Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eripensionid, kutsealade ja ametikohtade sooduspensionid

Kui oled töötanud politseiniku, prokuröri, kaitseväelase, kohtuniku, parlamendiliikme, riigikontrolöri või õiguskantslerina, on sul õigus kutsealade ja ametikohtade sooduspensionile.
Väljateenitud aastate pensionile on sul õigus minna, kui oled töötanud kutsealal, millega kaasneb enne pensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine ehk selle tõttu ei saa sa enam sellel kutsealal või ametikohal töötada.

Kutsealade ja ametikohtade sooduspensionid

Sul on õigus politseiametniku pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • oled politseiametnik
 • oled vähemalt 55-aastane
 • oled teeninud politseis vähemalt 20 aastat
 • oled viis viimast aastat olnud politseiametnik

Politseiametniku pensioni suurus on 50% sinu valitud politseiametniku ametipalgast. Saad valida pensioni suuruse arvutamise aluseks:

 • viimase ametikoha palga või
 • teenistuse viie viimase aasta soodsaima palga, mida teenisid vähemalt 12 kuud järjest.

Politsei- ja piirivalveamet väljastab sulle teatise, mis tõendab sinu politseiteenistuse staaži ja valitud palga suurust.

Saad prokuröri vanaduspensioni, kui:

 • oled prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat või
 • oled prokurörina töötanud vähemalt 15 aastat ja sellele eelnevalt politseiametnikuna vähemalt 10 aastat
 • oled jõudnud vanaduspensioni ikka

Sinu prokuröri vanaduspensioni suurus on 65 % sinu viimasele ametikohale vastavast minimaalsest palgamäärast. Kui muutub minimaalne palgamäär arvutatakse pension ümber.

Prokuröri vanaduspensioni ei maksta prokurörina töötamise ajal.

Saad prokuröri töövõimehüvitist, kui:

 • sul on vähenenud töövõime
 • oled jõudnud vanaduspensioni ikka
 • olid prokurör seisuga 01.07.2016
 • oled töötanud 15 aastat prokurörina

Prokurörina töötamist saad tõendada ametniku teenistuslehega. Sinu töövõimehüvitise suurus on:

 • osalise töövõime korral 50% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast
 • puuduva töövõime korral 65% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast

Prokurörina on sul võimalus vähenenud töövõime korral taotleda töötukassast ka töövõimetoetust. Sellisel juhul tuleb sul valida töövõimetoetuse ja prokuröri töövõimehüvitise vahel. Töövõimetoetust ja töövõimehüvitist samaaegselt ei maksta.

Saad tegevteenistuspensionit, kui

 • oled vähemalt 50-aastane
 • sul on vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž.

Tegevteenistuspensionit hakkad saama pärast teenistusest vabastamist. Sinu tegevteenistuspensioni suurus on 50% kaitseväelase ametikoha palgaastmestiku keskmisest palgast. Kaitseväe teatisega saad tõendada tegevteenistuse staaži ja valitud ametipalka. Kaitseväe teatise väljastab Kaitseressursside Amet.

Saad kaitseväelase töövõimetuspensionit, kui

 • kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud, et sul on teenistusülesannete täitmise tõttu püsiv töövõimetus.

Sinu töövõimetuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk.

Kaitseväelase toitjakaotuspensionit saab teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelase perekonnaliige. Selleks võib olla laps, õde/vend, vanem või lesk.

Kaitseväelase toitjakaotuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk.

Kohtuniku vanaduspensioni saamiseks peab olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • oled kohtunikuna töötanud pärast 1991. aasta lõppu ja olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat
 • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta lõppu ja olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime
 • kui sul on tuvastatud 80–100% püsiv töövõime kaotus, on sul õigus taotleda kohtuniku vanaduspensioni kuni 2016. aasta 1. juulini kehtinud korra alusel

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamiseks peab olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ning oled 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat;
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ning oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamine ei olene kohtuniku vanusest.

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni suurus on 75% tema viimasele ametikohale vastavast ametipalgast.

