Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapsepuhkus ja puudega vanema lapsepuhkus

Lapsepuhkuseks on õigus kõigil vanematel, kel on vähemalt üks kuni 14-aastane laps. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad kasutada vanemad, kel on kuni 18-aastane puudega laps.

Lapsepuhkus

Lapsepuhkust antakse mõlemale töösuhtes olevale vanemale eraldi ja iga last arvestades. Kummalgi vanemal on iga 14-aastase ja noorema lapse kohta kogu perioodi peale kokku 10 lapsepuhkuse päeva (kahe peale kokku 20 päeva). Mida rohkem on peres alla 14-aastaseid lapsi, seda rohkem lapsepuhkuse päevi on vanemale ette nähtud.

Vanematele on lapsepuhkuste kasutamine paindlik ja individuaalne – kummalgi vanemal on oma puhkepäevad, mida teisest vanemast sõltumatult kasutada. See annab vanematele võimaluse ka koos samal ajal lapsepuhkuse päevi planeerida. Lapsepuhkused ei aegu igal aastal, vaid kehtivad lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Puudega laste vanemad saavad lisaks lapsepuhkuse päevadele kasutada igas kuus ühe tööpäeva puudega lapse vanema lapsepuhkust iga puudega lapse kohta. 

Puudega laste vanemad saavad lapsepuhkust kasutada lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni nagu teisedki vanemad, puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad nad kasutada kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Ühes kalendriaastas on mõlemal vanemal kokku maksimaalselt 12 tööpäeva iga puudega lapse kohta. Puudega lapse 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puudega lapse vanema lapsepuhkust.

Lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust on õigus kasutada vanematel, hooldajatel ja eestkostjatel, kes töötavad töölepinguga või avalikus teenistuses. Teised töösuhte vormid arvesse ei lähe.

Kärgperedel on võimalus planeerida puhkusi paindlikult– nii lapsepuhkuse kui ka puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral saab bioloogiline vanem loobuda oma puhkusepäevadest teise vanema abikaasa või registreeritud elukaaslase kasuks.

Lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust saab taotleda meie iseteeninduses. Kuvame iseteeninduses vanemale lapsepuhkuse päevade arvu, mida saab vastavalt oma soovile planeerida.

NB! Lisaks neile kahele puhkuseliigile on töösuhtes oleval vanemal õigus kasutada ka tasustamata lapsepuhkust. Tasustamata puhkust on õigus saada kuni 10 tööpäeva igal kalendriaastal emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Kui lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust taotleb vanem meie iseteeninduses ja puhkusetasu hüvitame meie, siis tasustamata lapsepuhkuse saamiseks tuleb töötajal pöörduda oma tööandja poole

Kui pikalt ette ja tagantjärele saab puhkust planeerida?

Puhkust saab ette planeerida kuni kaheks kuuks. Puhkust ei saa planeerida tagantjärele – kõige varasem päev puhkuse kasutamiseks on selle planeerimise päev – ehk vanem saab puhkama hakata samal päeval, mil ta puhkus planeeris. Näiteks on võimalik, et vanem soovib hakata puhkama 2. mail ning esitab meie iseteeninduses samal kuupäeval selleks taotluse.

Üle 30 kalendripäeva lapsepuhkust ühel kalendriaastal vanem kasutada ei saa, olgugi, et tal võib olla õigus rohkemale kui 30 päevale lapsepuhkusele.

Kui pikalt peab lapsepuhkuse soovist oma tööandjat ette teavitama? Kas lapsepuhkuse taotlus tuleb esitada tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või mõlemale neist?

Kui lapsepuhkust puhkuse ajakavasse märgitud ei ole, kuid töötaja soovib seda kasutada 15 kalendripäeva või vähem päevi järjest, tuleb töötajal puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada. Kui vanem soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab töötaja sellest teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Töötajal ja tööandjal on võimalik kokku leppida, et töötajal on võimalik lapsepuhkuse kasutamisest ette teavitada ka lühemat etteteatamistähtaega järgides.

