Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega laste tugiteenused

Puudega lapse kasvatamine võib pere hoolduskoormust suurendada. Raske ja sügava puudega lapse vanema töötamise, õppimise ja toimetuleku huvides toetas Euroopa Sotsiaalfond aastail 2016–2022 perede tugiteenuseid: lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ning toetava teenusena transporditeenust.

Taotlemise käik alates 2023

ESF puudega laste tugiteenuste projekti kaudu tugiteenuste toetamine lõppes 31.12.2022. Tugiisiku-, lapsehoiu- ja sotsiaaltransporditeenust saab endiselt taotleda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Tugiteenuste vajadust hindab omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja, kes teenuste vajaduse ilmnemisel korraldab ja tagab lapsele teenuse koostöös lapsevanemate ja teenusepakkujatega. Tugiteenuste pakkumine on omavalitsustes korraldatud erinevalt ning kehtestatud vastavate kordadega, mis on leitavad omavalitsuste koduleheküljel.

EL sotsiaalfondi logo

1. Lapse seaduslik esindaja pöördub elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse kohaliku omavalitsuse korraldatavate (riik eraldab igal aastal läbi toetusfondi kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks) teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise võimalusi.

2. Kohalik omavalitsus hindab teenuse vajadust iga lapse puhul individuaalselt ja märgib lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamisel vestleb lastekaitsetöötaja lapsevanemaga ning hindab teenuse vajadust sobiliku hindamisvahendi toel (näiteks lapse heaolu käsiraamat). Lisaks võib ta taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud lapse arengut kirjeldav dokument) juurde küsida ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

3. Teenuse saamiseks teeb kohalik omavalitsus otsuse, millest teavitatakse lapse esindajat ning sõlmitakse leping teenusepakkuja, lapse seadusliku esindaja ja vajadusel kohaliku omavalitsuse vahel, mille alusel hakkab laps teenust/teenuseid saama.

Viimati uuendatud 29.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?