Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tagasipöörduja toetus

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest, siis sina ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasa, laps ja vanem saavad iga kuu rahvapensioni määras toetust.

Kes saab tagasipöörduja toetust?

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest, siis sina ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasa, laps ja vanem saavad iga kuu rahvapensioni määras toetust. Toetust maksame vanaduspensioni ikka jõudnutele ja tingimusel, et sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. Toetuse eesmärgiks on tagada sissetulek vanaduspensionieas tagasipöördujale, kellel puudub Eestis vanaduspensioni määramiseks vajalik tööstaaž.

Toetuse suuruseks on kehtiv rahvapensioni määr 336,39  eurot. Toetust maksame iga kuu 5. kuupäeval.

Alates 1. jaanuarist 2024 saavad tagasipöörduja toetust üksnes inimesed, kes on asunud Eestisse elama enne 2024. aasta 1. jaanuari. 

Tagasipöörduja toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esita palun meile taotlus 

ja lisa sellele:

Eesti kodanikuna või eesti rahvusest isikuna:

 • kodakondsust tõendav dokument või 
 • eesti rahvust tõendav dokument

välismaalasena, kes kuulub eesti rahvusesse:

 • dokument, milles on märge kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva ametiasutuse kirjalik tõend oma seadusliku elamise kohta Eesti Vabariigis

Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku abikaasana:

 • abielutunnistus
 • abikaasa kodakondsust või abikaasa rahvust tõendav dokument

välismaalasena, kelle vanem on Eesti kodanik või eesti rahvusest:

 • sünnitunnistus
 • vanema kodakondsust või rahvust tõendav dokument.

Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku vanemana:

 • lapse sünnitunnistus
 • lapse kodakondsust või rahvust tõendava dokumenti

NB! Loetletud lisadokumendid esita ainult juhul, kui need andmed ei ole kantud Rahvastikuregistrisse.

Taotluse võib esitada posti teel, elektroonselt või meie klienditeeninduses.

Toetuse määramise otsuse teeme 10 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Tagasipöörduja toetuse määramine ja maksmine

Toetuse määrame toetusele õiguse tekkimise päevast, kuid tagasiulatuvalt mitte rohkem, kui kolm kuud taotluse esitamise päevast.

Toetuse määrame nii kauaks, kui vastad toetuse saamise tingimustele.

Näide 1: Toetuse taotleja jõuab vanaduspensioni ikka 01.11.2018. Esitab taotluse koos vajalike lisadokumentidega 01.12.2018. Toetuse määrame tagasiulatuvalt alates õiguse tekkimise päevast.

Näide 2: Toetuse taotleja jõuab vanaduspensioniikka 01.11.2018. Esitab taotluse koos vajalike lisadokumentidega 01.01.2019. Toetuse määrame tagasiulatuvalt alates 01.11.2018.

Tagasipöörduja toetust maksame vastavalt sinu soovile:

 • sinu arvelduskontole Eestis;
 • teise isiku arvelduskontole (meie juures vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel) või
 • sulle posti teel.

Toetust ei maksta, kui sa saad:

 • rahvapensioni määra suurust või seda ületavat kuusissetulekut;
 • Eesti seaduse või välislepingu alusel pensioni, mille suurus on võrdne rahvapensioni määraga või on sellest suurem;
 • välisriigist pensioni, mille suurus on võrdne rahvapensioni määraga või on sellest suurem.

 

Vormi algus

Viimati uuendatud 19.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?