Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NB! Tabel ei kajasta neid hüvitisi, mille suurus arvestatakse keskmise palga järgi või muudel alustel, näiteks:

Vaata lähemalt, kuidas ja millal perehüvitisi ja -toetusi välja makstakse

Toetuse liik

Summa (eurot)

Täpsustus

Peretoetused (makstakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest)

Peretoetuste määrad on netosummas.

Sünnitoetus igale lapsele

320

Ühekordne toetus

Sünnitoetus kaksikute sünni korral (igale lapsele)

320

Sünnitoetus kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmike sünni korral (igale lapsele)

1000

Lapsendamistoetus

320

Ühekordne toetus

Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele

80

Igakuine toetus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.

Lapsetoetus kolmandale ja igale järgnevale lapsele

100

Üksikvanema lapse toetus

80

Igakuine toetus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.

Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus

900

Igakuine toetus lapsevanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise perioodiks

Eestkostetava lapse toetus

240

Igakuine toetus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni

Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus

1000

Igakuine toetus kuni laste 18-kuuseks saamiseni

Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 3‒6 last

450

Igakuine toetus, kui peres kasvab 3‒6 lapsetoetust saavat last.

Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 7 ja enam last

650

Igakuine toetus, kui peres kasvab 7 ja enam lapsetoetust saavat last.


Vanemahüvitis (makstakse iga kuu 8. kuupäeval eelneva kuu eest)

Tabelis on miinimum- ja maksimummäärad brutosummas. Vanemahüvitise suurus oleneb alusperioodil saadud sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust.

Vanemahüvitise minimaalne suurus ehk hüvitise määr

725

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Miinimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Vanemahüvitis kuupalga alammääras

820

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Alammääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil oli keskmine ühe kuu tulu alampalgaga võrdne või sellest väiksem.

Vanemahüvitise ülempiir ühes kalendrikuus (kolm üle-eelmise kalendriaasta Eesti keskmist palka)

4733,53 
(2025. a 5265,09)

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Maksimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil on olnud keskmine ühe kuu tulu selle summaga võrdne või sellest suurem.

Vanemahüvitise ülempiir ühes kalendripäevas

157,78 
(2025. a 175,50)

Vanemahüvitise päevamäära ülempiiris makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil on olnud keskmine ühe kuu tulu võrdne või suurem kui 4733,53 eurot.

Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist, ilma et vanemahüvitist vähendataks

2366,76

Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitist vähendataks. 

Laste ja peredega seotud puuetega inimeste sotsiaaltoetused (makstakse iga kuu 5. kuupäeval sama kuu eest)

Sotsiaaltoetuste määrad on esitatud netosummas.

Keskmise puudega lapse toetus

138,08

Igakuine toetus lapsetoetuse maksmisega samal perioodil

Raske puudega lapse toetus

161,09

Sügava puudega lapse toetus

241,64

Puudega vanema toetus

19,18

Elatisabi toetus

(maksimaalne summa kuus (neto); väljamakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest)

200

Makstakse kohtumenetluse ajal maksimaalselt 150 päeva eest, täitemenetluse ajal kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 21-aastaseks saamiseni ning pankrotimenetluse ajal kogu pankrotimenetluse vältel.

Eri arvestuste aluseks olevad määrad

Kuupalga alammäär

820

kuus

Üldise maksuvaba tulu suurus töötajal

0‒654

kuus

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed

63,11

Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Igakuiselt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust. 


 

Viimati uuendatud 11.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?