Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega ja/või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaelus hakkama saada.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene seda teenust vajab, võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Teenus on olemuselt aktiivne: inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha, näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti abiga ja juhendamisel, lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme või hooldajaga. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mida ei ole võimalik lahendada üksikteenuste abil (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja), vaid vaja on mitme eriala spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.

Eesmärkide saavutamiseks osutavad vajaduse selgudes teenuseid järgmised spetsialistid:

 • tegevusterapeut
 • loovterapeut
 • sotsiaaltöötaja 
 • psühholoog 
 • eripedagoog 
 • logopeed 
 • füsioterapeut
 • kogemusnõustaja 
 • arst 
 • õde 

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui ka perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. 

Teenuste täpse loetelu ja sisu kirjelduse leiad siit.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda osutatakse seatud eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Iga rehabilitatsiooniperioodi lõppedes hindab rehabilitatsiooniteenuse osutaja teenuse tulemuslikkust,  jätkamise vajadust ning uuele taotlusele järgneb uus teenuse vajaduse hindamine.

Pane tähele!

 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel tuleb inimesel aktiivselt osaleda vastavalt rehabilitatsiooniteenuse osutaja koostatud tegevuskavale ja rehabilitatsiooniplaanile. Kui seda ei tehta, on sotsiaalkindlustusametil võimalik sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 21 lõike 1 punkti 3 alusel keelduda tasu maksmise kohustuse ülevõtmisest.
 • Ravi, sealhulgas taastusravi, ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral pöördu oma perearsti või muu arsti poole. 
 • Füsioterapeudi teenus on inimese liigutusliku sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (nt kool, kodu) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine, iseseisvat toimetulekut arendavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja õpetamine, abivahendite kasutamise õpetamine, säästvate abistamisvõtete õpetamine pereliikmetele. Füsioterapeudi teenus ei sisalda passiivseid tegevusi nagu nt massaaž, vannid, soolakamber, külmaravi jmt.
 • Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu nt diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt

Teenust peab taotlema ja seda saab teha puudega ja/või piiratud töövõimega inimene. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vormi leiad siit. 

Enne taotluse esitamist mõtle järele, kas teenus on vajalik, st kas sinul või su lapsel on terviseseisundi tõttu mitu toimetulekupiirangut, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

Taotlust on võimalik esitada mitmel viisil. Kasuta endale sobivat:

Loe lähemalt lastele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta.

Loe lähemalt tööealistele ja pensioniealistele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta.

Taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kelle puhul on omavalitsus tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ja hinnanud tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust. Loe abivajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele täpsemalt siit.

Samuti on teenusele õigustatud esmasesse psühhoosi haigestunud, kui raviasutus tuvastab rehabilitatsioonivajaduse:

Juhend teenuse korraldamiseks esmasesse psühhoosi haigestunutele | 384.93 KB | pdf

Teenuse vajadust hindab sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant. Kuigi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust võivad taotleda kõik puudega ja/või piiratud töövõimega inimesed, saavad teenust ainult need, kellel on rehabilitatsiooniteenuse vajadus.

Kui sul on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadus

Suunamisotsuse saamisel on sul 60 päeva aega, et saadud teenuseosutajate nimekirjast valida sobiv ja registreerida teenusele. Selleks pöördu enda valitud teenuseosutaja poole kas telefoni või e-posti või posti teel või mine kohale ja lepi kokku teenuse alustamise aeg.

Registreerimisel teata suunamisotsuse number, mis on kujul K000... – selle numbri järgi saab teenuseosutaja vaadata otsuse andmeid infosüsteemis.

Teenusele minnes võta suunamisotsus kaasa või edasta e-posti teel. 

Suunamisotsus kehtib kuni kaks aastat, kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev on otsuses märgitud. Otsuse kehtivuse aja jooksul ei ole vaja otsust pikendada ega uuendada.

Otsuse juurde kuulub lisa, milles on teenuste kaupa näidatud, kui suure summa eest saab kalendriaastas teenuseid kasutada.

Otsuse saadame sulle viisil, mille märkisid taotluses. Koos suunamisotsusega saadame sulle teenuseosutajate nimekirja.

Kui sul ei tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadust

Teenuste konsultant vaatleb iga inimese olukorda individuaalselt, hinnates seda, millised on inimese raskused, millist abi ta vajaks ja millised on edasised soovitused. Kui teenuste konsultant ja inimene jõuavad ühise vestluse käigus tõdemuseni, et inimene ei vaja sotsiaalset rehabilitatsiooni, siis mõistagi rehabilitatsiooniteenuseid ei pakuta. Samas ei jäta teenuste konsultant soovitamata teisi vajalikke teenuseid ning vajaduse korral aitab ka nendeni jõuda, näiteks konsulteerib perearstiga, omavalitsuse sotsiaaltöötajaga jm. See tähendab, et kui teenuste konsultant on langetanud negatiivse otsuse sotsiaalse rehabilitatsiooni suhtes, annab ta siiski soovitusi, mida teha edasi, ja inimene saab neid soovitusi järgides vajalikku abi.