Puhkusepäevi saab planeerida sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses. Puhkuse planeerimise soovist peavad eraldi märku andma vaid need, kellel puudub iseteeninduses planeerimise võimalus (näiteks lapsevanema abikaasad, kui bioloogiline vanem on loobunud lapsepuhkuse päevadest lapsevanema abikaasa kasuks).

Teavitame tööandjat automaatselt töötaja lapsepuhkuse soovist, kuid tuletame meelde, et töötaja annaks ka ise tööandjale oma puhkusesoovist teada. Oluline on, et töötaja planeerib iseteeninduses puhkusepäevasid, järgides etteteatamistähtaegasid.

Kuidas käib puhkuse võtmine, kui töötajal on mitu tööandjat?

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on lastega seotud õigus töötavale vanemale ning ettenähtud puhkusepäevade arv ei sõltu sellest, mitu tööandjat töötajal on või millise koormusega ta töötab. Seega pole vahet, kas töötajal on 0,1 või 1,0 töökoormus. Igal juhul on töötavale vanemale ette nähtud 10 lapsepuhkuse päeva alla 14-aastase lapse eest kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja 12 puudega lapse vanema lapsepuhkuse päeva kalendriaastas.

Kui vanemal on mitu tööandjat, siis ta ei pea kõigi oma tööandjate juurest samaaegselt puhkama jääma – võib olla ka nii, et vanem puhkab ühe tööandja juurest ja teiste juures töötab edasi. Seega on see töötava vanema enda otsustada ja sõltub tema töö iseloomust. Arvestama peab sellega, et kui vanem puhkab üksnes ühe tööandja juurest, siis saab antud puhkepäev siiski kasutatud.

Juhul kui töötajal on kaks tööandjat ja töökorraldus võimaldab tal mõlema tööandja juures samal päeval tööd teha, peab tal olema võimalus ka mõlema juures samal päeval lapsepuhkust kasutada. See võimaldab tal seda päeva oma perega veeta ja täidab seetõttu lapsepuhkuse eesmärki.

Kui palju saab lapsepuhkust ühes kalendriaastas kasutada?

Oluline on tähele panna, et lapsepuhkust ei ole võimalik kasutada igal aastal 10 tööpäeva lapse kohta, vaid neid päevi saab kasutada kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Lapsepuhkust saab iga lapse eest eraldi, kuid mitte rohkem kui 30 päeva aastas ühe vanema kohta kõigi laste eest kokku. Näiteks kui vanemal on viis last, ei saa ta ühes kalendriaastas kasutada 50, vaid maksimaalselt 30 lapsepuhkuse päeva.

Kui palju lapsepuhkust on üksikvanematel?

Üksikvanematel (ehk kui üks vanematest on surnud või kui rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta) on õigus kasutada lapsepuhkust kuni 20 tööpäeva lapse 14-aastaseks saamiseni.

Kui palju lapsepuhkust on eestkostjatel ja hoolduspere vanematel, kes on võtnud oma hoole alla üksikvanema lapse? 

Sarnaselt üksikvanematega on ka eestkostjatel ja hoolduspere vanematel, kes on oma hoole alla võtnud üksikvanema lapse, õigus lapsepuhkusele 20 tööpäeva ulatuses lapse 14-aastaseks saamiseni. Küll aga on oluline meeles pidada, et sellisel juhul kuvab sotsiaalkindlustusameti iseteenindus automaatselt kõigile eestkostjatele ja hoolduspere vanematele lapsepuhkust 10 tööpäeva, seega kui oled oma hoole alla võtnud üksikvanema lapse, võta julgesti sotsiaalkindlustusametiga ühendust iseteeninduse või e-posti kaudu täiendava 10 lapsepuhkuse päeva kasutamiseks.

Kui vanem viibib lapsepuhkusel või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, kas siis põhipuhkuse periood lüheneb?

Töötaja põhipuhkuse arvestust lapsepuhkuse või puudega lapse vanema lapsepuhkuse kasutamine ei muuda.

