Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Taastav õigus on selline konfliktide ja õigusrikkumiste käsitlemise viis, mis võimaldab tekkinud kahju heastada, kaasates ja  tervendades mõjutatud osalisi ning luues turvalise keskkonna.

Taastava õiguse praktikatega on võimalik konfliktide eskaleerumist ennetada ning asjaosalised saavad märksa varem üheskoos oma mõtteid ja tundeid jagada, kuulata teine pool ära ning selgitada, mida on vaja, et juhtunu juurest edasi minna, ja võimaluse korral sõlmida kokkulepped, kuidas tekkinud kahju heastada.

Protsessis saad jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning kuulata teist poolt. Samuti on sul võimalus võtta vastutus oma teo või sõnade eest, neid heastada ja lahendada olukorda rahumeelselt. Eesmärk on osalisi tervendada ja luua probleemi lahendamiseks turvaline keskkond. Abiks on neutraalne vahendaja, kes toetab kõiki osalejaid.

Sul on õigus kasutada taastava õiguse teenust igas vanuses ning eri (konflikti)olukordades. Teenus aitab, kui konflikt või tüli on tekkinud näiteks

 • koolikeskkonnas
  • õpilaste vahel
  • õpetajate vahel
  • õpetajate ja õpilaste vahel
  • õpetaja ja lapsevanema vahel
 • töökeskkonnas
 • perekonnas 
  • lapsevanema ja lapse vahel
  • vanavanemate vahel
  • sugulaste vahel
 • kogukonnas 
  • noore ja kogukonna vahel 

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne.

Teenust saab kasutada ka õigusrikkumiste korral, näiteks juhtumites, kus politsei menetlust ei alusta, kriminaalasi lõpetatakse jne.

Taastaval õiguse rakendamiseks on erinevad viisid, näiteks vahendus, taastav nõupidamine, ennetav ring ja taastav aruteluring. Kõiki kohtumisi viivad läbi kaks väljaõppe saanud juhendajat, kes annavad võimaluse osalejatel jagada turvalises ruumis nii palju kui nad soovivad, andmata hinnanguid, analüüsimata või kokkuvõtteid tegemata.

Vahendus – tavaliselt kahe inimese konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

Vahendusteenus (varasem lepitusteenus) – kriminaalmenetluse raames korraldatakse vahendusmenetlus, kus sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille täitmist kontrollitakse.

Taastav nõupidamine – kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

Ennetav ring – seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

Taastav aruteluring – aruteluring annab osalejatele võimaluse juhitud vestlusringis väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses juhtunuga, kuulata teiste lugusid ning leida tasakaalu. Osalemine toetab turvatunde parandamist läbi jagatud kogemuse. Taastav aruteluring võib aset leida ühekordse või järjepidevate kohtumiste näol. Ühe aruteluringi kestvuseks on keskmiselt 2 tundi ning korraga saab osaleda kuni 12 osalejat.

Taastavat aruteluringi on läbi viidud spetsialistidele ja kogukonnaliikmetele nii COVID-19 valguses kui ka pärast traumeerivaid sündmusi kogukondades. Osalejad on tagasisidena öelnud, et aruteluringis osalemine andis võimaluse välja rääkida oma hirmud ja mõtted, mis on vahepealse perioodi vältel tekkinud ning samuti kuulda, et nad ei ole oma mõtetega üksi.

Kirjeldatud formaadis arutlemine annab osalejatele ka võimaluse näha, mida igaüks teha saab, et selliseid olukordi ei juhtuks või kuidas ise olukorrast välja tulla.

Praegu on sotsiaalkindlustusameti prioriteet tagada teenus esmajoones noortega seotud juhtumite lahendamiseks.

 • Mis juhtus?
 • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?
 • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?
 • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?
 • Kuidas juhtunut heastada? Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?
   
 • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.
 • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.
 • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida
 • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.
 • Kõik osalised osalevad vabatahtlikult
 • Juhtumi toime pannud inimene tunnistab oma tegu
 • Kõigi asjaosaliste turvalisus on tagatud
 • Vajaduse korral kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid)
 • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada

Kohtumisi eri osapoolte vahel viivad läbi kaks vahendajat. Vahendajad võtavad osapooltega ühendust, leppides kokku kohtumisaja. Seejärel kohtutakse kõigi osapooltega eraldi. Räägitakse juhtunust, mis mõtteid ja tundeid see tekitas ning kuidas see mõjutas osapooli. Vaadatakse ka tulevikku – mida on vaja, et tegu heastada ja tulevikus sarnast tegu vältida. Seejärel lepitakse kokku ühine kohtumine, kus arutatakse läbi samad küsimused. Sõlmitud kokkulepe saadetakse ka suunajale koos lühikese tagasisidega. 

