Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taotlused, blanketid

Sotsiaalkindlustusameti blanketid
 • Perehüvitiste saamiseks saate kinnituse anda meie iseteeninduses. Mitmeid teisi teenuseid, nagu näiteks tulumaksuvabastuse avalduse esitamine, saab kasutada portaalis eesti.ee. Meie e-teenuste valik täieneb pidevalt.
 • Oma arvutisse salvestatud, täidetud ja digiallkirjastatud blanketid palume saata e-posti aadressile [email protected]
 • Välja prinditud, täidetud ja allkirjastatud blanketid palume saata vabalt valitud sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, nende postiaadressid on kirjas siin.
 • Blanketid saab tuua lähimasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Samuti saab  klienditeenindustes täita blankette kohapeal meie spetsialistide abiga.
 • NB! Klienditeenindusse tulles võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument ja pangakonto number!

Tööraamatu üleandmine   *.docx  (31.25 KB, DOCX)  *.odt (7.55 KB, ODT)   *.pdf (158.08 KB, PDF)

Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *.docx (26.9 KB, DOCX)    *.pdf (360.67 KB, PDF)

Avaldus tulumaksuvabastuse kasutamise kohta (02.2021) *.docx (14.81 KB, DOCX)   *.pdf (131.03 KB, PDF)

Välisriigi pensioni avaldused

Tõend elamise kohta (välisriigis elavale pensionisaajale)   *.pdf (71.14 KB, PDF)  *.docx (36 KB, DOC) 

Küsimustik Euroopa Liidu riigist pensioni taotlemiseks (10.2019)    *rtf  (142.99 KB, RTF) 

Pensionimaksete jätkamise avaldus välisriiki elama asujale *.doc (36.5 KB, DOC)   *.pdf (198.02 KB, PDF)

Toetuse avaldus (vanaduspensioniealisele välislepingu alusel rahvapensioni määra ja välisriigist saadava pensioni vahe kompenseerimiseks)(04.2022)   *.docx (18.99 KB, DOCX)

Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks (23.09.19)   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *.docx  (26.07 KB, DOCX)  

Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta  (02.2021)   *.docx (14.81 KB, DOCX)    *.pdf (131.03 KB, PDF)

Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks (ravikindlustuse taotlus)  *.rtf    *.pdf 

Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)

Lapsele

Tööealisele

 1. Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamise taotlus (06.2021)   *.docx  (120.75 KB, DOCX)  *.pdf (681.74 KB, PDF)
 2. Avaldus Töötukassa hinnangu alusel puude tuvastamiseks   *.rtf  (174.62 KB, RTF)   *.pdf (433.15 KB, PDF)

 Vanaduspensioniealisele

 1. Puude raskusastme tuvastamise taotlus vanaduspensioniealisele inimesele (01.2021)  *.docx  (34.46 KB, DOCX)     *.pdf (1.56 MB, PDF) 

Muud:

 1. Puudega isiku kaardi taotlus  *.rtf  (66.2 KB, RTF)    *.pdf (16.71 KB, PDF)
 2. Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks (10.2019)   *.docx (17.09 KB, DOCX)     *.pdf (142.39 KB, PDF)
 3. Taotlus õppelaenu kustutamiseks (10.2019)   *.rtf (114.05 KB, RTF)     *.pdf (116.09 KB, PDF)
 4. Vaide esitamine   *.docx (27.35 KB, DOCX)     *.pdf (279.51 KB, PDF)
 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus (10.2019)   *.rft (185.11 KB, RTF)   *.pdf (150.12 KB, PDF)
 2. Teatis individuaalse abivahendi kohta   *.rtf (103.27 KB, RTF)  *.pdf (69.68 KB, PDF)
  •    Teatise täitmise juhend     *.pdf (131.74 KB, PDF)

Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.docx (20.7 KB, DOCX)  *.rtf (121.96 KB, RTF)    *.pdf (265.95 KB, PDF)

Erihoolekandeteenuse osutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 KB, DOCX)

Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus (01.2021)   *.docx (43.3 KB, DOCX)   *.rtf (311.26 KB, RTF)    *.pdf (466.44 KB, PDF)

 1. Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga   *.docx (16.04 KB, DOCX)

Lisakulutuste hüvitamise taotlus  seoses kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahjustusega (10.2019)  *.rtf (131.67 KB, RTF)   *.pdf (248.34 KB, PDF)

Taotlus kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks   *.doc (22.51 KB, DOCX)   *.pdf (68.2 KB, PDF)

Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks või lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse/puude raskusastmele vastava seisundi tagasiulatuvaks tuvastamiseks (03.2022)   *.docx (25.4 KB, DOCX)

