Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusameti tutvustus, struktuur

Sotsiaalkindlustusamet on valitsusasutus, mis töötab selle nimel, et kindlustada Eesti inimese isesisvat toimetulekut ja heaolu. Oleme ühiskonnas inimeste turvavõrk.
 • Meie kaudu saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi

 • Määrame ja maksame elatisabi

 • Tuvastame puude raskusastet

 • Tagame ning rahastame rehabilitatsiooniteenuseid ja erihoolekandeteenuseid

 • Osutame ohvriabi- ja lepitusteenust

 • Koordineerime üleriigilist lastekaitsetööd

Sotsiaalkindlustusameti tegevust reguleerib ameti põhimäärus.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor on alates 1. juulist 2022 Maret Maripuu. Peadirektori otsealluvuses on 11 osakonda.

.


Teenuste osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • erihoolekandeteenuse, rehabilitatsiooniteenuse ja abivahendite teenuse korraldamine ja arendamine ning nende teenuste taotluste menetlemine
 • abivahenditeenuse, erihoolekandeteenuse ja rehabilitatsiooniteenuse osutajatega lepingute sõlmimine
 • kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste korraldamine ja arendamine
 • puude raskusastme tuvastamine ja puudega isikute kaardi väljastamine
 • arstliku ekspertiisi teostamine puude raskusastme tuvastamiseks, abivahendite erimenetluseks, rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks, lapsinvaliidsuse tagasiulatavalt tuvastamiseks, kuriteoohvrite, kutsehaiguste, töövigastuse tervisekahjustustega seoste tuvastamiseks, välislepingute alusel töövõimetusprotsendi hindamiseks või terviseandmete edastamiseks teisele riigile
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramine
 • oma pädevuse piires koolituste korraldamine
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

Osakonna allüksused

 • erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitus, kes täidab osakonna ülesandeid erihoolekandeteenuste ja sotsiaalse rehabilitatsiooni  valdkonnas
 • abivahendite talitus, kes täidab osakonna ülesandeid abivahendite teenuse valdkonnas
 • ekspertiisitalitus, kes täidab osakonna ülesandeid puude raskusastme tuvastamise ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste valdkonnas

Finants- ja haldusosakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded:

 • ameti finantside eelarvestamise, eelarve täitmise jälgimise ja ametile eraldatud välisvahendite kasutamise korraldamine ja koordineerimine
 • ameti eelarvevajaduste koondamine, taotluste esitamine Sotsiaalministeeriumile rahaliste vahendite eraldamiseks riigieelarvest ning ameti tegevuste finantseerimiseks rahaliste vahendite taotlemine muudest allikatest
 • hüvitiste, toetuste, pensionite jm rahaliste kohustuste väljamaksmise ja kliendipõhise kohustuste ja nõuete finantsarvestuse korraldamine
 • rahaliste nõuete sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine
 • ameti finantsarvestuse, sh välisvahendite kasutuse, riikliku aruandluse ja arvestusega seotud dokumentatsiooni koostamine ja esitamine Riigi Tugiteenuste Keskusele ja ministeeriumile
 • ameti üüripindade strateegia kujundamine, kulude planeerimine ja tasuvusanalüüside teostamine
 • ameti valduses oleva kinnisvara haldamise korraldamine
 • ameti valduses olevate varade ja transpordivahendite haldamise ja hooldamise korraldamine sh inventuuride korraldamine
 • füüsilise turvalisuse tagamine ameti hoonetes, sh läbipääsuvõtmete ja kaartide haldamine
 • ameti kõne- ja andmesideteenuse korraldamine ja haldamine, sh kulude planeerimine ja arvestus (v.a kõnekeskuse teenus)
 • ameti teenistujate jooksvate haldusküsimuste lahendamine, sh bürootarvete, IT-väikevahendite jt töövahendite tellimine
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

 Osakonna allüksus

 • sissenõudmise talitus, kes täidab osakonna ülesandeid rahaliste nõuete sissenõudmise valdkonnas.