Parlamendiliikme pensioni liigid on:

 • parlamendiliikme vanaduspension ja
 • toitjakaotuspension parlamendiliikme perekonnaliikmele

Parlamendiliikme pensioni saavad Riigikogu liikmed, kes on olnud:

 • Ülemnõukogu XII koosseisu liikmed
 • Riigikogu VII koosseisu (30.09.1992–10.03.1995) liikmed
 • Riigikogu VIII koosseisu (11.03.1995–13.03.1999) liikmed
 • Riigikogu IX koosseisu (14.03.1999–21.03.2003) liikmed

 

Parlamendiliikme vanaduspensioni saamise tingimused

Parlamendiliikme vanaduspensioni saamiseks peab olema:

 • vähemalt 25-aastane pensionistaaž
 • Riigikogu liige ühes või enamas Riigikogu koosseisus kokku vähemalt kolm aastat. 

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu, VII ja VIII Riigikogu koosseisu liikmed saavad vanaduspensionile:

 • mehed 60-aastaselt  
 • naised 55-aastaselt.

IX Riigikogu koosseisu liikmed saavad vanaduspensionile üldises vanaduspensioni eas.
 

Parlamendiliikme vanaduspensioni suurus

Kes on olnud Riigikogu liige:
1) vähemalt 3 aastat – 40% Riigikogu liikme ametipalgast
2) vähemalt 6 aastat – 60% Riigikogu liikme ametipalgast
3) vähemalt 9 aastat – 75% Riigikogu liikme ametipalgast

Toitjakaotuspensioni saamise tingimused parlamendiliikme pereliikmele

Toitjakaotuspensioni saavad Riigikogu liikme surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmed.

Toitjakaotuspensioni suuruseks on 30% Riigikogu liikme ametipalgast iga perekonnaliikme kohta. 

Riigikontrolli ametipensioni saavad riigikontrolör ja riigikontrolli peakontrolör. Riigikontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioniikka jõudmisel on järgmised:

 • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud riigikontrolörina vähemalt viis aastat
 • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis riigikontrolörina ja oled töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat

Riigikontrolöri ametipensioni suurus on

 • 50% riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt viis aastat
 • 70% riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt kümme aastat

Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioniikka jõudmisel on järgmised:

 • olid 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat riigikontrolli peakontrolörina
 • olid 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat riigi- või omavalitsusametnikuna, sealhulgas vähemalt viis aastat riigikontrolli peakontrolörina
 • olid 2013. aasta 1. jaanuaril ametis riigikontrolli peakontrolörina ja sul oli selleks ajaks täitunud vähemalt 50% ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogu staaž saab täis pensionile jäämise ajaks
 • olid 2013. aasta 1. jaanuaril riigi- või omavalitsusametnik ja olid selleks ajaks töötanud vähemalt viis aastat riigikontrolli peakontrolörina ja sul oli vähemalt 50% 15-aastasest riigi- või omavalitsusametniku staažist, mis saab täis pensionile jäämise ajaks

Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni suurus on 60% ametipalgast.

Kui jõuad vanaduspensioniikka, on sul õigus saada õiguskantsleri ametipensioni, kui sa olid

 • 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud õiguskantslerina vähemalt viis aastat
 • 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantslerina ja olid töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat

Õiguskantsleri ametipension on 70% ametipalgast.

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile saamise eeldused vanaduspensioniikka jõudmisel on järgmised:

 • olid 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 20 aastat õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses, sealhulgas vähemalt viis aastat õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna
 • olid 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna ja sul oli selleks ajaks täitunud vähemalt 50% ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogustaaž täitub pensionile mineku ajaks
 • olid 2013. aasta 1. jaanuaril kohtunik, notar, vandeadvokaat, kõrgkooli õppejõud või töötasid avalikus teenistuses ja sul oli selleks ajaks vähemalt viis aastat õiguskantsleri asetäitja-nõuniku staaži ja vähemalt 50% 20-aastasest staažist õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses ning kogu staaž täitub pensionile jäämise ajaks

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipension on 65% ametipalgast.

Ametipensioni ei maksta õiguskantslerina ja õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna töötamise ajal, samuti töötamisel riigikogu liikmena, vabariigi presidendina, vabariigi valitsuse liikmena, riigikohtu esimehe või liikmena, kaitseväe juhatajana, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina.

