Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravikindlustus

Selleks et tervisekassa tasuks su ravikulusid, peab sul olema kehtiv ravikindlustus. Siin lehel anname ülevaate, kellel on õigus saada riigi ravikindlustust üksnes seoses laste kasvatamisega. Teavet teiste ravikindlustuse aluste, tingimuste, kehtivuse ja muude küsimuste kohta leiad tervisekassa kodulehel.

Ravikindlustus seoses laste kasvatamisega on automaatselt tagatud

 • ema vanemahüvitise saajale alates lapse sünnist
 • alla kolmeaastase lapse vanemale, kes saab jagatavat vanemahüvitist või kes sai viimati jagatavat vanemahüvitist pärast jagatava vanemahüvitise maksmise lõppemist
 • 3–6 lapse kasvatajale, kes saab lasterikka pere toetust ega tööta
 • 7 ja enama lapse kasvatajale, kes saab lasterikka pere toetust

Taotlus tuleb esitada, kui soovid saada ravikindlustust ülalpeetava abikaasana või vahetada ravikindlustuse saajat pärast jagatava vanemahüvitise maksmise lõppu kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Sel juhul kirjuta meile taotlus vabas vormis iseteeninduse suhtlusesse või e-posti aadressil [email protected] või esitage taotlus lähimas sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Vanemad, kel on õigus saada riikliku ravikindlustust automaatselt, ei pea ravikindlustuse saamiseks eraldi taotlust esitama.

Selleks et tervisekassa tasuks sinu ravikulusid, peab sul olema ravikindlustus. Ravikindlustus on automaatselt olemas, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu. Kui sa töötad, tasub seda sinu eest tööandja. Kui sa aga ei tööta või tööleping on peatatud, nagu lapsega kodus olemise ajal, on võimalik ravikindlustust saada koos riiklike perehüvitistega. 

Riik tasub sotsiaalmaksu, kui

 • kasvatad alla kolmeaastast last
 • saad lasterikka pere toetust 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses
 • sa ei tööta, ning saad lasterikka pere toetust kolme ja enama lapse kasvatamisega seoses (vähemalt kolm last peavad olema alla 19-aastased, kellest vähemalt üks on alla kaheksa-aastane)
 • sa ei tööta, aga sinu abikaasa või registreeritud elukaaslane töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, ning kui teie peres kasvab vähemalt üks alla kaheksa-aastane laps või kaheksa-aastane laps I klassi lõpetamiseni või kolm alla 16-aastast last.

NB! SKA tõlgendab töötamist kui kõiki töiseid tegevusi, näiteks:

 • töölepingu alusel töötav inimene
 • juhtimis-, kontrollorgani liige
 • võlaõigusliku lepingu alusel töötav inimene
 • omavalitsuse valitud või nimetatud liige
 • ettevõtluskonto omamine jne

Riik tasub sotsiaalmaksu korraga ühel ülalnimetatud alusel ja järjekorras. Näiteks kui

 • peres on allakolmeaastasi lapsi, siis tasub riik sotsiaalmaksu selle alusel
 • alla kolmeaastasi lapsi ei ole, kuid peres on 3‒6 last, millega seoses saab pere ka lasterikka pere toetust ning lasterikka pere toetuse saaja ei tööta, siis tasutakse sotsiaalmaks selle vanema eest
 • peres ei ole alla kolmeaastasi lapsi, kuid on seitse või enam last ning sellega seoses saadakse ka lasterikka pere toetust, siis tasutakse sotsiaalmaks selle vanema eest, kes saab lasterikka pere toetust
 • kasvatad alla kolmeaastast last, 3–6 või 7 ja enamat last ning ei saa riigi ravikindlust, siis võid esitada meile taotluse ülalpeetava abikaasa sotsiaalmaksu tasumise arvel

Ravikindlustuse tagab riik ühele alla kolmeaastast last kasvatavale vanemale.

See on automaatselt olemas vanemal, kellele makstakse ema vanemahüvitist või pärast seda jagatavat vanemahüvitist, töötu vanemal kellele makstakse lasterikka pere toetuse 3‒6 lapse kasvatamisega seoses või lasterikka pere toetus saajal seitsme ja enama lapse kasvatamisega seoses.