 

Arendusosakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • SKAIS ja STAR vastutava töötleja kohustuste täitmise korraldamine;
 • sotsiaalvaldkonna IT arenduste koordineerimine koostöös IT asutusega;
 • infosüsteemide IT-tehnilise kasutajatoe osutamine ameti ja kohalike omavalitsuste teenistujatele ning sotsiaalvaldkonna teenuste osutajatele;
 • teenuste toimimiseks vajalike andmevahetuste korraldamine; 
 • infoturbe nõuete täitmise korraldamine sh teenistujate teadlikkuse tõstmise korraldamine ning infoturbe nõuete täitmise kontrollimine;
 • ameti infovarade ja süsteemide kasutamise monitooringu korraldamine, turvaintsidentide menetluse läbiviimine ning koostöö valdkondlike järelevalveorganitega;
 • statistiliste aruannete koostamine;
 • sotsiaalvaldkonna analüüside ja prognoosimudelite koostamine;
 • inimese abivajaduse hindamise teenuse haldamine ja arendamine;
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine.

Osakonna allüksused

 • andmehalduse talitus, mis täidab osakonna ülesandeid andmevahetuse, statistliste aruannete ja analüüsi valdkonnas;
 • arendustalitus, mis täidab osakonna ülesandeid inimese abivajaduse hindamise, infosüsteemide arenduse ja halduse valdkonnas.

Hüvitiste osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ning maksmine;
 • riigi tagatud õppelaenu summa kustutamine; 
 • täiendavate sissemaksete tegemine kohustusliku pensionikindlustuse fondi;
 • kindlustajariigi määramine ja A1 tõendi väljastamine;
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine.

Osakonna allüksused

 • menetlustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid hüvitiste määramise ja maksmise valdkonnas;
 • äriteenuste talitus, kes täidab osakonna ülesandeid hüvitiste valdkonna teenuste arendamise valdkonnas.

Kliendisuhete ja teabehalduse osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • klientide nõustamine, teenindamine ja teadlikkuse tõstmine ameti töövaldkonda kuuluvates küsimustes;
 • ameti teabehalduse ja dokumendiringluse korraldamine;
 • ameti dokumentide arhiveerimise ja säilitamise, hävitamise ja avalikule arhiivile üleandmise korraldamine;
 • kahepoolse postivahetus- ja kojukande teenuse korraldamine ja koordineerimine;
 • ameti hüvitiste ja teenuste menetlemisele toe pakkumine;
 • kliendirahulolu monitoorimise korraldamine;
 • suhtluskanalite haldamine ja arendamine;
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine.

Osakonna allüksused

 • Põhja piirkonna talitus;
 • Lõuna- ja Kesk-Eesti piirkonna talitus;
 • Ida- ja Lääne- Eesti piirkonna talitus;
 • kõnekeskuse talitus, kes täitab osakonna ülesandeid infotelefonis teenindamise valdkonnas;
 • teabehalduse talitus, kes täidab osakonna ülesandeid teabehalduse ja arhiveerimise valdkonnas.
   

Laste heaolu osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • valdkondadeülese laste heaolu alase koostöö ja ennetuse koordineerimine ning laste heaolu alase teavitustegevuse korraldamine
 • lapse heaolu toetavate arengu- ja tegevuskavade alane nõustamine, abistamine lastekaitse juhtumite lahendamisel ning rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamine ja sellealane nõustamine
 • kohaliku omavalitsuse üksusele arvamuse andmine lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta
 • kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsevaldkonna töönõustamise korraldamine
 • riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ning rahvusvahelise lapsendamise komisjoni teenindamine
 • hooldusperede sobivuse hindamine ja hooldusperede ettevalmistamisega seotud toimingute tegemine
 • kooskõlastuse andmine enamaarvuliste paigutuste korral ja vanema nõusolekul asendushooldusteenusele
 • lapsendatud isiku avalduse alusel tema päritoluandmete otsimine
 • lasteabitelefoni, kadunud laste telefoni pidamine ning ööpäevaringne nõustamine abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks
 • hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamise otsustamine ja esmase õiguskaitse avaldusega kohtusse pöördumine
 • lastemajateenuse osutamine seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega, seksuaalselt väärkoheldud või seksuaalselt väärkohtlevalt käituvatele lastele
 • saatjata alaealiste välismaalaste laste heaolu tagamise teenuse korraldamine
 • riikliku perelepitusteenuse pakkumine lahku läinud lapsevanematele lapse elukorralduslike vaidluste lahendamiseks
 • perelepitusteenuse koordineerimine ja korraldamine
 • oma pädevuse piires nõustamine
 • oma pädevuse piires koolituste korraldamine
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