Kui leiad, et otsus ei ole sinu meelest asjakohane (näiteks oled saanud teenusele suunamisest keeldumise otsuse), on sul võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile vaie.

Vaide saad esitada 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.

Vaide lahendame 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Kui vaiet on vaja põhjalikumalt uurida, pikendame vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise kohta saadame teate vaide esitajale.

Teenust osutavad sotsiaalkindlustusameti partnerid ja juhul, kui su kodu lähedal ei ole teenuseosutajat, siis hüvitatakse sõidu- ja majutuskulu.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutaja osutab sulle teenust vastavalt suunamisotsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel. Kui saad teenust rehabilitatsiooniplaani alusel, koostab teenuseosutaja sulle kõigepealt plaani. Teenuseid hakkad saama pärast plaani koostamist.

Teenust saad otsuses märgitud ajavahemiku jooksul. Puude või töövõimetuse otsuse kehtivuse lõppemine ei lõpeta teenuse osutamist, teenust võid saada kuni suunamisotsuse kehtivuse lõpuni.

Osutatud teenuste kohta koostab teenuseosutaja andmestiku, kuhu märgib iga teenusekorra kohta kuupäeva, teenuse nime ja koodi, tundide arvu, spetsialisti nime ja eriala ning teenuse sisu kirjelduse. Soovitame teenuse osutamise käigus paluda teenuseosutajalt andmestikku tutvumiseks, et oleksid aktiivne osaline ja kursis sulle osutatud teenuste, nende sisu ja mahtudega.

Teenuse arved peavad vastama andmestikule. Hiljemalt enne viimase aruande koostamist võtab teenuseosutaja sinult kinnituse saadud teenuste kohta.

Teenuse lõppedes hindab teenuseosutaja teenuse mõju sinu toimetulekule, st kirjeldab teenuse tulemuslikkust. Hinnangus kirjutatakse lahti teenuse tulemusel toimunud areng, kirjeldatakse eesmärgi saavutamist soodustanud ja takistanud asjaolusid. Samuti antakse hinnang ja soovitused edaspidise rehabilitatsiooniteenuse vajaduse ja muu abi vajaduse kohta.

Teenuseosutaja, kelle poole sa teenuse saamiseks pöördusid ja teenuse osutamises kokku leppisid, korraldab kõigi sulle vajalike rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Vajaduse korral võib ta kaasata teisi SRT osutajaid teisest rehabilitatsiooniasutusest, kellega sotsiaalkindlustusametil on sõlmitud leping. 

Teenuseosutajat on võimalik vahetada, kui selleks on mõjuv põhjus, näiteks vahetasid elukohta. Kui sul on vaja teenuseosutajat vahetada, teavita sellest teenuseosutajat ja esita meile vabas vormis põhjendatud avaldus:

Rehabilitatsiooniasutuse vahetamise avaldus | 27.96 KB | docx

Meie ülesanne on tagada inimese vajadustele vastava teenuse kättesaadavus. Seetõttu on meie eesmärk, et teenuse eelarve tõhusaks kasutamiseks osutatakse teenust inimese elukoha lähedal asuvas rehabilitatsiooniasutuses.

Kui kodukoha lähedal ei ole sobivat teenuseosutajat, võib olla siiski vajalik saada teenust kaugemal asuva teenusepakkuja juures ning erandjuhul on mõistlik teenust osutada koos majutusega. Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel koos majutusega on majutuse hinna sisse arvestatud üks söögikord päevas, tavaliselt hommikusöök. Seetõttu pead arvestama, et lõuna- ja õhtusöögi eest tasud ise. Kui soovid majutusega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis pead valima sulle saadetud nimekirjast teenuseosutaja, kes pakub majutust. Sotsiaalkindlustusamet tasub majutuse eest otse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseosutajale. Kui soovid majutuda kusagil mujal kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja juures, siis tuleb sul majutuse eest ise tasuda.

Majutuse limiit kalendriaastas on

 • teenuse saajale kuni 120,45 eurot (kuni 24,09 eurot ööpäevas)
  • psüühikahäirega tööealise inimese teenuste limiidi kasutajal on majutuse aastalimiit kuni 843,15 eurot
 • lapse saatjale kuni 91,54 eurot

Juhime tähelepanu, et ainult majutuse eest me ei tasu (nt kui teenuste eest tasub inimene ise).

Rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulusid hüvitatakse teenusesaajatele, kes käivad teenusel väljaspool oma kodu omavalitsust. Rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulusid hüvitame 0,10 eurot ühe läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 eurot aastas. Alates 01.04.2024 makstakse sõidukulu hüvitis välja iga kuu 10. kuupäevale lähimal teisipäeval ning kuu viimasel neljapäeval ehk kaks korda kuus. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada avaldus.

Viimati uuendatud 21.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?