Kui vanem on lapsepuhkusel või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, siis tema põhipuhkuse periood ei lühene. Lapsepuhkus on nimelt puhkuseliik, mis töölepingu seaduse järgi on lisapuhkus. Lapsepuhkust ega puudega lapse vanema lapsepuhkust ei kanta töötamise registrisse ei meie ega tööandja.

Töötaja põhipuhkust ei lühenda emapuhkus, isapuhkus, lapsendajapuhkus, lapsepuhkus ega puudega lapse vanema lapsepuhkus. Ainus lastega seotud puhkuseliik, mis vanema põhipuhkuse perioodi puhkusepäevi ei anna, on vanemapuhkus.

Kas vanemad saavad lapsepuhkust samale ajale planeerida?

Lapsepuhkust võivad mõlemad vanemad planeerida nii üheaegselt samale ajale kui ka eraldi eri aegadel. Mõlemal lapsevanemal on kasutada individuaalsed lapsepuhkuse päevad ning see, mis ajaks nad neid planeerivad või kasutavad, ei sõltu sellest, millal seda tegi või teeb teine lapsevanem.

Kas lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust saab kasutada ka siis, kui laps on 14-aastane?

Jah, lapsepuhkust saab lapse eest kasutada ka sel kalendriaastal, mil laps saab 14-aastaseks. Näiteks kui laps saab 14-aastaseks 2023. aasta 1. augustil, saab vanem kasutada lapsepuhkust samal aastal nii enne lapse sünnipäeva kui ka pärast lapse 14-aastaseks saamist kuni sama aasta 31. detsembrini. Seega olenemata sellest, kas laps saab 14. aastaseks 1. jaanuaril või 31. detsembril, on vanemal õigus kasutada puhkusepäevi lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Sama põhimõte kohaldub ka puudega lapse lapsepuhkuse puhul. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral on vanemal lapse 18-aastaseks saamise aastal õigus saada kokku 12 lapsepuhkuse päeva olenemata lapse sünnipäevast.

Millistel juhtudel ei ole lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse saamise õigust?

Vanemal ei ole õigust lapsepuhkusele või puudega lapse vanema lapsepuhkusele, kui:

  • vanemalt on lapse hooldusõigus ära võetud või ei ole vanem lapse hooldusõigust soovinud
  • vanemal on vanema hooldusõigus piiratud ja vanem ei täida kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda
  • vanemale makstakse vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.

Kas lapsepuhkusel saab olla samal ajal, kui kasutatakse vanemahüvitist?

Lapsepuhkuse hüvitisele ei ole õigust isikul, kellele makstakse perehüvitiste seaduse alusel vanemahüvitist. See tähendab, et lapsepuhkust saab planeerida nendele päevadele, kuhu ei ole vanemahüvitise saamist planeeritud. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et vanemahüvitist saav vanem saab lapsepuhkuse päevi planeerida üksnes siis, kui ta ei ole vanemapuhkusel.

Samas ei ole välistatud olukord, mil üks vanem on vanemapuhkusel ning teine vanem soovib siiski samal ajal lapsepuhkust planeerida – näiteks ema on vanemapuhkusel ja saab vanemahüvitist, kuid isa käib tööl ja soovib planeerida lapsepuhkust. Sellise näite korral ei välista seadus, et isa planeeriks lapsepuhkuse päevi ka enne ema poolt kasutatava vanemapuhkuse lõppu.

Kui suur on lapsepuhkuse hüvitis ja kuidas seda arvutatakse?

Lapsepuhkuse hüvitise suurus on 50% lapsepuhkusele jäämise päevast kolmele kalendrikuule eelnenud 12 kuu keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu (st puhkuse kasutamisest arvutatakse tagasi kolm kuud ja sellele eelnenud 12 kuud loetakse hüvitise arvestusperioodiks). Sellel perioodil saadud tulu liidetakse kokku ja selle põhjal leiame päevatasu. Lapsepuhkuse korral jagatakse saadud tulu 30-ga, puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral keskmise tööpäevade arvuga (2023. aastal on selleks 21,17). Lapsepuhkuse osas võtame saadud summast 50%, mis ongi lapsepuhkuse tasu; puudega lapse vanema puhkusetasu aluseks võtame 100% summast.