 1. Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus (10.2019)  *.rtf (117.65 KB, RTF) 
 1. Tõendi A1 taotlus  töötajale (10.2019)    *.doc (191.5 KB, DOC)   *.pdf (182.2 KB, PDF)
 2. Tõendi A1 taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale (10.2019)  *.doc (165 KB, DOC)   *.pdf (201.7 KB, PDF)
 3. Tõendi A1 taotlus  ametnikule (10.2019)   *.doc (140.5 KB, DOC)   *.pdf (199.32 KB, PDF)
 4. A1 tõendi või taotluse tühistamise avaldus (10.2019)  *.doc (63 KB, DOC)   *.pdf (97.91 KB, PDF)
 5. Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.doc (71.65 KB, RTF)   *.pdf (373.08 KB, PDF)
  • Lisa 1 küsimustikule perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.doc (41.5 KB, DOC)   *.pdf (378.34 KB, PDF)
 6. Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 KB, DOC)   *.pdf (231.4 KB, PDF)
 7. Application certificate A1 self-employed person *.pdf (110.57 KB, PDF)
 8. Application certificate A1 civil cervants  *.pdf (151.58 KB, PDF)
 9. Application certificate A1 worker  *.pdf (128.67 KB, PDF)
 10. Application for revocation of application A1 *.pdf (23.98 KB, PDF)

Palume tervishoiuteenuse osutajatel edastada meile kõigi lapseootel naiste andmed, kelle lapse eeldatav sünnitähtaeg on 1. aprillil 2022 või pärast seda.

NB! Kui lapse eeldatav sünnitähtaeg on 9. juuni 2022 või varasem, on töötaval emal endiselt õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, mida maksab tervisekassa. Seega tuleb nende emade osas jätkuvalt väljastada rasedus- ja sünnitusleht.                                                                                                                  

Eeldatavate sünnitähtaegade edastamiseks on loodud MISP2 teenus. Kui Teie asutuses on MISP2 teenus olemas, saate meile selle teel ilma e-kirjata rasedate eeldatava sünnitähtaja info edastada.

Kui Teil MISP2 teenust või automaatset andmevahetust pole, saate edastada meile rasedate andmed aadressile [email protected]. E-kiri peab olema digitaalselt allkirjastatud ja sisaldama ema ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja lapse eeldatavat sünnitähtaega. Andmed tuleb saata meile krüpteeritult. Krüpteeringu adressaadiks valida Sotsiaalkindlustusamet 1 ja/või Sotsiaalkindlustusamet 2.

MISP2 probleemide korral aitab [email protected].

 1. Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)   
 2. Sünnitähtaja edastamine ja edastatud sünnitähtaegade tühistamine SKAIS2 (juhend) (883.76 KB, PDF)
 3. Sünnituslehe andmed - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (16.81 KB, DOCX)
 4. Данные листа по родам - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (17.26 KB, DOCX)
 5. Details of the maternity leave - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (16.76 KB, DOCX)
 6. Sünnituslehe andmete tühistamine - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (18.22 KB, DOCX)
 7. Справка об отмене листа по родам - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (16.54 KB, DOCX)
 8. Correction notice for cancellation of maternity leave data - vorm terviseteenuse osutajale (01.04.2022)   *.docx (18.33 KB, DOCX)   
 9. Tegevusloa taotlus erihoolekandeteenuse osutamiseks   *.rtf (316.31 KB, RTF)   *.odt (23.3 KB, ODT)   *.pdf (33.04 KB, PDF)
 10. Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend   *.pdf (115.42 KB, PDF)
 11. Erihoolekandeteenuse osutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 KB, DOCX)

Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse taotlus   *.pdf (59.81 KB, PDF)

Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (14.41 KB, DOCX)   *.pdf (39.97 KB, PDF)

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus   *.docx (19.38 KB, DOCX)   *.pdf (113.18 KB, PDF)

  EL COVID tõendi väljastamise avaldus  *EST.docx (14.11 KB, DOCX)  *RUS.docx (15.07 KB, DOCX)  *ENG.docx (14.34 KB, DOCX)

  Vaide esitamine  *.docx (27.35 KB, DOCX)     *.pdf (279.51 KB, PDF)

  X-tee teenuste avamise taotlus   *.docx (20.54 KB, DOCX)

  Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks (10.2019)  *.docx (17.09 KB, DOCX)     *.pdf (142.39 KB, PDF)

  Taotlus õppelaenu kustutamiseks (10.2019)  *.rtf (114.05 KB, RTF)     *.pdf (116.09 KB, PDF)

  Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus (10.2019)*.rtf (110.03 KB, RTF)    *.pdf (107.21 KB, PDF)

  Volikirja näidis *.docx (21.08 KB, DOCX)

  (PDF saata aadressil [email protected])

  Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *. docx   (26.07 KB, DOCX)

  Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (02.2021)    *.docx (14.81 KB, DOCX)   *.pdf (131.03 KB, PDF)

  Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)    Tõendi kaaskiri   *.pdf (485.5 KB, PDF)

  Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)

  Tšernobõli toetuse taotlus (10.2019)  *.docx (20.15 KB, DOCX)   *.pdf (88.09 KB, PDF)

  Prokuröri töövõimehüvitise taotlus (10.2019)   *.rtf (117.88 KB, RTF)    *.pdf (104.54 KB, PDF)

  Viimati uuendatud 19.05.2023

  Kas sellest lehest oli abi?