Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikuandmete kaitsest

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Sotsiaalkindlustusamet kui isikuandmete töötleja kogub isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik sotsiaalkindlustusameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

Andmetöötlustingimused

Käesolev isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Isikuandmete töötlemisest sotsiaalkindlustusametis üldiselt

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Sotsiaalkindlustusamet kui isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik ameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitsest reguleerivatest õigusaktidest ning andmekaitse inspektsiooni juhistest.

Töötleme sinu isikuandmeid näiteks siis, kui:

 • külastad meie veebilehte
 • helistad infotelefonile
 • edastad meile avalduse, taotluse, vaide
 • osaled küsitlustes, uuringutes
 • osaled meie korraldatud koolitustel
 • võtad meiega ühendust iseteeninduse kaudu
 • kandideerid meile tööle

Kuidas hoiame sinu isikuandmeid?

Riigiasutuse tegevus on avalik. Meie dokumentidega võib tutvuda dokumendiregistri kaudu või teabenõude esitamisega. Samuti avalikustame oma veebilehel jõustunud ettekirjutused ja vaideotsused.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist käesolevad selgitused ei puuduta. Samuti ei puuduta sinu ees olevad andmekaitsetingimused füüsilise isiku ehk andmesubjekti andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega.

Veel ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Töötleme isikuandmeid vaid ulatuses, mis on minimaalselt vajalik ametile õigusaktidega peale pandud eesmärkide täitmiseks.

Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et sinu eraelu võimalikult vähe riivataks,  lähtume isikuandmete töötlemisel eesmärgipärasuse, läbipaistvuse ja minimaalsuse põhimõtetest. Samade põhimõtete järgimist nõuame ka oma koostööpartneritelt.

Isikuandmete töötlemisel rakendame turvameetmeid, mis kaitsevad neid ebaseadusliku juurdepääsu, ​juhusliku kaotamise ning hävimise eest.​ Sellel põhjusel säilitame ka sinu isikuandmeid ainult ettenähtud aja ning seejärel need kustutatakse.​

Meile saad edastada pöördumise e-kirjana, paberkandjal (lihtkirjana) või läbi iseteeninduskeskkonna, mis on kättesaadav sotsiaalkindlustuse veebilehelt.

Iseteeninduskeskkonna kaudu pöördumise esitamiseks peate end ID-kaardiga, Mobiil-ID või Smart ID-ga autentima. Rohkem teavet iseteeninduse kaudu pöördumise kohta leiad siit.  

Sinu isikuandmeid kasutame sulle vastamiseks. Kui peame sinule vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame sinu isikuandmeid üksnes minimaalselt ning hädavajalikus mahus.

Meie veebilehel avaldatud avalikus dokumendiregistris on eraisikute nimed nähtavad initsiaalidena. Pöördumise sisu, pealkiri ja sinu nimi on nähtav ainult asutusesiseses dokumendiregistris. Teeme nii sinu eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.

Amet kogub teavet seadusega asutusele pandud ülesannete täitmiseks ning meil olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus. See seadus näeb ette, et veebilehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on valdavalt juurdepääsupiiranguga.

Ka kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab sotsiaalkindlustusamet juurdepääsupiirangu. Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse ka sellele juurdepääsupiirang.

Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

Kui keegi soovib sinu kirjavahetuse või haldusmenetluse dokumentide ja toimikuga tutvuda ning esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti/andmeid saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi/andmete sisust.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Kui peame sulle vastamiseks väljastama sinu enda juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peame olema veendunud sinu isikusamasuses . Seetõttu palume sul oma pöördumine omakäeliselt või digitaalselt allkirjastada.

Kui oled saatnud meile pöördumise, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame kindlasti ka sind.

Kui pöördud klienditeenindusse, võtad meiega ühendust iseteeninduse kaudu või helistad infotelefonile, siis küsime klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks ning parendamiseks sinult tagasisidet ning kirjalikus vormis kasutame selleks recommy  platvormi.