Osakonna allüksused

 • nõustamisteenuste talitus, kes täidab osakonna ülesandeid lastekaitsealase siseriikliku ja rahvusvahelise nõustamise, saatjata alaealiste välismaalaste heaolu korraldamise ja lastekaitsealase töönõustamise valdkonnas
 • asendushoolduse talitus, kes täidab osakonna ülesandeid asendushoolduse valdkonnas
 • ennetustalitus, kes täidab osakonna üleseid ennetustegevusi sh lasteabi telefoniteenuse pidamine ja vajaliku statistika koondamine

Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond  allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • ohvriabi põhiteenuse osutamine ja korraldamine; 
 • taastava õiguse teenuste osutamine ning korraldamine; 
 • psühholoogilise abi pakkumise ja kulude hüvitamise korraldamine; 
 • naistevastase ja perevägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • seksuaalvägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • oma pädevusvaldkonna kaugnõustamisteenuste osutamine ja korraldamine; 
 • psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse osutamine ja korraldamine;
 • vägivallast loobumise toetamise teenuste korraldamine; 
 • mitmedimensioonilise pereteraapia teenuse osutamine ja korraldamine;
 • kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine;
 • abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine; 
 • inimkaubandusohvrite tugiteenuse korraldamine;
 • noortegarantii tugisüsteemi korraldamine; 
 • oma pädevusvaldkonnas vabatahtliku tegevuse korraldamine; 
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • oma pädevuse piires koolituste, teavitus- ja ennetustegevuse, võrgustikutöö ning teiste toetavate tegevuste korraldamine;
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine.

Osakonna allüksused

 • arendustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid teenuste arendamisel ja korraldamisel vägivalla vähendamiseks, traumast taastumiseks ja võrgustikutööks;
 • ennetustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid riskikäitumise ja traumakogemusega lastele ja noortele ning nende peredele teenuste arendamisel, korraldamisel ja osutamisel;
 • psühhosotsiaalse toe talitus, kes teostab osakonna ülesandeid kriisi- ja vaimse tervise nõustamise  osutamisel, ohvrite ja vägivallast loobujate nõustamisel, juhtumikorraldusel ja võrgustikutöös, lepitusteenuse pakkumisel ning psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisel. 


 

Õiguse ja järelevalve osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • ameti juhtkonna ja struktuuriüksuste juriidiline nõustamine
 • vaiete menetlemine
 • ameti esindamine kohtumenetluses
 • riikliku ja haldusjärelevalve teostamine
 • tegevuslubade väljastamine
 • ametis andmekaitse koordineerimine
 • kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna alane nõustamine
 • ameti tegevust puudutavate õigusaktide kohta arvamuste andmine koostöös ameti teiste osakondadega
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

Osakonna allüksused

 • õiguse talitus, kes täidab osakonna ülesandeid õiguse alal;
 • KOV nõustamistalitus, kes teostab osakonna ülesandeid kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna alases nõustamises;
 • järelevalve talitus, kes teostab osakonna ülesandeid riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel ning tegevuslubade väljastamisel. 

