Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kes on represseeritu?

Represseeritu on 

 • genotsiidiohver
 • tõekspidamiste, varandusliku seisu, päritolu või usu tõttu vangistatu või asumisele saadetu
 • inimene, kes vangistati või saadeti asumisele seetõttu, et ta ei täitnud okupantriigi kodanikele kehtestatud erikohustusi (nt väeteenistus, riigitruudus) 
 • okupatsioonirežiimide karistatud vabadusvõitleja – meelsusvang
 • küüditatu
 • II maailmasõja ajal või sõjavangina vahetult pärast II maailmasõja lõppu NSVL-i tööpataljonis sunniviisilisele tööle allutatu
 • Saksa okupatsiooni ajal väljapoole Eestit sunniviisilisele tööle saadetu
 • tuumakatsetuste ohver ja sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda saadetu
 • laps, kes sündis asumisel või kinnipidamiskohas, kus tema vanem oli õigusvastase repressiooni ohvrina

Alates 1. jaanuarist 2024 loetakse represseerituks ka

 • represseeritu laps, kes sündis viie aasta jooksul pärast vanema vabastamist, ilma et vanem oleks Eestisse naasnud
 • represseeritu laps, kes sündis pärast viit aastat, kui vanemal ei olnud võimalik mõjuval põhjusel Eestisse naasta

Represseerituks ei loeta represseeritu lapsi, kes on sündinud pärast Eestisse naasmist.

Represseerituga võrdsustatud on inimene, kes

 • osales alates 1940. aasta 16. juunist Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitluses
 • invaliidistus mobiliseerituna või ajateenijana NSVL-i relvajõududes ega võtnud osa repressioonide läbiviimisest Eesti territooriumil

Represseeritu tunnistus

Kui sa oled represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik, väljastame sulle represseeritu tunnistuse, mis tõendab õigust ette nähtud soodustustele. Tunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.  

Tunnistuse saamiseks esita palun taotlus ja lisa sellele

 • represseerimist tõendav dokument, kuhu on märgitud repressiooni alguse ja lõpu aeg
 • 1940. aasta 16. juuni seisuga Eestis elamise õigust tõendav dokument, kui sa ei ole olnud repressiooni ajal Eesti kodanik

Represseeritu laps, kes sündis asumisel või kinnipidamiskohas, esitab oma sünnitunnistuse ja vanema represseerimist ning selle alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi (sünnitunnistus tuleb esitada juhul, kui need andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse).

Taotluse koos lisadega saad saata elektrooniliselt aadressile [email protected], postiga aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või tuua ise meie klienditeenindusse, mille kontaktid leiad siit.

Kui sul ei ole represseerimist tõendavat dokumenti, teeb sotsiaalkindlustusamet selle saamiseks päringu arhiivi. Sinul tuleb maksta arhiiviteatise väljastamise riigilõiv.

vahtralehed

Represseeritu toetus

Kõik represseeritud, kellel on represseeritu tunnistus, saavad represseeritu toetust. Toetuse suurus on 292 eurot. Toetuse maksame välja üks kord kalendriaastas 12. jaanuaril.

Toetuse taotlemiseks esita meile ühekordne taotlus, mille alusel maksame sulle toetust kogu elu.

Taotluse saad saata elektrooniliselt aadressil [email protected], postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või tuua ise meie klienditeenindusse, mille kontaktid leiad siit.

Toetuse maksame sinu soovi järgi

 • sinu arvelduskontole
 • teise isiku arvelduskontole (meie juures vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel) või
 • sinu arvelduskontole välisriigis

Soodustused ja pensioniõigused pärast vanema vabastamist sündinud represseeritutele

 • Pärast vanema vabastamist sündinud lastele makstakse represseeritu toetust. Neile laienevad ka muud riigi soodustused.
 • Pensioni soodustusena arvutatakse nende vanaduspensionile juurde pensionilisa, kui neil on tuvastatud püsiv töövõimetus või töövõimetoetuse seaduse alusel osaline või puuduv töövõime vähemalt kuni vanaduspensioni määramise alguseni.
 • Seaduse kohaselt ei laiene pärast vanema vabastamist sündinud lastele soodustingimustel vanaduspensioni saamise õigus ning pensioniõigusliku staaži sooduskorras (kolmekordselt) arvestamise õigus.

Represseeritu toetuse ja pensionilisa maksmine

 • Toetust ja pensionilisa makstakse alates represseerituks tunnistamise otsuse tegemisest. Tagasiulatuvalt represseeritu toetust ja pensionilisa ei maksta.

Represseeritu majanduslikud ja kultuurilised soodustused

Lisaks toetusele saab represseeritu kasutada järgmisi soodustusi:

 • külastada tasuta riigi muuseume, üldlaulu- ja -tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu
 • tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jm)
 • represseeritu omandis oleva kinnisasja kohta väljavõtete tegemine maakatastrist on vabastatud riigilõivust
 • kohalik omavalitsus võib maamaksust vabastada elamumaa, kui represseeritu ei saa sellelt rendi- või üüritulu

Viimati uuendatud 19.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?