Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine

Alates 1. jaanuarist 2024 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu 776 eurot. 2024. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 9 kuud. 2024. aastal jõuavad vanaduspensionikka inimesed, kes on sündinud enne 1960. aasta 1. aprilli.

Sotsiaalkindlustusameti makstavatest hüvitistest arvestatakse tulumaksu pensionidelt, kahjuhüvitistelt ja vanemahüvitiselt. Lapsepuhkus ja puudega lapse puhkus on samuti tulumaksuga maksustatavad, kuid neilt ei arvestata maksuvaba tulu. Ülejäänud hüvitised ja toetused on maksuvabad.

Tööealisel inimesel sõltub maksuvabastuse suurus sellest, kui suur on inimese aastane sissetulek. Inimene saab valida, millistelt tuludelt ta maksuvaba tulu kasutab. Pensionilt arvestatakse maksuvaba tulu automaatselt nendel, kes on vanaduspensioniealised või jõuavad sellesse ikka kalendriaasta jooksul.

Üldise maksuvaba tulu reeglid ja määrad

Tööealise inimese maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse vahemikku sinu kogu aasta sissetulek jääb.

Tulumaksuga maksustatakse ja aastatulu hulka arvatakse:

 • töötasu ja teenustasu
 • puhkusetasu
 • haigushüvitis
 • vanemahüvitis
 • pension
 • kahjuhüvitis
 • rendi- ja üüritulu
 • dividendid jm tulud

Rohkem infot saad maksu- ja tolliameti kodulehelt. Tulu summana arvestatakse brutosummat (st summa enne maksude mahaarvamist).

Tulumaksuga ei maksustata ja aastatulu hulka ei arvata
sotsiaaltoetusi, sh toimetulekutoetus, töövõimetoetus, lapsetoetus, maksuvabu kohustusliku kogumispensioni (II samba) ja täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid.

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme rühma.

 • Kui su sissetulek on kuni 1200 eurot kuus (ehk aastane tulu on kuni 14 400 eurot). 
  Sul on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 654 eurot kuus ehk 7848 eurot aastas.
 • Kui su kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400 – 25 200 eurot). Maksuvaba tulu suurus hakkab 1200 eurost vähenema. Mida lähemal on su sissetulek 2100 eurole, seda väiksem sinu maksuvaba tulu on.

Maksuvaba tulu kuus arvestatakse nii: 654 – 654 / 900 * (väljamakse – 1200).
Maksuvaba tulu aasta kohta arvutatakse valemi järgi 7848 – 7848 / 10800 * (aastatulu summa –14400).  

 • Üle 2100 euro kuus (aastas üle 25 200 euro).
  Kogu tulu on tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.
   

Igakuine maksuvabastus kokku saab olla maksimaalselt 654 eurot kuus (kui igakuine kogutulu on väiksem kui 1200 eurot (bruto)).

Pane tähele, et kui sa ei ole tulumaksuvabastuse määramisel arvestanud mõne muu tuluga (nt korteri välja üürimisest saadud tulu või preemia), võib olla aasta jooksul arvestatud maksuvabastus liiga suur. Sel juhul võib tekkida tulumaksu juurde maksmise kohustus.

Oma kasutatava tulumaksuvabastuse suurust saad muuta kas või iga kuu.
Kui teenid aasta jooksul ootamatult suuremat tulu, saad oma tulumaksuvabastuse määra väiksemaks muuta. Nii väldid või vähendad võimalikku juurdemaksmise vajadust.
Tulumaksuvabastuse taotluse sotsiaalkindlustusameti poolt makstavatele hüvitistele saad esitada meie iseteeninduses.

NÄIDE 1: Tööealine inimene saab töötasu 1000 eurot kuus ja vanemahüvitist 700 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele, on 1700 eurot kuus. Kuna tulumaksuga maksustatav tulu kokku on üle 1200 euro kuus, siis on õigus tulumaksuvabastusele summas 291 eurot kuus (654 – (654 / 900) * (1700 – 1200)). 

Selle näite puhul peab inimene otsustama, kas soovib tulumaksuvabastust rakendada tööandja või sotsiaalkindlustusameti juures. Siinjuures peab arvestama, et teise tulu väljamaksja juures kuulub tulu tulumaksuga maksustamisele alates esimesest eurost.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 700 eurot kuus ja töövõimetuspensioni 300 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele on 1000 eurot kuus. Inimesel on õigus 654-eurosele tulumaksuvabastusele kuus.