Kriisireguleerimise osakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • kriisiülesannete täitmiseks valmisoleku valdkonna teenuste arendamine
 • kriisiülesannete täitmiseks valmisoleku valdkonna teenuste nõuetele vastavuse ja mõju hindamine ja toimepidevuse tagamise arendamine
 • ohutegurite analüüs ja sellest tulenevalt kriisiülesannete täitmiseks valmisoleku valdkonna teenuste planeerimine
 • kriisisituatsioonide lahendamise planeerimine ja koordineerimine
 • rändega seotud teenuste korraldamine ja arendamine
 • teenuste arendamine ning nõuetele vastavuse ja mõju hindamine
 • üleriigilise kriisiülesannete täitmiseks valmisoleku poliitika väljatöötamisel ja elluviimisel osalemine
 • ameti struktuuriüksuste ja isikute toimepidevuse tagamise ja kriisiülesannete täitmiseks valmisoleku alastes küsimustes nõustamine
 • ameti koostatavate toimepidevuse ja kriisiülesannete täitmise riskianalüüside tegemise ja uuendamise ning sisendi andmise teiste ametkondade poolt koostatavatesse kriisiülesannete riskianalüüsidesse korraldamine
 • koostöös teiste ameti struktuuriüksustega ameti koostatud kriisiülesannete täitmise riskianalüüsides välja selgitatud ohtude riskikommunikatsiooni koordineerimine
 • ameti vastutuses olevate kriisiolukordade lahendamiseks valmistumise koordineerimine
 • ameti juhitavate kriisiülesannete täitmise lahendamisele kaasatavate asutuste sellekohast koolituste ja õppuste korraldamise koordineerimine
 • ameti juhitavate kriisi-/hädaolukordade lahendamise korraldamisel osalemine
 • valmisoleku tagamine rahvusvaheliste lepingute ja vastastikuse abi põhimõttest lähtuvate kohustuste täitmiseks ja välisabi andmiseks ja vastuvõtmiseks
 • ameti kriisimeeskonna töökeskkonna valmisoleku koordineerimine
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

Osakonna allüksused

 • Planeerimis- ja valmisolekutalitus korraldab asutuse toimepidevuse tagamist ja kriisiülesannete lahendamist.

Personaliosakond allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • ameti personali- ja koolituspoliitika ning tööohutuse- ja töötervishoiualase poliitika väljatöötamise, kaasajastamise ning elluviimise koordineerimine;
 • personali planeerimise, värbamise ja valiku koordineerimine ning osalemine ameti struktuuri ja koosseisude täiustamisel ning uuendamisel;
 • ametikohtade hindamise, kompetentsiprofiilide ja ametijuhendite väljatöötamise koordineerimine;
 • personali rotatsiooni koordineerimine, personali arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise korraldamine ning koordineerimine;
 • töötasustamise ja motivatsioonisüsteemi põhimõtete väljatöötamine ning elluviimise koordineerimine;
 • teenistus- ja töösuhete vormistamine, nõustamine personaliküsimustes, osalemine personaliga seonduvate õiguslike ja personaalküsimuste lahendamises, personalialaste aruannete koostamine ning analüüside teostamine;
 • personali- ja koolitusalaste korraldusdokumentide ning nende rakendusjuhendite väljatöötamine;
 • uute ametnike ja töötajate sisseelamisega seotud tegevuste koordineerimine;
 • personali koolitus- ning arendustegevuste koordineerimine ja rakendamine, sh sisekoolitussüsteemi arendamine ja elluviimise koordineerimine;
 • ameti korraldatavate koolitus- ning arendustegevuste koordineerimine ja rakendamine;
 • ameti vastutusalaga seotud erialade õppeasutustega üliõpilaste praktikaga seonduvate tegevuste koordineerimine ja korraldamine;
 • tööohutuse- ja töötervishoiupoliitika ning tervisedenduse alaste tegevuste väljatöötamine ja rakendamine;
 • personali töötasu- ja motivatsiooni-, värbamis-, koolitus- ja arendus-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tervisedenduse kulude eelarve planeerimine, täitmise jälgimine ja eelarvest kinnipidamise tagamine;
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine.

Osakonna allüksus on koolitustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid koolitus- ning arendustegevuste koordineerimise ja rakendamise valdkonnas.

Kommunikatsiooniosakond  allub vahetult peadirektorile.