Sel juhul tagame ravikindlustuse pärast vanemahüvitise maksmise lõppu sellele vanemale, kes on tööandja juures vanemapuhkusel. Kui kumbki vanem ei jää edasi vanemapuhkusele, saab ravikindlustuse see, kes sai viimasena vanemahüvitist kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kui on soovi peale vanemahüvitise saamise perioodi lõppemist ravakindlustuse saajat muuta, siis seda saab teha avalduse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Näide. Lapse ema on töötu. Ta on kümnekuuse lapsega kodus ja saab jagatavat vanemahüvitist. Pere otsustab vahetada jagatava vanemahüvitise saaja isa kasuks ning ema jääb koju last hoidma.
Sel juhul ei saa ema enam jagatavat vanemahüvitist ja kuna ta ei lähe ka tööle, tema ravikindlustus kaob.

Ülalpeetav abikaasa

Taotluse ravikindlustuse saamiseks peab esitama, kui soovid ravikindlustust ülalpeetava abikaasana.

Taotluse saad esitada meile, kui sa ei tööta (ja sul ei ole ettevõtluskontot), kuid su abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja. Teie peres peab kasvama vähemalt üks alla kaheksa-aastane laps või kaheksa-aastane laps kuni 1. klassi lõpetamiseni või vähemalt kolm alla 16-aastast last.

Oluline on teada, et kui peres on õigus sotsiaalmaksu riiklikule tasumisele alla kolmeaastase, 3‒6 või 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses, siis ei saa taotleda sotsiaalmaksu tasumist ülalpeetava abikaasana.

Pane tähele!

 • Kui töötav abikaasa saab samal ajal ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise kaudu ravikindlustust saada.
 • Riigi ravikindlustust saab ainult üks vanem. Näiteks kui peres on üks alla kolmeaastane laps ja veel lisaks kolm või enam last, kindlustame vanemat, kes saab vanemahüvitist. Samal ajal ei saa üks vanem alla kolmeaastase lapse kasvatamisega seoses ravikindlustust ja teine vanem kolme ja enama lapse kasvatamisega seoses ravikindlustust.

Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud politsei- ja piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa

 • elad Eestis
 • oled vanaduspensioniealine
 • ei tööta
 • ei saa Eestis määratud pensioni,

siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile politsei- ja piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa

 • isikut tõendav dokument
 • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefonil 612 1360.

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene, siis sul ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasal, lapsel ja vanemal on õigus saada iga kuu rahvapensioni määras toetust. Toetust maksame vanaduspensioni ikka jõudnutele ja tingimusel, et sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. Loe pikemalt tagasipöörduja toetuse kohta.

Koos tagasipöörduja toetusega on sulle automaatselt tagatud ravikindlustuskaitse.

Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oleme sulle väljastanud tagasipöörduja toetuse määramise otsuse, on sul kohe ka ravikindlustuskaitse

Ettevõtluskonto omamine mõjutab ravikindlustuse saamist ainult juhul, kui seda on taotlenud inimene, kes

 • ei tööta ja kasvatab kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane (sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 punkt 11) 
 • ei tööta, aga kelle abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja
 • kelle peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last (SMS § 6 lg 1 punkt 8) 

Neil juhtudel on ravikindlustuse saamise eeldus see, et inimene ei tööta. Kuna ettevõtluskonto omamine on võrdsustatud töötamisega, siis ei ole inimesel pärast ettevõtluskonto avamist enam õigust riigi ravikindlustusele. Sel juhul saab ta ravikindlustuse ettevõtlustulult makstud sotsiaalmaksu kaudu.

Pane siiski tähele, et ainult ettevõtluskonto omamine ei anna ravikindlustust!

Ravikindlustuse saamiseks peab ettevõtluskonto kaudu laekuma sotsiaalmaksu vähemalt minimaalse kohustuse ulatuses.

2024. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 725 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239,25 eurot kuus (725 × 33%).

Näide. Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks teenuse osutamisest või kaupade müügist laekuma 2024. aastal kalendrikuus vähemalt 1993,75 eurot, millelt ettevõtlustulu maks on 398,75 eurot (1993,75 × 20%) ja millelt omakorda sotsiaalmaksu osa on 239,25 eurot (398,75 × 33/55) kogumispensioni kohustatud isiku puhul). Kuna sotsiaalmaksu miinimumkohustus on täidetud, siis on inimesel õigus ravikindlustusele.

Ravikindlustuse tekkimisest saab täpsemalt lugeda tervisekassa veebilehel „Tööandja kindlustatud“.
Teised riigi ravikindlustuse saamise võimalused ei ole töötamise või mittetöötamisega seotud ja seega ettevõtluskonto omamine neid ei mõjuta
.

Viimati uuendatud 23.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?