Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalteenuste järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet sotsiaalteenuste ja teiste sotsiaalkindlustusameti tegevusvaldkondade teenuste nõuetele vastavuse ja kvaliteedi üle, et tagada teenuse saajale parim toimetulek.

Sotsiaalkindlustusameti õiguse ja järelevalve osakonna järelevalve talitus teeb järelevalvet

 • sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle
 • sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide õiguspärasuse ning sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle
 • riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle
 • lastekaitseseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle
 • majandustegevuse nõuete täitmise üle, sh tegevusloa olemasolu kontrolli, kandeid MTRis ja nõuete täitmist seaduses sätestatud tegevusloa kõrvaltingimuste üle
 • teenust vahetult osutavate isikute nõuetele vastavuse üle
 • ohvriabi seaduses sätestatud nõuete täitmise üle

Järelevalvet tehes on sotsiaalkindlustusameti järelevalveametnikul õigus siseneda (ka ette teatamata) kontrollitavasse asutusse, saada vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentidega, saada neist tasuta ärakirju, teha paikvaatlust, sh pildistada, avada uksi, küsitleda asutuse juhti, töötajaid ja kliente.

Riikliku ja haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • nõustamine
 • järelkontroll
 • ettekirjutus sunniraha hoiatusega
 • sunniraha rakendamine

Järelevalve ettekirjutustega saad tutvuda sotsiaalkindlustusameti avalikus dokumendiregistris

Järelevalve seaduslik alus

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutajate üle ning kontrollib vastavust seaduses sätestatud nõuetele. Sealhulgas kontrollitakse majandustegevuse nõuete, tegevusloa kõrvaltingimuste, teatamiskohustuse ja loakohustuse täitmist, töötajate vastavust nõuetele, lapsehoidjate ning laste suhtarvu.

Sotsiaalkindlustusamet teeb järelevalvet asendushooldusteenuse osutajate üle, sealhulgas kontrollib lapse võimalusi esitada asendushooldusteenust osutava asutuse kohta arvamusi ja kaebusi, peresarnaste tingimuste olemasolu lasteasutuses ning lapse ettevalmistamist täisealisena toimetulekuks. 

Sotsiaalkindlustusamet teeb haldusjärelevalvet KLAT teenuse osutajate üle, kes täidavad halduslepinguga võetud kohustusi. Kontrollitakse, et lepingulised kohustused on täidetud tähtaegselt, kvaliteetselt ja kooskõlas õigusaktidega.

Sotsiaalkindlustusamet teeb haldusjärelevalvet tugikeskuse teenuse osutajate üle ning kontrollib vastavust seaduses sätestatud nõuetele tulenevalt ohvriabi seaduse § 68 lõikest 6 ning sotsiaalkindlustusameti ja teenuseosutaja halduslepingust.

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib kogemusnõustaja koolituse õppekava mahu ja sisu vastavust sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusele nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“.

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet erihoolekandeteenuste osutajate üle: igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, töötamise toetamise teenus, ööpäevaringne erihoolekande teenus.

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse  osutajate üle ning kontrollib vastavust seaduses sätestatud nõuetele. 
 

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise vastavust sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ning majandustegevuse nõuetele ja teenuse vastavust üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetele.

Haldusjärelevalve käigus kontrollitakse kohaliku omavalitsuse korraldatud sotsiaalteenuste kvaliteeti, sealhulgas teenuste kättesaadavust, juhtumikorraldusliku töö põhimõtete rakendamist ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist, sh:

 • abivajaduse hindamist
 • toimetulekutoetuse vahendite kasutamist
 • asendushoolduse rahade kasutamist
 • lastekaitsetöö nõuete täitmist

Sotsiaalkindlustusamet teeb tulenevalt lastekaitseseadusest riiklikku järelevalvet (lastekaitsetöötajale esitatavate nõuete täitmise üle) ja haldusjärelevalvet (kohaliku omavalitsuse üksuse üle lastekaitsetöö korraldamisel).

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet

 • isikuliste majandustegevuse nõuete üle (mis kehtestatakse füüsilisele isikule)
 • esemeliste majandustegevuse nõuete üle (nõuded tegevuskohale, ehitisele või selle osale)
 • majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustuse täitmise üle (hoolsuskohustus)
 • tegevusloa kontrolliesemega ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatamise tähtajast kinnipidamise üle (ettevõtja kohustus muudatustest teavitada tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul)

Seotud viited

Dokumendiregister

Viimati uuendatud 11.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?