Näiteks kui lapsevanem soovib võtta 2023. aasta juunis lapsepuhkust, arvutatakse tema lapsepuhkuse hüvitis 01.03.2022–28.02.2023 perioodil teenitud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel. Kui lapsevanemal peaks olema ka teisi tööandjaid või isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid sissetulekuid, siis arvestame ka neid hüvitise arvutamisel. Samuti, kui lapsevanem peaks olema olnud sel ajaperioodil näiteks ajutise töövõimetuse lehel, arvestame selle aja arvestusperioodist maha, et hüvitis ei oleks selle aja võrra väiksem.

Selleks, et lapsepuhkuse hüvitis ei väheneks töötajatel, kelle sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval perioodil oli alla valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära, on sätestatud hüvitist puudutav täiendav piirang. Nimelt ei tohi hüvitis olla väiksem töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, mis on 2023. aastal 34,25 eurot.

Lapsepuhkuse tasu maksimaalne määr on seotud vanemahüvitise maksimaalse määraga. Lapsepuhkuse maksimaalne päevamäär 2023. aastal on 71,52 eurot (4291,29/30 kalendripäevaga)/2), puudega lapse vanema lapsepuhkuse maksimaalne päeva määr on 2023. aastal 202,71 eurot (4291,29/21,17 tööpäevaga).

Puhkusetasu arvutamisel võetakse arvesse kogu antud perioodi sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, mitte üksnes selle tööandja oma, kelle juurest töötaja kavatses puhkama jääda. Seega kui töötajal on referentsperioodil olnud hoopis teine tööandja kui täna või oli tal sellel perioodil mitu tööandjat, siis puhkusetasu arvestamisel läheb arvesse kõigi nende poolt tasutud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on tulumaksuga maksustatav (20%), tulumaksuvabastust kasutada ei saa.

Millal ja kuidas puhkusetasu makstakse?

Lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu maksab sotsiaalkindlustusamet.

Puhkusetasu maksame eelmise kuu eest järgneval kuul, iga kuu 8. kuupäeval lapsevanema soovitud arveldusarvele. Kui 8. kuupäev langeb nädalavahetusele või tegu on riigipühaga, makstakse tasu välja sellele eelnenud viimasel tööpäeval. Näiteks kui 8. kuupäev on pühapäev, makstakse tasu välja 6. kuupäeval ehk reedel.

Kui puhkuseperiood jääb kahte kuusse, saab ka puhkusetasu kahel kuul, mitte kogu puhkuse eest korraga. Näiteks puhkab vanem perioodil 25.07.-03.08.2023, saab ta juuli päevade ehk 25.07.-31.07.2023 puhkusetasu 8. augustil ja augusti päevade ehk 01.08-03.08.2023 tasu 8. septembril.

Seega hakkab töötaja lapsepuhkuste eest ettenähtud puhkusetasu saama tagantjärele ehk puhkusele järgneval kuul, kui ta on juba puhkuse ära kasutanud.

Mida pean tegema, kui olen viibinud lapsepuhkusega samaaegselt hooldus-või haiguslehel?

Kui oled iseteeninduses planeerinud lapsepuhkuse, kuid haigestumise tõttu oled võtnud samale perioodile haigus- või hoolduslehe, siis palun anna sellest meile teada esimesel võimalusel. Vaatame planeeringu üle ning leiame sobivaima lahenduse.

Ma ei näe iseteeninduses lapsepuhkuse pakkumust, mida pean tegema?

Lapsepuhkuse pakkumuse puudumisel palun teavita meid iseteeninduses suhtluse kaudu. Kontrollime õigustatuse üle ning puhkuse kasutamise õigsuse korral vormistame selle sinu eest ja anname täpsemad juhised edaspidiseks planeerimiseks. Juhime tähelepanu, et osalise või piiratud hooldusõiguse korral ei kuvata lapsepuhkuse pakkumust.

