Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattunud inimene võib taastumiseks vajada mitmesugust tuge, sealhulgas traumast taastumist toetava vaimse tervise (TTTVT) abi. Neid kulusid ei pea kandma ohver ise, vaid nende eest tasub teenuseosutajale sotsiaalkindlustusamet. Selleks sõlmime teenuseosutajaga lepingu, millega võtame tasu maksmise kohustuse üle.

Hea tänane ja tulevane koostööpartner!

01.04.2023 jõustunud ohvriabi seaduse alusel muutus ohvriabi psühholoogilise abi korraldus. Kui varem hüvitasime süüteoohvrile tema psühholoogilise abi teenuse kulud, siis nüüd tasume traumast taastumist toetava vaimse tervise (TTTVT) abi kulud ohvri eest teenuseosutajale. Teisisõnu sõlmib sotsiaalkindlustusamet teenuseosutajatega lepingu, millega võetakse tasu maksmise kohustus üle. Kõik senised ohvriabi psühholoogilise abi teenuse osutajad ja uued koostööst huvitatud vaimse tervise teenuste osutajad on oodatud lepingut sõlmima.

Sotsiaalkindlustusamet otsib koostööpartnereid traumast taastumist toetava vaimse tervise abi (TTTVT) osutamiseks üle Eesti.

Kiire vajadus uute koostööpartnerite järele on Läänemaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal. Väga oodatud on vene keelt kõnelevad spetsialistid.

Kontakt

Tuuli Truupõld

psühholoogilise abi teenuse juht

SKA kuulutus (vaimse tervise abi kuriteo ohvritele)

Lepingu sõlmimine

Kui lepingut sõlmida sooviv asutus on teenuse korralduse ja lepingu tingimustega tutvunud (vt dokumente allpool), esitab ta sotsiaalkindlustusametile avalduse lepingu sõlmimiseks (lisas 1 toodud vormil). Koos avaldusega tuleb esitada

  • ankeet teenuseosutajale (lisas 2 esitatud vormil)
  • ankeedid vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide kohta (lisas 3 esitatud vormil)
  • dokumendid, mis tõendavad lepingu raames vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide nõuetele vastavust (ainult need dokumendid, mis ei ole leitavad avalikest registritest).

Avaldus koos dokumentidega tuleb esitada aadressile [email protected].

Seejärel kontrollib sotsiaalkindlustusamet, kas tingimused on täidetud, ning vajaduse korral palub esitada lisadokumente, infot täpsustada jms. Kui kõik sobib, sõlmitakse leping.

Viimati uuendatud 08.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?