Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Menetlustähtajad

Menetlustähtaega arvestatakse dokumendi saabumise kuupäevast. Kui kõiki vajalikke andmeid ei ole esitatud, siis algab menetlustähtaeg puuduolevate andmete saabumise kuupäevast.
Dokumentide menetlustähtajad

Dokument

Tähtaeg

Õigusakt

Teabenõue (vt teabenõude esitamine) 5 tööpäeva Avaliku teabe seadus
Selgitustaotlus ja märgukiri 30 päeva Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
Selgitustaotluste ja märgukirjade edastamine vastavalt kuuluvusele ja avaldajale edastamisest teatamine 5 tööpäeva
Pensioni vaie 60 päeva Riikliku pensionikindlustuse seadus
Sotsiaaltoetuse ja sotsiaalteenuste vaie 30 päeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Elatisabi, peretoetuste, vanemahüvitise, kuriteoohvrite hüvitiste, represseeritud isiku toetuse ja õppelaenu kustutamise vaided 30 päeva
Vaie haldusmenetluse seaduse alusel 10 päeva  Haldusmenetluse seadus
Riikliku pensioni taotlus Pensioniavaldus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul pärast avalduse ning pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul pärast täiendavate dokumentide saabumist.
Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada.
Riikliku pensionikindlustuse seadus
Peretoetuse taotlus 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Vanemahüvitise taotlus 10 tööpäeva
Kogumispensioni täiendav sissemakse 10 tööpäeva
Sotsiaaltoetuse (PIS) taotlus 10 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus Sotsiaalministri 12.09.2008 määrusega nr 49 kinnitatud „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad“
Ekspertiisitaotlused Ekspertiisi tehakse 15 tööpäeva jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate andmete saamise päevast. Otsusest teavitatakse 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus Sotsiaalkaitseministri 29.02.2016 määrusega nr 18 kinnitatud „Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused“
Puudega isiku kaardi taotlus Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart 10 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast Sotsiaalkaitseministri 11.11.2016 määrusega nr 61 kinnitatud „Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord"
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise taotlus 1) 10 tööpäeva
arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides1,2 ja 8 nimetatud isiku puhul); 2) 40 tööpäeva arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides 3-7 nimetatud isiku puhul)
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sõidukulude hüvitamise taotlus 20 tööpäeva arvates taotluse ning kuludokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine
Elatisabi 15 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest Perehüvitiste seadus
Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise taotlus 30 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada Haldusmenetluse seadus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud lisakulutuste hüvitamise taotlus 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Kuriteoohvri riikliku hüvitise taotlus 30 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest Ohvriabi seadus
Kuriteoohvri ravikulude hüvitamise taotlus 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus  Ohvriabi seadus
Tagasipöörduja toetuse taotlus 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 
Sotsiaaltoetus tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijale taotlus  10 tööpäeva
Represseerituks tunnistamise ja toetuse taotlus 30 päeva
Represseeritu toetuse taotlus 10 tööpäeva
Riiklik olümpiavõitja toetus 10 tööpäeva
Üksi elava pensionäri toetus 10 tööpäeva
Erihoolekandeteenuste taotlus 40 tööpäeva Sotsiaalhoolekande seadus 
Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus Eraldi taotlust ei ole, vaid on sooviavaldusena erihoolekandeteenuse taotlusel ja otsus tehakse erihoolekandeteenusele  suunamisotsuse väljastamise kuupäevaks. (SHS § 74 lg 6). Kui taotlus esitatakse Sotsiaalkindlustusametile pärast erihoolekandeteenuse suunamisotsuse väljastamist - 10 tööpäeva taotluse ja kõigi vajalike andmete saamisest arvates.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus 30 kalendripäeva
Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui Eestis ei maksta perehüvitisi või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Andmesubjekti päring oma isikuandmete kasutamise kohta 30 päeva Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679  (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Viimati uuendatud 25.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?