Tähtis on läbi mõelda, kui suur on igakuine bruto kogutulu. Arvesse tuleb võtta töötasu, saadavad hüvitised, dividendid jm tulu enne maksude maha arvamist. Igakuine maksuvabastus kokku saab olla maksimaalselt 654 eurot kuus (juhul, kui igakuine kogutulu on väiksem kui 1200 eurot (bruto)).

Mitteresidendid, kes elavad Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Liechtensteinis, Luksemburgis, Maltal, Rootsis, Rumeenias, Soomes, Taanis või Ungaris, saavad esitada maksuvaba tulu avalduse sotsiaalkindlustusametile.

Maksuvaba tulu avaldus tööealistele


Vastavalt oma soovile saab esitada maksuvaba tulu avalduse tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või mõlemale.

 • Kui hüvitise saaja soovib, et maksuvabastust rakendataks nii hüvitiselt kui töötasult, siis tuleb  esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii Sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduste kogusumma kokku ei saa ületada 654 eurot.
  • Kui rakendada maksuvabastust üksnes hüvitiselt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.
  • Kui rakendada maksuvabastust üksnes tööandja juures, siis kuulub hüvitis esimesest eurost tulumaksustamisele.

Hüvitis võib olla vanemahüvitis, kahjuhüvitis või pension juhul, kui te olete pensioni saaja, aga ei jõua kalendriaasta jooksul veel vanaduspensioniikka.

Pensioni indekseerimine

Kui oled tööealine ja saad pensioni, siis juhul kui pärast indekseerimist jääb sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) alla 1200 euro, siis täiendavat maksuvaba tulu avaldust meile pole vaja esitada. Sotsiaalkindlustusamet peab kinni pensionist tulumaksu vastavalt sinu varem esitatud avaldusele.

Kui pärast aprillikuist indekseerimist on sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) üle 1200 euro, tuleb sul arvutada ise oma tulumaksuvabastuse suurus. Vastavalt saadud tulemusele esita uue summaga maksuvaba tuluavaldus.
Pane tähele, et kui sa ei esita uut avaldust, võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse.

NB! Iga inimene peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Meie ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

Mida meelde jätta

 • Mõtle läbi, milliseks kujuneb eeldatavasti sinu aastane tulu. Sealhulgas igakuised tulud (nt töötasu, vanemahüvitis, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm).
 • Eeldatava aastatulu põhjal otsusta, mis summas soovid igakuiselt maksuvabastust kasutada ning esita selle kohta avaldus sulle tulu maksjale (näiteks tööandjale või sotsiaalkindlustusametile).
 • Kui tulu suurus on väga kõikuv ja/või prognoosimatu, on mõistlik aasta jooksul maksuvaba tuluga üldse mitte arvestada. Kui tagasivaates tekib aastatulu põhjal õigus tulumaksuvabastusele, siis saab selle tuludeklaratsiooni alusel tagasi.
 • Hoia oma e-posti aadress MTA-s ja sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses värskena, et saaksime saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.

Alates 1. jaanuarist 2024 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu 776 euro ulatuses, mis tähendab, et keskmine pension on tulumaksuvaba. Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega. 2024. aastal on see 776 eurot.

Kui jõuad 2024. aasta jooksul vanaduspensioniikka, arvestatakse sinu maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses 1. jaanuarist ning sulle ei kohaldu enam üldine maksuvaba tulu.
2024. aastal on vanaduspensioniiga 64 a ja 9 kuud. 2024. aastal jõuavad vanaduspensionikka inimesed, kes on sündinud enne 1.aprilli 1960. aastat.

 • Kui oled paindlikul vanaduspensioni enne vanaduspensioniiga või saad soodustingimustel vanaduspensioni, kehtib sulle üldine maksuvaba tulu (654 eurot) kuni aastani, mil jõuad vanaduspensioniikka.
 • Kui oled kasutanud võimalust pensioni saamist edasi lükata, siis saad kasutada maksuvaba tulu 776 eurot oma soovi järgi teistelt tuludelt, näiteks töötasult.
 • Kui saad lisaks pensionile sotsiaalkindlustusametilt veel muid tulumaksuga maksustatavaid hüvitisi, (nt kahjuhüvitist) ja pensionilt jääb maksuvaba tulu osa kasutamata, siis juhul kui soovid seda kasutada kahjuhüvitiselt, pead esitame meile maksuvaba tulu avalduse.