Väljateenitud aastate pension

Sul on õigus väljateenitud aastate pensionile, kui oled töötanud kutsealal, millega kaasneb enne pensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mistõttu ei saa sa enam sellel kutsealal või ametikohal töötada.

1.01.2024 jõustub väljateenitud aastate pensionide seaduse muudatus. Muudatuse kohaselt arvatakse väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajaliku soodusstaaži

 • 10.a või 12a ja 6 kuud hulka töötamise aeg kuni 31.12.2030
 •  15-25 a hulka töötamise aeg kuni 31.12.2036.  

Pärast seda kutsealal töötamise aeg väljateenitud aastate pensionile enam õigust ei anna.

Erisus on kehtestatud all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise ala kutsealadele. Nendel kutsealadel lubatakse soodusstaaži koguda kuni 31.12.2049.

Õigus saada väljateenitud aastate pensionit on:

Kui oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 25 aastat, saad väljateenitud aastate pensionit.

Kui sind on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, saad väljateenitud aastate pensionit, kui:

 • sul on teenistusest vabastamise päeval jäänud vanaduspensioni eani 5 või vähem aastat
 • sul on üldine pensionistaaž vähemalt 25 aastat
 • sa oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 12 aastat ja 6 kuud

Saad väljateenitud aastate pensionit, kui oled töötanud

 • lennukoosseisu töötajana või katselendurina vähemalt 25 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud lennuliikluse lennujuhina või lennuinformaatorina (dispetšerina) ja

 • sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
 • sa oled töötanud lennuliikluse vahetul juhtimisel vähemalt 10 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud insener-tehnilise teenistuse töötajana ja

 • sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž
 • sa oled töötanud insener-tehnilises teenistuses 20 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud stjuuardina, instruktor-stjuuardina, stjuardessina või instruktor-stjuardessina ja

 •   sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
 •   sa oled töötanud nimetatud kutsealadel 10 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- või pealmaamäetöödel põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel või kaevanduste ehitamisel vähemalt 25 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel koristustöölisena, läbindajana või väljamismasina juhina vähemalt 20 aastat.

Allmaa- ja pealmaamäetööde kutsealad:

 • lõhkeaukude puurija, lõhkaja, lõhkemeister
 • (allmaa) mäemontaažitööline
 • (allmaa) pinnase uhtija
 • toestaja (koristusel, toestamisel, maavarade kaevandamisel)
 • puurseadme juht ja tema abi
 • vibrolaaduri juht, laadurveoki juht, läbindijuht
 • hüdrotäidiseseguri juht
 • laadurijuht
 • skreepervintsi juht
 • allmaaseadmete masinist
 • elektriveduri juht (allmaatööl)
 • allmaatõstekorraldaja (allmaatööl)
 • tõstukijuht (allmaatööl)
 • allmaatööline (sealhulgas materjalitooja koristus- ja ettevalmistustöödel)
 • elektrilukksepp (allmaatööl)
 • mäetööline kaeveõõnte remontimisel
 • lõhkematerjali väljastaja
 • allmaajaoskonna ülem, tema asetäitja ja abi
 • allmaajaoskonna mehaanik, tema asetäitja ja abi
 • allmaajaoskonna mäemeister 
 • gaasidünaamiliste nähete, mäelöökide, eri- ja kolmanda kategooria gaasiohtlikke kaevandusi teenindavad mäepäästeüksused
 • respiraatoritööline
 • jao- ja rühmakomandör, tema asetäitja (abi)

Lahtised mäetööd põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamisel vähemalt 150 meetri sügavusel karjäärides, välja arvatud pealmaatööd (sh. puistangutel)

 • veoautojuht mäemassi väljaveol
 • laadurijuht
 • buldooserijuht
 • puurseadme juht ja tema abi
 • ekskavaatorijuht ja tema abi.