KRIMINAALÕIGUS

Millist seadust rikuti?

Kes rikkus? Kes on süüdi?

Milline on karistus?

TAASTAV ÕIGUS

Mis juhtus?

Keda see mõjutas?

Mida on vaja, et edasi liikuda?

Kriminaalõiguse puhul võtab riik justkui rikkumise osapooltelt ära – kannatanul puudub võimalus esitada küsimusi või öelda, mida ta juhtunu heastamiseks vajab. Taastav õigus annab kannatada saanud inimesele hääle, võimaluse jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning esitada juhtunu tõttu tekkinud küsimusi.

Taastava õiguse teenusele saad pöörduda ise, saates e-kirja aadressil [email protected]. Oluline on kõigi osaliste valmisolek vabatahtlikult protsessis osaleda. Taastava õiguse konfliktivahendajate roll ei ole motiveerida inimesi protsessis osalema. Igal poolel on võimalik mis tahes hetkel protsessis osalemisest loobuda.

Teenusele saab sind suunata ka politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, omavalitsuse töötaja, prokurör või mõni teine spetsialist. Ka siis saab teenuse kohta infot küsida e-kirja või registreerimisvormi kaudu. Suunaja peab sulle ja teistele konflikti osapooltele tutvustama, mida tähendab konflikti vahendamine taastava õiguse põhimõttel, ja küsima suunamiseks osapoolte nõusolekut.


 

Sotsiaalkindlustusamet alustab koostööprojekti i-Restore 2.0. osana taastava õiguse e-kursusega

E-kursus edendab kriminaal- ja lastekaitsesüsteemis lapsohvrite või õigusrikkujatega töötavate spetsialistide oskusi taastava õiguse käsitlusviiside rakendamisel: täiendab teadmisi taastavast õigusest laste ja noortega seotud juhtumites, pöörates lapsohvritele lisatähelepanu, ning annab teadmisi ja vahendeid lapsesõbralikumaks tööks.

E-kursuse sihtrühmad

 • õigussüsteemis töötavad inimesed (nt kohtunikud, advokaadid, prokurörid, kriminaalhooldusametnikud, politsei, vanglatöötajad)
 • taastava õiguse praktikud (nt vahendajad ja ohvriabitöötajad)
 • lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid
 • haridusspetsialistid (nt õpetajad, koolide nõustajad, pedagoogid, koolide juhtkonna esindajad, kinniste lasteasutuste ja asenduskodude esindajad)
 • lastega ja/või taastava õigusega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide esindajad
 • poliitikakujundajad (nt justiits-, haridus- või sotsiaalministeeriumi esindajad, õiguskantsleri büroo ja lasteombudsman)
 • teadlased (nt laste õiguste ja/või taastava õiguse uurijad)
 • üliõpilased (nt õigusteaduse, psühholoogia, sotsioloogia, sotsiaaltöö)
 • teised huvilised

E-kursuse läbimiseks vajalik aeg

E-kursuse läbimiseks on vaja arvestada 4–6 tundi. Sinna hulka kuulub materjalide läbitöötamine, videote vaatamine ja harjutused.

E-kursuse sisu

Teadmiste loomine: videomaterjalide ja esitluste abil tutvustatakse osalejatele taastava õiguse kasutamise teoreetilisi ja praktilisi põhimõtteid.

Mõistmine: osalejad teevad teadmiste kontrollimiseks mitmesuguseid harjutusi.

Näitlikustamine: osalejad loovad seoseid teooria, õigusraamistiku, tööriistade ja oma igapäevase praktikaga.

Õpiväljundid

E-kursuse lõppedes on osaleja võimeline

 • kirjeldama, mida tähendab laste ja noorte suhtes rakendatav taastav õigus, millised on head tavad ja väljakutsed
 • suurendama teadlikkust taastava õiguse kohta laste ja noortega seotud juhtumite puhul, pöörates erilist tähelepanu lapsohvritele
 • nimetama lapsesõbralikke lähenemisi ning andma teadmisi ja vahendeid, kuidas töötada lapsesõbralikumalt
 • juhendama tegevusi parendamaks töös lapsohvrite ja süüdistatavatega
 • hindama viise, kuidas teha oma töös muudatusi, mis toetavad kahjustatud või seadusega konflikti sattunud laste olukorda, kasutades taastavat õigust või suunates teiste asutuste või spetsialistide poole

Keeled

Kursus on kättesaadav inglise, albaania, kreeka, ungari, rumeenia, eesti ja hollandi keeles.

Lisaküsimuste korral aitab Anneliis Feenstra, [email protected].

i-restore logo

oa taastav õigus logo

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Viimati uuendatud 10.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?