Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastekaitsealane ennetustöö

Ennetustöö aitab ära hoida laste ja perede probleemide tekkimist, toetades nende võimalikult varast märkamist ja abivõimaluste pakkumist.

Lastekaitsetöötajate koolitusi korraldab sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ennetustalitus.

  • Koordineerime laste heaolu ja lastekaitsealast teavitustööd, koolitame lastega töötavaid spetsialiste ning nõustame lastekaitsealase ennetustöö eri valdkondades.
  • Pakume lastega töötavatele spetsialistidele väga heal tasemel tasuta koolitusi, et suurendada laste heaoluga tegutsevate spetsialistide pädevust.

Laste heaolule pööratakse Eesti ühiskonnas üha rohkem tähelepanu ja kasvanud on ka ootused lastekaitsetööle, mistõttu on oluline varustada valdkonna spetsialiste ajakohaste tööriistade ja teadmistega. Spetsialistidele mõeldud koolitused on koondatud ühisesse infosüsteemi Juhan. Koolituskalendrit näeb ja koolitustele saab registreerida sotsiaalkindlustusameti kodulehel või otse infosüsteemis Juhan

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust:

[email protected]

[email protected]

koolitajad
lastekaitse koolitus

Ennetustöö tasandid lastekaitsetöös

Juhise eesmärk on sekkumiste arendamine ennetusvaldkonnas. Mudel kirjeldab sekkumise kavandamis-, valiku- ja rakendamisprotsessi, tagamaks ennetuse kvaliteeti ning vähendada ebatõhusat tegevust ja kindlustada tõendus- ja teaduspõhised sekkumised.

Arengukavad ja strateegiadokumendid

HEAOLU ARENGUKAVA 2023–2030

Heaolu arengukava seab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Heaolu arengukava 2023–2030 on eelmise samanimelise arengukava jätk, võrreldes varasema Heaolu arengukavaga 2016–2023 on kehtivas arengukavas eraldi sihtrühmadena suurendatud tähelepanu all nii lapsed ja pered kui vanemaealised. Heaolu arengukava 2023–2030 aitab ellu viia riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud sihte ja eesmärke, toetab ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ning arvestab Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.
 
Heaolu arengukava 2023–2030 katab riigi eelarvestrateegias tulemusvaldkonda „Heaolu“ ning arengukavas kavandatut viiakse ellu viie programmi kaasabil. Arengukava kogumaksumus kaheksaks aastaks on kokku ca 45 miljardit eurot.

VÄGIVALLA ENNETAMISE KOKKULEPE 2021–2025

Suurem tähelepanu on laste vastu toime pandud ja soolisel vägivallal, uute teemadena eakatevastasel ning läbivalt eri teemade puhul vaimsel vägivallal. Kokkuleppes on 14 vägivallaennetuse tegevussuunda. Eesmärk on see, et Eesti ühiskond laiemalt taunib vägivalda. Selleks on vaja suurendada inimeste teadlikkust vägivalla erinevatest vormidest ja selle mõjust.
Vägivallaennetusele tuleb süsteemselt keskenduda nii haridusasutustes, noorsootöös kui huvihariduses.

RAHVASTIKU TERVISE ARENGUKAVA 2020–2030

Rahvastiku tervise arengukava annab tervisevaldkonnale ühtse, tervikliku ja tulevikku vaatava visiooni ning eesmärgid, mille saavutamiseks planeeritakse tegevused ja mille täitmist seiratakse. Samuti defineerib arengukava vastutusalad ja koostöövormid, mis on aluseks eesmärkide saavutamisel tervisevaldkonnas, sealhulgas rahvusvahelise koostöö põhisuunad. Lisaks aitab kava planeerida ministeeriumide valitsemisalas ressursse Vabariigi Valitsuse tasandil, kasutades neid ühiselt ja saavutades seeläbi tegevuste suurema mõju tervise parandamisel.

SISETURVALISUSE ARENGUKAVA 2020-2030 

Aastatel 2020–2030 on jätkuvalt vaja kujundada ohutut elukeskkonda ning suurendada elanike teadlikkust, kinnistada ja vajaduse korral muuta hoiakuid ja käitumist, et vähendada õnnetusi ja vajadust tegeleda õnnetuste tagajärgedega. Teisalt on vaja kindlustada ja tugevdada reageerimisvõimekust.

Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine eeskärgiks on Eesti kui ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tehakse mitmekesist ennetustööd, mida iseloomustab valdkondadeülesus, kogukonnakesksus ja eri partnerite koostöö. Igaühe kaasatus ja panus iseenda ning kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, keskkonnale ja varale.

NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2021-2035 

Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 seab visiooniks, et aastal 2035 elavad noored kõigis Eesti piirkondades tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks. Arengukava keskmes on erinevate väljakutsetega noored vanuses 7–26 eluaastat. Arengukava eesmärk on noori võrdväärsete partneritena võimalikult hästi mõista ja kaasata, toetada nende osalust otsuste tegemisel ning elluviimisel ja neid võimestada. Noorte arengut toetavad rikkalikud võimalused end uutes olukordades proovile panna, turvaliselt katsetada ja eksida ning neist kogemustest õppida, saades asjatundlikku tuge täiskasvanutelt.

Viimati uuendatud 13.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?