Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lasteabi 116111

Lasteabi 116111 pakub laste ja perede aitamiseks ning toetamiseks ööpäevaringset üle-eestilist tasuta nõustamist telefoni ja interneti teel. Pöördujatele antakse nõu ja infot ning neid juhendatakse ja aidatakse abivajava ja hädaohus oleva lapse juhtumites. Töövälisel ajal täidetakse viimaste puhul lastekaitsetöötaja rolli.

Kuidas lasteabi töötab?

Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud laste ja lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöörduda võivad nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad, kõik tähelepanelikud inimesed. Esmalt selgitavad nõustajad välja pöördumise põhjuse ning annavad nõu, kuidas olukorras toimida. Vajaduse korral edastatakse info teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajatele või ka politseile, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel.

Lasteabi poole pöörduja võib jääda anonüümseks, kui see ei ohusta lapse elu ja tervist. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Lasteabi 116 111 töötab 24/7 ja on pöördujale tasuta, mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. 

Kõik pöördumised lasteabi telefonile salvestatakse teeninduskvaliteedi parendamise ning abivajavate ja hädaohus olevate laste huvide kaitse eesmärgil.

Kuidas saan pöörduda?

Lasteabi 116 111 töötab 24/7 ja on pöördujale tasuta.

Teemad, millega lasteabi poole pöörduda:

 • abivajav või hädaohus olev laps
 • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud laps
 • hooletusse jäetud laps
 • lapse kasvatamise küsimused
 • lapse hooldusõiguse küsimused
 • lapse enesehävituslik käitumine, näiteks enese vigastamine või selle kavatsus
 • küsimused laste internetikasutamise teemadel
 • laste ja lapsevanemate tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis
 • laste ja noorte omavahelised tülid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • muud lastega seotud teemad, mille kohta soovitakse nõu küsida

Teavitustöö: Kadi Saar 51929841, [email protected]


Meile on oluline, et vajaliku abi jõudmine eluohtlikus või kriitilises seisundis abivajajani ei viibiks. Korduvate pöördumiste korral, kui on välistatud risk inimese elule ja tervisele, on sotsiaalkindlustusametil õigus hoiatada ja seejärel blokeerida helistaja number 24 tunniks.

Sotsiaalkindlustusameti tellimusel ja sotsiaalministeeriumi toel viib uuringufirma Kantar Emor (Emor AS) läbi lasteabi tulemuslikkuse uuringut. Lasteabi on riiklik üle-eestiline ööpäevaringne tasuta telefoni- ja internetinõustamise teenus lapse õiguste ja heaolu tagamiseks, mida pakub sotsiaalkindlustusamet lastekaitseseaduse alusel.

Lasteabi eesmärgiks on laste ja perede toetamine ja heaolu suurendamine telefoni- ja internetinõustamise kaudu ning lasteabile laekunud abivajavate ja hädaohus olevate laste teadetega tegelemine.

Uuringu peamisteks eesmärkideks on hinnata lasteabi tegevuse tulemuslikkust abivajavate ja hädaohus olevate laste juhtumites ning teha põhistatud ettepanekuid lasteabi töö tõhustamiseks.

Uuringus on püstitatud neli peamist uurimis- ja arendusülesannet:

I välisriikide kogemuste ja praktikate analüüs;

II lasteabi poolt omavalitsusele edastatud pöördumiste analüüs;

III hädaohus olevate laste juhtumite analüüs;

IV süsteemi kitsaskohad ja arendusettepanekud.

Uuringu eesmärkide täitmiseks on vaja analüüsida lasteabi pöördumistega seotud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) andmeid. STAR-i salvestatud andmed võimaldavad analüüsida, kuidas omavalitsuse lastekaitsetöötajad on lasteabi edastatud infot hinnanud ja kui abistav see on olnud ning kuivõrd lasteabi tegevus mõjutab abi jõudmist lapse ja pereni enne probleemide süvenemist.

Uuringu läbiviija Kantar Emor (Emor AS) säilitab uuringu vajadusteks kogutud isikuandmeid pseudonüümitud kujul ja krüpteeritult kuni uuringu lõpuni (eeldatav uuringu valmimise tähtaeg on juuni 2024), andmed kustutatakse/hävitatakse hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Uuringu läbiviimiseks on andnud loa sotsiaalministeeriumi sotsiaal- ja töövaldkonna uuringute ja analüüside ajutine eetikakomitee ja andmekaitse inspektsioon. Töödeldavate isikuandmete põhjal ei muudeta isikute kohustuste mahtu ega kahjustata muul viisil ülemääraselt andmesubjektide õigusi.

Kui kuulute uuringu sihtrühma ja soovite teada, kuidas me töötleme või hoiame Teie isikuandmeid, saate selle kohta lugeda siit.

Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole.

Uuringu raames on andmete vastutav töötleja sotsiaalkindlustusamet (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, [email protected], 612 1360. Registrikood: 7000 1975). Kui Teil on uuringu kohta küsimusi, siis palun võtke ühendust ennetustalituse peaspetsialisti Kristi Asseriga ([email protected]).

Viimati uuendatud 29.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?