Osakonna ülesanded

 • ameti kommunikatsiooni teenuste arendamine
 • kommunikatsioonipõhimõtete väljatöötamine ja ellu viimine ning täitmise jälgimine
 • ameti sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine ja arendamine
 • ameti kriisikommunikatsiooni korraldamine ja arendamine
 • sotsiaalmeediakanalite arendamine ja sisuloome
 • ameti sise- ja välisveebi haldamine
 • sihtrühmapõhine teavitustöö korraldamine
 • kõneisikute koolitamine ja ettevalmistamine
 • ameti teenistujate kommunikatsioonialane nõustamine
 • ameti visuaalse identiteedi arendamine ja hoidmine
 • esindusürituste korraldamine koostöös teiste osakondadega
 • ameti siseürituste korraldamine koostöös teiste osakondadega
 • tööandja brändingu toetamine koostöös personaliosakonnaga
 • ameti meenete üldpõhimõtete loomine ja hankimise haldamine
 • ajalehtede lugemisõiguste haldamine ja vajadusel paberlehtede tellimise korraldamine
 • meedia monitooring
 • muude ameti poolt antud ülesannete täitmine

Visioon

Lihtsad lahendused ja positiivsed muutused inimese elus. 

missioon

Missioon

Kindlustame Eesti inimese iseseisvat toimetulekut ja heaolu.

Väärtused

ikoon

Hoolivus

Märkame ja prognoosime vajadusi inimese elukaarel, et pakkuda sellest lähtudes abi ja toetust. Meil on võimalus ja vastutus parandada oma tööga Eesti inimese elu. Seda tehes oleme nii kliendi, kolleegi kui ka koostööpartneri suhtes hoolivad ja lugupidavad.

ikoon

Koostöö

Keerukad olukorrad ja sündmused on meie töös sagedased. Jõuame kaasates, kuulates ja aktiivset koostööd tehes iga inimese individuaalsetest vajadustest lähtuvate lahendusteni.

ikoon

Asjatundlikkus

Abistades inimest teadus- ja tõenduspõhiselt, oleme tulemuslikumad ning säästame inimese ja riigi ressursse. Et oma kompetentsi säilitada ja arendada, täiendame pidevalt oma oskusi ja teadmisi, otsime abi teistelt ekspertidelt ning töötame analüütiliselt.

Uuendusmeelsus

Maailm meie ümber muutub ning inimeste vajadused ja ootused muutuvad koos sellega. Oleme paindlikud, julgeme katsetada ja õpime vigadest, et luua loovaid tulevikulahendusi ja neid ellu viia.

Lähtume rohelise kontori põhimõtetest

 • Parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästu meetmeid.
 • Vähendame paberikasutust kontoris, eelistades juba ühelt poolt kasutatud paberit.
 • Taaskasutame materjale.
 • Väldime ja kustutame digiprügi.
 • Väldime jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist.
 • Toodete ja teenuste ostmisel lähtume keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest.
 • Jälgime ja võimaluse korral vähendame tööreisidest tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust. Kasutame keskkonnasõbralikke liiklemisviise.
 • Tagame teenistujatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna.
 • Tarbime nii vähe kui vajalik.
 • Jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
 • Kaasame rohelise kontori põhimõtete rakendamisse kõik teenistujad.

Sotsiaalkindlustusameti strateegilised eesmärgid aastaks 2025

Tunneme inimese vajadusi. 

Oleme sotsiaalvaldkonna kompetentsikeskus.

Mõistame inimese vajadusi tema elu pöördepunktides ning näeme ette muutuvaid vajadusi tulevikus. Hooliv ja analüütiline tervikvaade inimese elule teeb meist paljude valdkondade kompetentsikeskuse ning kohalikele omavalitsuste, teenuseosutajate ja poliitikakujundajate tugeva partneri. Et inimese toimetulek ja heaolu paraneksid, vaatame probleeme ja lahendusi läbi kliendi silmade. Keerukates olukordades teeme inimese abistamise nimel avatud ja aktiivset koostööd ning kaasame parima lahenduse nimel inimest ennast.

 • Kasutame inimese abivajaduste kirjeldamiseks standarditud vahendeid ning toetame nende teenuste- ja valdkonnaülest kasutamist.
 • Teenuste arendamisel lähtume sihtrühma vajadustest ja kaasame teenusekasutajaid.
 • Kasutame riigi käes olevaid andmeid oskuslikult ning leiame abivajavad inimesed üles enne, kui abivajadus on muutunud vältimatuks.

Meilt on lihtne abi saada. 