Miks on minu puhkuse hüvitise suurus planeeritud perioodi eest liiga väike?

Kui puhkus jääb kahte erinevasse kuusse, siis kuvatakse puhkuse hüvitise summa esimese perioodi alusel. Näiteks kui planeeritud puhkus jääb vahemikku 30.05 – 03.06, siis kuvatakse sulle summa ainult maikuu päevade eest, mitte kogu planeeritud perioodi kohta.

Kui sisestasin tööandja e-posti kohale vale aadressi, kuidas saan seda parandada?

Kui puhkuse perioodi planeerimine on esitatud, siis e-posti sellel enam muuta ei saa. Juhul, kui oled sisestanud ekslikult oma isikliku aadressi, siis on sul võimalus edastada teavitus oma postkastist edasi tööandjale. Juhul, kui sisestasid e-posti ebakorrektselt, on sul võimalus teavitada tööandjat ka suusõnaliselt, et oled puhkuse SKAs planeerinud, kuid e-post sai ebakorrektne. Puhkusest peab olema eelnev kokkulepe ka tööandjaga, seega ei tohiks teavituse mitte minemise korral puhkus tulla üllatusena. Vajadusel edastame tööandjale e-posti teel eraldi kinnituse planeeritud puhkuse perioodi(de) kohta.

Kui kaua on mul võimalik tühistada lapsepuhkuse päevi?

Planeeritud lapsepuhkuse päevi saad iseteeninduses tühistada päev enne puhkusepäeva kätte jõudmist. Kui puhkusepäev on kätte jõudnud, aga soovid seda tühistada, siis palun anna sellest meile teada.

Kas puhkuse tühistamise kohta läheb info ka minu tööandjale?

Ei, kui puhkuse planeering tühistatakse, siis teavitust tööandjale ei lähe. Tühistamisest pead ise teavitama oma tööandjat.

Kuidas saan muuta lapsepuhkuse perioodi, kui olen planeerinud lapsepuhkuse päevadeks tavapuhkuse päevad lisaks tööpäevadele?

Kui oled valinud puhkuse perioodi sisse lisaks tööpäevadele ka tavapärased puhkepäevad ning puhkus on tulevikus, siis on sul võimalik puhkuse periood iseteeninduses tühistada (kuni puhkusepäev ei ole kätte jõudnud). Kui puhkus on kätte jõudnud ning perioodi muutmine enam võimalik ei ole, siis palun saavuta tööandjaga kokkulepe, et puhkad planeeritud puhkepäevad ära oma reaalsetel tööpäevadel.

Täielikult puhkuse perioodi tühistamise soovi korral võta meiega ühendust iseteeninduse kaudu.

Soovin planeerida lapsepuhkust, kuid mulle ei kuva tööandja andmeid. Süsteem ütleb, et mul puudub kehtiv töösuhe.

Lapsepuhkuste planeerimiseks peab olema kehtiv tööleping või avaliku teenistuja leping. Kui sinuga on sõlmitud juhtimis- või kontrollorgani liikme leping või töötad VÕS lepingu alusel, siis lapsepuhkustele sul õigust ei ole. Lapsepuhkuseid reguleerib töölepingu seadus ning juhatuse liikme ega VÕS lepingule see ei kohaldu.

Puudega lapse vanema lapsepuhkust on ette nähtud 12 tööpäeva aastas, miks ei kuvata mulle neid päevi korraga?

Puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevade jääk on kuvatud jooksva kuu seisuga ning seda on võimalik planeerida ette maksimaalselt 2 kuud. Kui õigustatus on alles, siis lisandub iga kuu üks päev juurde.

Näide: kui Sina ega teine vanem pole jooksval aastal puudega lapse vanema lapsepuhkust veel kasutanud, siis näiteks juunikuu seisuga on puhkusepäevade kasutamata jääk 6 päeva. Neid 6 päeva on Sul võimalik planeerida ette maksimaalselt 2 kuud.  

Viimati uuendatud 23.01.2023