Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi teenuseosutajale

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattudes võib inimene juhtunust taastumiseks vajada mitmesugust tuge, sealhulgas vaimse tervise abi. Sotsiaalkindlustusamet tasub inimese eest psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia teenuse kulud teenuseosutajale, kellega meil on sõlmitud leping. Lepingusse saavad astuda kõik teenuseosutajad, kes on valmis lepingus kirjeldatud tingimustel TTTVT abi teenuseid osutama ning kes vastavad seaduses ja seonduvas määruses sätestatud nõuetele (vt. ka lepingu lisa nr 5 „TTTVT infoleht teenuseosutajale“ punkt nr 4).

Hea tänane ja tulevane koostööpartner!

01.04.2023 jõustunud ohvriabi seaduse alusel muudab sotsiaalkindlustusamet ohvriabi psühholoogilise abi korraldust. Varasema süüteoohvri psühholoogilise abi teenuse kulude hüvitamise asemel on teenus korraldatud nüüd kuriteo ja vägivalla ohvritelt traumast taastumist toetava vaimse tervise abi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisena. See tähendab muu hulgas, et sotsiaalkindlustusamet sõlmib vaimse tervise abi teenuseosutajatega lepingu, millega võetakse tasu maksmise kohustus üle. Kõik senised ohvriabi psühholoogilise abi teenuseosutajad ja uued koostööst huvitatud vaimse tervise teenuste osutajad on oodatud lepingut sõlmima.

Lepingusse astumise protsess toimub järgmiste sammudena:

  1. Asutus tutvub teenuse korraldusega ning sotsiaalkindlustusametiga sõlmitava tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu tingimustega. Vastavate dokumentidega saab tutvuda allpool.
  2. Lepingut sõlmida sooviv asutus esitab Sotsiaalkindlustusametile avalduse lepingusse astumiseks (lisa 1 toodud vormil). Asutusel on võimalus esitada avaldus lepingusse astumiseks jooksvalt, vastavalt valmisoleku ja soovi tekkimisele. Koos avaldusega esitab teenuseosutaja lepingusse astumiseks vajalikud dokumendid:
  • ankeet teenuseosutajale (lisa 2 toodud vormil)
  • ankeedid lepingu raames vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide kohta (lisa 3 toodud vormil)
  • lepingu raames vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide ettevalmistusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid (ainult need dokumendid, mis ei ole leitavad avalikest registritest).

Avaldus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada aadressile [email protected]

  1. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib, kas lepingu sõlmimise eelduseks olevad tingimused on täidetud, vajadusel teeb ka täiendavad päringud lisadokumentide esitamiseks, esitatud info täpsustamiseks, jmt.
  2. Sobivusel lepingu sõlmimine

Viimati uuendatud 05.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?