Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soodustingimustel vanaduspension

Soodustingimustel vanaduspension annab õiguse minna pensionile enne vanaduspensioniiga. Selle õiguse saad näiteks vähemalt kolme lapse või puudega lapse kasvatamise eest või kui oled töötanud tervistkahjustavatel kutsealadel. Kui jääd neil tingimustel varem vanaduspensionile, siis sinu pensioni suurus ei vähene.

Soodustingimustel vanaduspension laste kasvatamise eest

Sul on võimalus minna varem vanaduspensionile, kui oled lapsevanem, lapsevanema abikaasa, vanema registreeritud elukaaslane, eestkostja või hooldaja ja kasvatanud vähemalt 8 aastat:

 • 3 last  1 aasta varem
 • 4 last  3 aastat varem
 • 5 või enamat last   5 aastat varem
 • lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi või keskmise, raske, sügava puudega last  5 aastat varem

Kui jääd neil tingimustel varem vanaduspensionile, siis sinu pensioni suurus ei vähene nagu ennetähtaegse vanaduspensioni või paindliku vanaduspensioni puhul.

Kui sama lapsega seoses on õigus varem pensionile minna mitmel inimesel, peavad nad kirjalikult kokku leppima, kes õigust kasutab. Kui kokkuleppele ei jõuta, jagame õiguse vanemate vahel võrdselt. Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

illustratiivne

*Kui pensionitaotleja ei ole lapse osas varem lapsinvaliidsust või alla 18-aastase lapseeast invaliidsust tuvastatud, saab seda tuvastada tagasiulatuvalt.

**Lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks tagasiulatuvalt tuleb koos pensioni taotlusega esitada ekspertiisi tegemiseks taotlus. Kui terviseseisundi kirjeldus sisaldab lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tagasiulatuvaks tuvastamiseks piisavalt andmeid, tuvastab Sotsiaalkindlustusamet lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tagasiulatuvalt kuni 1999. aasta lõpuni.

***Alates 2000.aastast tuvastatakse puude raskusastet ning enam ei tuvastata lapsinvaliidsust ja alla 18-aastase lapseeast invaliidsust. Tagasiulatuvalt puuet ei tuvastata. Küll aga tuvastatakse tõendusdokumentide olemasolul soodustingimustel vanaduspensionile jäämiseks vajalikku seisundit.

Soodustingimustel vanaduspension tervistkahjustavatel kutsealadel töötamise eest

Saad minna 10 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • oled töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel loetelu nr 1  alusel
 • sul on vähemalt 20 aastat pensionistaaži, millest vähemalt 10 aastat oled töötanud neil kutsealadel või töödel
 • oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga
 • oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel

Saad minna 5 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • oled teinud tervist kahjustavaid töid või oled töötanud rasketes töötingimustes loetelu nr 2  alusel
 • sul on vähemalt 25 aastat pensionistaaži, millest vähemalt 12 aastat ja 6 kuud oled töötanud neil kutsealadel või töödel
 • oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga
 • oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel

Kui sinu tööraamatus ei kajastu andmed töötingimuste kohta, tuleb soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks esitada lisadokumente. Töötingimusi tervist kahjustavatel töödel saab tõendada tööandja tõendi, ametijuhendi, arhiiviteatisega jm

1.01.2024 jõustub soodustingimustel vanaduspensioni seaduse muudatus. Muudatuse kohaselt arvatakse  soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks vajaliku soodusstaaži hulka kutsealadel töötamise aeg  kuni 31.12.2030. Pärast seda kutsealal töötamise aeg  soodustingimustel vanaduspensionile enam õigust ei anna.

Erisus on kehtestatud all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise ala kutsealadele. Nendel kutsealadel lubatakse soodusstaaži koguda kuni 31.12.2049.

Represseeritud isiku soodustingimustel pension

Saad minna pensionile nii mitu aastat varem, kui mitu täisaastat oled viibinud kinnipidamiskohas/asumisel,

kuid mitte rohkem kui viis aastat enne vanaduspensioni iga.

Kui sa oled võtnud osa Tšornobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, saad minna viis aastat varem pensionile.

Näiteks. Toomase ema viibis asumisel 25.03.1949–11.12.1958. Toomas on sündinud 05.03.1956. Toomas saab minna pensionile 2 aastat varem, kuna Toomase sünni ja ema asumiselt vabastamise vahe on 2 aastat 9 kuud ja arvesse lähevad ainult täisaastad.


Saad rohkem pensioniõiguslikku staaži. Kolmekordselt arvestatakse pensioniõigusliku staaži hulka järgmised perioodid:

 • õigusvastaselt vahi all oleku aeg
 • asumisel oleku aeg
 • sinu vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni
 • asumisel või kinnipidamiskohas sündinud lastele alates sünnist vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni lastele Eestisse naasmise loa saamiseni või reaalse võimaluse tekkimiseni.

Sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa. Sul on õigus pensionilisale, kui

 • oled töövõimetu ja oled viibinud kinnipidamiskohas või asumisel (ka seal sündinud lapsed), samuti sõjavangis või II maailmasõja ajal koonduslaagris või getos (saad pensionilisa 20% rahvapensioni määrast)
 • oled töövõimetu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel (saad pensionilisa 10% rahvapensioni määrast).

Kui oled võtnud osa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, siis tuvastab põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel sotsiaalkindlustusameti ekspertiis.

Seotud viited

Soodustingimustel vanaduspension hüpofüsaarse kääbuskasvuga inimestele

Hüpofüsaarse kääbuskasvuga inimene saab jääda soodustingimustel vanaduspensionile 45-aastaselt. Selleks peab ta esitama meditsiinidokumendi (eri- või perearsti teatis), mis tõendab hüpofüsaarset kääbuskasvu.

Viimati uuendatud 12.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?