Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lasterikka pere toetus

Vanemal, kes kasvatab vähemalt kolme last, kelle eest makstakse talle lapsetoetust, on õigus saada ka lasterikka pere toetust. Seda toetust makstakse nii kaua, kuni vanem saab lapsetoetust vähemalt kolme lapse eest.

Toetust makstakse jooksva kuu eest 8. kuupäeval.

Toetuse suurus on

  • perele, kus kasvab kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last, 450 eurot kuus
  • perele, kus kasvab seitse ja rohkem lapsetoetust saavat last, 650 eurot kuus

Toetuse saamise tingimused

  • Toetust saab automaatselt ja ainult siis, kui üks ja sama vanem saab lapsetoetusi vähemalt kolme lapse eest.
  • Toetuse saamiseks ei saa ega ole vaja eraldi taotlust esitada.
  • Toetust maksame pere kohta ja saajaks võib olla üks vanematest, last kasvatav vanema abikaasa, registreeritud elukaaslane või eestkostja või laste hooldaja.
2022 2023 2024
Üksikvanema lapse toetus 19,18 80 80
Lapsetoetus pere 1. ja 2. lapse kohta 60 80 80
Lapsetoetus alates 3. lapsest 100 100 100
Lasterikka pere toetus (3–6 last) 300 650 450
Lasterikka pere toetus (7 või rohkem last) 400 850 650
Lasterikka pere toetuse vanima lapse vanuseline ülempiir 19 19 19

NB! Kui peres kasvab kuus ja rohkem last, ei saa vanemad lapsetoetusi omavahel jagada. Teisisõnu ei ole võimalik, et mõlemad vanemad saavad lapsetoetust kolme lapse eest ja mõlemad sellega seoses ka lasterikka pere toetust. Lasterikka pere toetust saab ainult üks vanem kogu pere kohta.

Näide. Teie peres kasvab kaks last ja peagi sünnib kolmas. Praegu saab üks vanem lapsetoetust ühe ja teine vanem teise lapse eest. Lasterikka pere toetus määratakse ainult juhul, kui üks vanem saab lapsetoetusi vähemalt kolme lapse eest.

See tähendab, et kui saate pakkumuse seoses kolmanda lapse sünniga, ei ole ühel ega teisel vanemal pakkumusele lisatud lasterikka pere toetuse infot, sest kolmas laps on mõlema vanema vaates teine laps ja seetõttu ei ole seda toetust ette nähtud.

Selleks et saada kolmanda lapse eest 100 eurot kuus lapsetoetust ning ka lasterikka pere toetust, peate toetuse saajat vahetama juba enne kolmanda lapse sündi: üks vanem loobub lapsetoetuse saamisest teise vanema kasuks, et pere hakkaks pärast kolmanda lapse sündi saama lasterikka pere toetust. Kui vahetada saajat pärast kolmanda lapse sündi, jääb perel lapse sünnikuu eest osa toetustest saamata – sest muudatused rakenduvad alles järgmisel kuul.

Lapsetoetus

Mida tähendab, et peretoetusi makstakse 19. eluaastani?

Kui su peres on alla 19-aastane laps, maksame tema eest lapsetoetust. Aastal, kui laps saab 19-aastaseks, jätkatakse lapsetoetuse maksmist üksnes õppivale keskhariduseta noorele kuni kooli lõpetamiseni või jooksva õppeaasta lõpuni: 30. juuni või 31. augustini.

Näide 1. Laps saab 19-aastaseks 15.05.2024 ja õpib 19. sünnipäeva seisuga Tartu Tamme Gümnaasiumi 11G klassis. Kuna 11. klassis lõpeb õppeaasta 31.08,  määratakse ja makstakse lapse eest peretoetusi kuni 31.08. See tähendab selle jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

Näide 2. Laps saab 19-aastaseks 05.06.2024 ja õpib 19. sünnipäeva seisuga Tallinna Reaalgümnaasiumi 12. klassis. Kuna 12. klass lõppeb 30.06, määratakse ja makstakse lapse eest peretoetusi kuni 30.06. See tähendab jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

Näide 3. Laps saab 19-aastaseks 20.04.2024, laps ei õpi 19. sünnipäeva seisuga. Kuna laps ei õpi päeval, mil saab 19-aastaseks, lõpetatakse lapse eest peretoetuste maksmine lapse 19-aastaseks saamise kuu lõpuga, s.o 30.04.2024. 

Kui laps sai septembris 19-aastaseks ja õpib kõrgkoolis, kas me hakkame jaanuarist 2024 tema eest lapsetoetust saama?

Ei. Kuna see laps õpib kõrgkoolis ehk tal on keskharidus omandatud, siis on tal ka juba praegu õigus lapsetoetusele lõppenud ning seda õigust ei teki tal ka jaanuaris 2024.

Kui õppeaasta sees 19-aastaseks saav noor õpib välisriigis, kas lapsetoetuse saamise jätkamiseks tuleb esitada koolitõend?

Kui välismaal õppimise kohta on koolitõend varem esitatud, siis ei pea lapse 19-aastaseks saamisel seda uuesti esitama.

Lasterikka pere toetus

Kuidas jaotub lasterikka pere toetus, kui lapsed kasvavad kärgperedes?

Perehüvitiste seaduse mõttes on õigus peretoetusi taotleda bioloogilisel vanemal, vanema abikaasal või registreeritud elukaaslasel või siis lapsi kasvataval inimesel, kes kasvatab vanemaga ühist last.

Kui peres kasvavad koos eelmisest suhetest lapsed, siis on võimalik anda peretoetuste õigus üle teisele perevanemale, kui ollakse abielus. Kui abielus ei olda, siis on tingimuseks ühise lapse peres kasvatamine.

Saajat saab vahetada vanemate kokkuleppe alusel, mis tähendab, et siiani toetusi saanud vanem annab nõusoleku toetuste ümbervormistamiseks. Teine vanem teeb taotluse toetuse saamiseks kõigi peres koos kasvavate laste eest.

Pane tähele, et peretoetuste taotlemisel saab laps kuuluda vaid ühe pere koosseisu.

Viimati uuendatud 02.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?