Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laste sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenusel õpetab ja nõustab mitmest spetsialistist koosnev tiim vanemaid, last ning võrgustikku, et toetada lapse igapäevaeluga hakkamasaamist.

Kas see on mulle ja mu lapsele?

Kas su lapsel on terviseseisundist tulenev erivajadus ja vajab rohkem hoolitsust, sest tal on teiste kuulamise, märkamise, eneseväljendamise või liikuvusega raskusi? Või oled mures oma lapse või hoolealuse keerulise käitumise pärast ja tunned, et ei oska enam ise oma last toetada ja vajad selleks spetsialistide tuge? Kas su lapsel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, logopeed, eripedagoog) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist?

Kui jah, siis võib sul abi olla sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustest. Rehabilitatsiooniteenusel õpetab ja nõustab mitmest spetsialistist koosnev tiim vanemaid, last ning võrgustikku, et toetada lapse igapäevaeluga hakkamasaamist. Teenusel toetab sinu lapse toimetulekut sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond, kuhu kuuluvad kuni kümme erinevat spetsialisti: sotsiaaltöötaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog, loovterapeut, tegevusterapeut, füsioterapeut, kogemusnõustaja, õde ja arst.

Teenusele suunamiseks on kaks võimalust

 1. Kui su laps on kuni 16-aastane ning tal on tuvastatud puude raskusaste, saad teenust taotleda sotsiaalkindlustusametist (kui su erivajadusega laps on 16-aastane või vanem, vaata siia)
 2. Kui sul on mure oma lapse käitumise, sh vaimse tervise probleemidega, ta on kogenud vaimset või füüsilist vägivalda, siis pöördu abi saamiseks omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole. Spetsialist hindab lapse abivajadust, selgitab välja sobiva abimeetme ning vajadusel toetab sobivaima abi ja teenus(t)e saamisel. Kui rakendatud teenus(ed) ei ole tulemust andnud, võib omavalitsus taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. 

Teenuse aastane limiit lastele on 2695 eurot. Teenust osutavad sotsiaalkindlustusameti partnerid ja kui su kodu lähedal ei ole teenuseosutajat, siis hüvitatakse sõidu- ja majutuskulu.

Kuidas saan?

Kui su lapsele on määratud puude raskusaste, siis taotle teenust sotsiaalkindlustusametist.

Teenuse saamiseks esita taotlus.

 • Lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vaatame läbi ja teeme teenusele suunamise otsuse või sellest keeldumise otsuse 10 tööpäeva jooksul.
 • NB! Lapse korduva sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse puhul tehakse teenusele suunamise või teenusest keeldumise otsus 10 tööpäeva jooksul pärast teenuseosutajalt lapse lõppdokumentide saamist.

Teenust osutavad sotsiaalkindlustusameti partnerid ja kui su kodu lähedal teenuseosutajat ei ole, siis hüvitatakse sõidu- ja majutuskulu.

Teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas

Teenuse aastane limiit lastele on 2695 eurot kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal puudega laps saab 16-aastaseks või omavalitsuse hinnangu alusel suunatud abivajav laps 19-aastaseks.

Raha arvestus on individuaalne – nt liikumispuudega lapsel on füsioterapeudi teenuseks rohkem raha kui lapsel, kellel puude raskusastme määramisel liikumispuuet ei tuvastatud. Ülejäänud teenuseid võid vajaduse korral kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni.

Üldise aastalimiidi sees on kehtestatud eraldi aastalimiit järgmistele teenustele:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -plaani koostamine
 • füsioterapeudi teenus

Ülejäänud teenuseid võid vajadusel kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni.

Laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus

 1. Lapsele on määratud puude raskusaste.
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse.
 3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib õigust teenust saada ning õigustatuse korral väljastab suunamisotsuse.
 4. Võid jääda teenuse järjekorda kuni üheks aastaks (välja arvatud omavalitsuse abivajav laps ning laps, kellel on esimest korda tuvastatud puude raskusaste).
 5. Järjekorra saabumisel saadab sotsiaalkindlustusamet sulle teate, et võid pöörduda teenuseosutaja poole.
 6. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja.
 7. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsiooniteenuse vajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani.
 8. Laps ja perekond saab teenust kooskõlas rehabilitatsiooniplaaniga.
 9. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust.
 10. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine

Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse selleks, et välja selgitada, kas puudega laps vajab rehabilitatsiooniteenust või mitte. Lapse rehabilitatsioonivajadust hindab teenuseosutaja, kes koostab rehabilitatsiooniplaani.

Kui lapsel on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, saab ta teenuseid selle alusel, kui pöörduda suunamisotsusega teenuseosutaja poole. Võta plaan teenusele minnes kindlasti kaasa.

Kui lapsel ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani, siis esimese asjana koostab teenuseosutaja selle koostöös lapse perega ja võrgustikuga. Võrgustikeks on lasteaed, kool, perearst, KOV sotsiaaltöötaja või ka teised lapse elus olulised võrgustikuliikmed.

Lapse rehabilitatsioonivajadust hindab rehabilitatsiooniteenuseosutaja meeskond, kuhu kuuluvad erinevate erialade spetsialistid. Plaani koostavasse meeskonda kuuluvad kindlasti sotsiaaltöötaja ja eripedagoog, teised spetsialistid kaasatakse võttes arvesse puude liiki ja vastavalt lapse vajadustele.

Plaani koostamiseks kohtuvad vähemalt 3 rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti lapse ja perega ning hindavad lapse toimetulekut erinevates valdkondades, samuti lapsevanemate vanemlikke oskusi.

Hindamise käigus vestlevad spetsialistid lapsega ja perega, võidakse teha erinevaid teste ja anda ülesandeid. Hinnangute põhjal selgitavad spetsialistid välja erinevate teenuste ja abivahendite vajaduse, annavad soovitusi ja koostavad rehabilitatsiooniplaani. Koostöös lapse ja perega seatakse rehabilitatsiooni eesmärk, mis sõnastatakse selliselt, et hiljem on võimalik eesmärgi täitmise tulemusi mõõta.

Plaani allkirjastavad kõik selle koostamisel osalenud spetsialistid ja lapsevanem.

Juhul, kui hindamise tulemusena selgub, et lisaks haridusasutuse või kohaliku omavalitsuse abile ei vaja laps sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust või tema toimetulekut ei ole võimalik teenuse abil parandada, siis põhjendatakse seda rehabilitatsiooniplaanis ja plaani tegevuskavas rehabilitatsiooniteenust ei määrata.

Viimati uuendatud 28.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?