Oleme sündmuspõhiste ja kasutajasõbralike teenuste arenguvedur riigis.

Disainime oma protsessid ja teenused lihtsalt ja loogiliselt inimese vajaduste järgi. Inimene ei pea sündmuspõhiste teenuste korral sageli ise midagi tegema, sest kasutame andmeid targalt ning korraldame abi, säästes inimest taotlustest ja vormidest. Oleme mõnikord kohal, et pakkuda toetust juba siis, kui inimene ei oska oma abivajadust veel nähagi. Väärtustame oma tegevuses ligipääsetavust ja läbipaistvust, et suurendada inimese otsustamisvabadust ja vähendada tõkkeid abi saamisel. Panustame ennetusse, et olla kriisideks ja muudeks raskusteks paremini valmis, ning aitame kasvatada üksteise toetamise oskust kogukondades.

 • Loome sotsiaalteenused ümber abivajava inimese nii, et ta saab lahenduse oma probleemile esimese kontaktpunkti kaudu.
 • Teeme vajalikud hüvitised ja teenused inimestele kergesti kättesaadavaks iseteeninduse kaudu ja pakkudes proaktiivset abi.
 • Tagame, et meie tugi on igale inimesele ligipääsetav.

Ennetavad ja mõjusad teenused. 

Oleme tõhusad, parandame inimese toimetulekut ning hoiame ära suurema kahju.

Peame inimeste abistamist meeldivaks ja tähtsaks tegevuseks. Meie kliendid on meie tööga rahul. Peame olulisimaks töötada viisil, et meie tööl ja teenustel on positiivne mõju Eesti inimeste heaolule. Inimese võimalikult suur iseseisev toimetulek tähendab, et seame ootusi lähtuvalt inimese olukorrast ja vajadustest. Vaatame koos inimesega tulevikku, et langetada ühiselt tarku otsuseid ja pakkuda just sellist abi, mis mõjub positiivselt nii täna kui ka homme.

 • Toetame inimese motivatsiooni, teenuste ja hüvitiste abil saavutatud muutuste püsimist ning uute probleemide ennetamist, tuginedes käitumisökonoomika põhimõtetele.
 • Kriisiolukordades ei jää me ootama inimese abipalvet, vaid kasutame tööviise, mis viivad abi kiirelt inimeseni ja ennetavad raskemaid tagajärgi.
 • Suudame tõendada oma lahenduste positiivset mõju inimese olukorra muutusele.

Tööõnn igas inimeses ja töös. 

Oleme sotsiaalvaldkonna hinnatuim tööandja ning meie inimeste tööõnne näitajad on riigi parimad.

Oleme uhked, et töötame Eesti inimeste heaolu ja toimetuleku nimel. Meie töötajad tunnevad ja teavad, et nende tööl on tulemus ja et iga töö SKAs loob olulist väärtust. Meie avaliku sektori paindlikemad töövõimalused ja peresõbralikkus teevad meist atraktiivse tööandja uutele tulijatele ning pakuvad häid võimalusi asutusesiseseks arenguks. Usaldame igapäevatöös üksteist, mistõttu on bürokraatlikke protsesse meie töös minimaalselt. Hea sisekliima põhineb hoolivatel, austavatel ja avatud suhetel. Me ei jäta probleeme tähelepanuta, vaid lahendame neid turvalisel ja toetaval viisil. Oskame üksteisele kolleegidena tuge pakkuda. Häid suhteid toetab nüüdisaegne ja koostööd soosiv töökeskkond ning hea infoliikumine.

 • Iga meie töö on tähtis ja tähendusrikas. Meie töötingimused on paindlikud ja peresõbralikud, kõrge juhtimiskvaliteet ja kaasamiskultuur toetavad meie inimeste tööõnne.
 • Loome ja arendame häid suhteid. Toetame aktiivselt oma töötajate psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist ning panustame koostööd soosivasse füüsilisse töökeskkonda ja töövahenditesse.
 • Väärtustame pikaajalisi töösuhteid ning loome arenemisvõimalusi organisatsioonis.

Viimati uuendatud 17.07.2024

Kas sellest lehest oli abi?