Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teabenõude esitamine

Kui sind huvitatavad mingid andmed, mida on sotsiaalkindlustusametis tööülesannete täitmisel dokumenteeritud, saad esitada meile teabenõude. Teabenõude esitamine ja vastamine on reguleeritud avaliku teabe seadusega.

Juhul, kui teabenõude täitmine vajab teabe täiendavat süstematiseerimist ja analüüsimist ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras.

Teabenõue ei ole:

  • selgituste saamiseks
  • taotluste esitamiseks 
  • seisukohtade avaldamiseks 
  • kaebuse või vaide esitamiseks

Teabenõude võib esitada nii kirjalikult kui suuliselt, pöördudes Sotsiaalkindlustusametisse või piirkondlikesse klienditeenindustesse vastavalt meie kodulehel avaldatud kontaktandmetele. 

Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul, arvates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Juhul, kui ametil on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaeg pikendada kuni 15 tööpäevani. 

Juhul, kui taotletud teave on avalikustatud, teavitame sind taotletavale teabele juurdepääsu viisi ja koha kohta.

Soovitud teabe puudumisel selgitame välja teabe valdaja ja edastame teabenõude.

Teabenõude täitmisest on meil õigus keelduda, kui: 

  • soovitud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud
  • sotsiaalkindlustusametil ei ole soovitud teavet ja teabe valdajat ei ole võimalik kindlaks teha
  • sinu poolt esitatud andmed on puudulikud ja ka täpsustamisel ei selgu, millist teavet soovid, või ei ole sinuga võimalik ühendust võtta kontaktandmete puudumise tõttu
  • teabenõude täitmine on väga töömahukas ja nõuab põhjendamatult suuri kulutusi
  • teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega
  • teabenõudja sideandmed puuduvad

Tähtaja pikenemisest ja teabenõude täitmisest keeldumisel teatame sulle koos põhjendusega hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Samuti teavitame sind teabenõude edastamisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?