NÄIDE 1: vanaduspensioniealine inimene saab vanaduspensioni 600 eurot ja kahjuhüvitist  500 eurot. Arvestame, et inimese kogutulu on 1100 eurot kuus (600 + 500) ning tal on õigus 776-eurosele maksuvabastusele kuus. Pensionilt jääb maksuvaba tulu kasutamata 176 euro ulatuses (776600). Kui esitad taotluse Sotsiaalkindlustusametile, rakendatakse üle jääv 176 euro suurune tulumaksuvaba jääk kahjuhüvitisele. Võid seda aga hoopis lasta rakendada töötasule või saada tulumaksuvabastus tagasi tuludeklaratsiooniga.

NÄIDE 2: Vanaduspensioniealine inimene saab pensionit 500 eurot ja kahjuhüvitist 150 eurot kuus. Inimene on soovinud maksuvaba tulu arvestamist kahjuhüvitiselt. Lisaks tehakse inimesele Pensionikeskusest väljamakseid pensioni II sambast 50 eurot kuus. Nii pension, kahjuhüvitis kui pensioni II samba väljamaksed on tulud, millelt arvestatakse tulumaks. Maksuvaba tulu arvestatakse esmalt pensionilt, siis kahjuhüvitiselt ning kui need kokku on alla 776 euro, siis arvestatakse maksuvaba tulu automaatselt ka II samba väljamaksetelt.

Vanaduspensioniealine pensionär, kes töötab

Kui sinu pension on väiksem kui 776 eurot, jääb sul osa maksuvaba tulu kasutamata.
Seda saad üle kanda oma töötasule. Selleks pead esitama tööandjale maksuvaba tulu avalduse ja ära märkima ka maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab töötasult tulumaksu kinni pidades.

Kui jõuad vanaduspensioniikka 2024. aasta jooksul, kehtib sulle maksuvaba tulu 776 eurot juba kalendriaasta algusest ehk 1. jaanuarist. See tähendab, et tööandja saab arvestada sinu töötasule maksuvaba tulu 776 euro ulatuses alates 1. jaanuarist, kuigi jõuad vanaduspensioniikka alles aasta jooksul (nt juulis). Selleks tuleb esitada tööandjale maksuvaba tulu kasutamise avaldus.

Pensionide indekseerimine ja tulumaks

Iga aasta aprillis pensione indekseeritakse ning seeläbi pensionid suurenevad.   

Kui sa oled vanaduspensioniealine, sa ei tööta ja pension on kogu sinu tulu, siis midagi teha ei ole vaja. Sinu pensionilt arvestatakse maksimaalne tulumaksuvabastus.

Kuna maksuvaba tulu arvestatakse esimesena pensionilt, siis pensioni suurenedes tuleb üle vaadata oma maksuvaba tulu avaldus tööandjale. Kui sinu pension tõuseb üle 776 euro, siis töötasult enam maksuvaba tulu arvestada ei saa.

Maksuvaba tulu kasutamine pensionilt välisriigis elamise korral

Maksuvaba tulu on õigus kasutada Eesti residentidel ja  Euroopa  Majanduspiirkonna residentidel  (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein), kes saavad Eestist tulu.

Euroopa Majanduspiirkonna resident peab selleks esitama maksu- ja tolliametile või sotsiaalkindlustusametile kord aastas residentsustõendi. Ainult tõendi olemasolul on õigus maksuvaba tulu rakendada. 
Kolmandate riikide residentidel ei ole õigust üldisele maksuvabale tulule ja maksuvabale tulule vanaduspensionieas.

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele

 • üksi elava pensionäri toetus
 • peretoetused (sh lapsetoetus,  sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus,  eestkostetava lapse toetus, lapsendamistoetus)
 • kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)
 • elatisabi (sh kohtu-, täite- ja pankrotimenetlusaegne elatisabi)
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)
 • represseeritu toetus
 • olümpiavõitja riiklik toetus
 • tagasipöörduja toetus
 • kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)
 • psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi).

Maksuvaba tulu avaldus

Sotsiaalkindlustusametile saab esitada maksuvaba tulu avaldusi nende hüvitiste kohta, mida maksame meie ja millelt arvestatakse tulumaks: pension, vanemahüvitis ja kahjuhüvitis. (sotsiaalkindlustusamet ei võta vastu töötasu maksuvaba tulu avaldusi – selle avaldusega palume pöörduda tööandja poole).

Avalduse saab meile esitada iseteeninduses  ning posti teel (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn) ja e-postiga ([email protected]). Avalduse võid tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti. Selleks võib täita blanketi või saata vabas vormis avalduse.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Vanaduspensioniealine inimene ei pea esitama maksuvaba tulu avaldust pensioni kohta.

Maksuvaba tulu avaldus hakkab kehtima avalduse esitamisele järgnevast kuust. 

Viimati uuendatud 11.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?