Salvestatud telefonikõnesid ja tagasisidestamise eesmärgil kogutud andmeid säilitame kuus kuud, peale seda kõned ning nimetatud andmed kustutatakse
 

Kui külastad meie kodulehte ja tutvud sealse infoga, kogume ja säilitame sinu kohta järgmisi andmeid:

 • sinu poolt kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), millest on võimalik tuletada kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress;
 • eelnimetatud arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon;
 • veebilehe külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Sotsiaalkindlustusamet ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa sa külastad ja kui kaua seal peatud. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal meie kodulehte arendada ning muuta see külastajasõbralikumaks.

Kasutatavate küpsiste kohta loe lähemalt sotsiaalkindlustusameti veebis kasutatavate küpsiste lehelt.
 

Kui kandideerid sotsiaalkindlustusametisse tööle, töötleme sinu isikuandmeid eesmärgiga täita vaba ametikoht. Tööle kandideerimisel töötleme sinu enda poolt meile või avalikes allikates avaldatud isikuandmeid, et hinnata sinu sobivust vastavale töökohale. Sul on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused või vastuväited.

Kui CV-s on välja toodud soovitajad, siis eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et meie asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.

Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui osutud valituks, siis kontrollime sinu andmeid karistusregistrist. Kui sa seda ei soovi, siis anna meile sellest teada ja saame sinu kandidatuuri taandada.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

 • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta)
 • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest)
 • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks

Sul  on õigus tutvuda andmetega, mida oleme sinu kohta kogunud. Kui soovid nendega tutvuda, esita meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud sinu isikusamasuses.

Sul on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui meil ei ole sinu isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust või kui andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel.

Kui avastad, et meie käes olev sinu kohta käiv teave on ebaõige või vajab täiendamist, siis esita palun (digi)allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja põhjendatud taotlus ebaõigete andmete parandamiseks või täiendamiseks.

Sul on õigus nõuda ka isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks ajaks, kui oled vaidlustanud andmete õigsuse), lõpetamist või kustutamist siis, kui andmete töötlemiseks ei ole enam seaduslikku alust. Selleks esita põhjendatud ja (digi)allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud taotlus.

Sul on õigus esitada oma andmete töötlemisele vastuväiteid. Selleks esita põhjendatud ja (digi)allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud taotlus.

Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme sinu isikuandmeid edastanud, tohib amet piirata, kui sinule andmete või teabe väljastamine võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmete mitte väljastamise puhul on sul õigus esitada meie otsuse peale vaie andmekaitse inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

Kõigis küsimustes, mis on seotud sinu isikuandmete töötlemisega sotsiaalkindlustusametis, saad vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palun kirjuta aadressil [email protected]

Sotsiaalkaitse infosüsteem (SKAIS) on riiklik andmekogu.  Siia satuvad andmed sinu poolt esitatud sotsiaalhüvitiste või -teenuste taotluste alusel ning teistest riigi andmekogudest infosüsteemide vahelise andmevahetuse käigus.

Andmeid kasutavad oma töös sotsiaalkindlustusameti töötajad vastavalt neile pandud ametikohustustele.

Teistesse andmekogudesse või teisele asutusele andmete väljastamine toimub ainult juhul, kui see on ette nähtud seaduse, välislepingu või muu õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Infosüsteemi vastutav töötleja on sotsiaalkindlustusamet.

Infosüsteemi volitatud töötlejad on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Maksu- ja Tolliamet.

Sotsiaaltoetuste andmeregister STAR on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud sotsiaaltöö korraldamiseks.

Teistesse andmekogudesse või teisele asutusele andmete väljastamine toimub ainult juhul, kui see on ette nähtud seaduse, välislepingu või muu õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Vastused väljastab STARi kasutav asutus, kellel on juurdepääs vastavatele andmetele.

Registri vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet.

Registri volitatud töötlejad on kohalikud omavalitsused, sotsiaalteenuse osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Sotsiaalkindlustusametis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume selleks kirjutada e-posti aadressil [email protected].

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Viimati uuendatud 11.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?