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva mere- ja jõelaevastiku või kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisus vähemalt 25 aastat. Kutsealade loetelu on: 

 • pootsman
 • hüdroakustik
 • peafüüsik, kõikide erialade insenerid ja tehnikud, meistrid, desaktiveerijad aatomilaevades ja aatomilaevu tehnoloogiliselt teenindavates laevades, allveeaparaatides (laborites).
 • kapten-direktor, kapten (paadivanem) ja nende abi, tüürimees
 • kütja
 • kõigi nimetustega meistrid kalapüügil ja kala töötlemisel
 • kõik mehaanikud ja nende abid
 • kõik motoristid, masinistid ja nende abid
 • raadiojaama ülem
 • aatomilaevade radiatsiooniohutuse, kontrollmõõteriistade ja automaatika teenistuste ülemad
 • ujuvate puhastusjaamade ülemad ja nende abid
 • pumbamasinist (donkerman).
 • kõik raadiooperaatorid, raadiotehnikud, raadiotelegrafistid
 • kõik madrused ja roolimehed
 • kiprid ja nende abid, abikiprid
 • kõik laevaelektrikud
 • kõik elektrimehaanikud
 • raadionavigatsiooni elektrimehaanikud

Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud telgedel ja masinatel vähemalt 20 aastat. Kutsealade loetelu on: 

 • Puuvilla-, vati-, lina-, villa-, siidi-, kanepi- ja džuudi-, trikotaaži-, tekstiili-, galanterii ja vildivanutustööstus; kunst- ja sünteetilise kiu tootmise tekstiilitsehhid (jaoskonnad, osakonnad).
  • kammkraasimisseadmete operaator
  • köiemasina tööline
  • köie- ja nöörimasina tööline
  • korrutaja
  • linditaja
  • poolimisseadmete operaator, välja arvatud täisautomaatseadmetel
  • sugemismasina operaator
  • punumismasina operaator
  • huntimismasina tööline
  • kiulaotamismasina tööline (linatööstuses)
  • heidetööline (eelketraja)
  • lõngadubleerija
  • villakpoomija
  • kraasmasina tööline, sealhulgas mittekootud materjalide tootmiseks
  • naissoost meistriabi, kes teenindab ketrusettevalmistustsehhi masinaid, korrutamis-, ketramis-, poolimis-, lõngadubleerimis-, ümberpoolimismasinaid ja kudumistelgi
  • ketraja
  • kangur
  • korrutus- ja ketrusmasinate rakendaja

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud õpetajana (pedagoogina) ja sul on täidetud mõlemad tingimused:

 • sul on vähemalt 25-aastane pedagoogilise tööstaaž
 • oled töötanud vähemalt 15 aastat asenduskodus või erivajadustega inimeste õppeasutuses või haigete laste asutuses või kinnipidamiskohtade koolis.

Pedagoogide ametikohad:

 • kasvataja
 • õpetaja erivajadustega laste koolis
 • õpetaja-logopeed, logopeed (ka kõneraviõpetaja)
 • logopeediapunkti juhataja
 • õpetaja-defektoloog (ka surdo- ja tüflopedagoog)
 • kuuldekabineti juhataja
 • kuuldekabineti instruktor
 • metoodik kaugõppe-erikeskkoolis
 • kehakultuuriinstruktor
 • psühholoog lastekodus
 • tööinstruktor lastekodus, erikoolis
 • õppemeister ja vanemmeister kinnipidamiskoha koolis ja erikutsekoolis
 • vanemkasvataja internaatkoolis
 • direktor erivajadustega laste koolis, lastekodus
 • direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö, kasvatustöö ja režiimi alal erivajadustega laste ja sanatoorses koolis, lastekodus

Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 20 aastat:

 • balletitantsijana
 • tantsijana
 • tsirkuse artistina.

Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 25 aastat:

 • vokaalsolistina
 • puhkpillimängijana
 • nukujuhina
 • koorilauljana.

Olenemata vanusest ja pensionistaažist saab väljateenitud aastate pensionile meditsiinitöötaja, kes on saanud inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viiruse nakkuse oma töökohustuste täitmisel.

Kui sa oled töötanud linnasisestel regulaarliinidel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui sul on täidetud mõlemad tingimused:

 • oled töötanud rohkem kui 40 000 elanikuga linnas

oled töötanud autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina vähemalt 25 aastat

Viimati uuendatud 24.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?