Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rahvusvahelise ja ajutise kaitse saanute tugiisikuteenus

Rahvusvahelise kaitse saanute (sh ajutine kaitse) tugiisikuteenus on mõeldud kõigile Eestis elavatele rahvusvahelise ja ajutise kaitse saanud inimestele ning nende peredele.
Teenuse eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajat, kes vajab kõrvalabi ja täiendavad tuge iseseisvaks toimetulekuks ning kohanemiseks uues elukeskkonnas Eestis.

Teenust tagatakse olukordades, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamise, motiveerimises ning suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Inimese abivajadus hinnatakse kohaliku omavalitsusüksuse poolt. Teenuse vajaduse hindamisel on oluline jälgida, et teenus ei dubleeriks teisi teenuseid, vaid toimiks koosluses teiste teenusega, kui inimesel on suurem abivajadus.

Teenust osutatakse eesti, vene, inglise keeles ning teistes rahvusvahelise kaitse saanule arusaadavas keeles. Vajadusel saab kaasata tõlgi.

Teenuse osutamise pikkus sõltub inimese abivajadusest. Maksimaalne periood alates teenusele suunamisest on 12 kuud.

Sotsiaalkindlustusamet tagab teenuse läbi oma teenuseosutaja. 

Teenust rahastatakse EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning EV Siseministeeriumi poolt.

Rahvusvahelise- ja ajutisekaitse saanute tugiisikuteenusele suunamisel juhis

 • Kohalik omavalitsus teeb vajaduse hindamise koos kliendiga (abivajaduse hindamine) ning saadab info Sotsiaalkindlustusametile e-maili teel ([email protected]) koos  suunamise otsusega
 • Sotsiaalkindlustusamet teeb suunamise teenuseosutajale, kellel on kohustus tagada tugiisik 5 tööpäeva jooksul pärast suunamise saamist
 • Teenuseosutaja võtab ühendust kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajaga, et leppida kokku esimene kohtumine
 • Viiakse läbi kolmepoolne kohtumine (teenust vajav inimene, kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja, teenuseosutaja esindaja), et olla kindel kliendi ja tugiisiku sobivuses, kliendile selgitatakse teenuse sisu, seatakse eesmärgid
 • Teenuseosutaja peab lähtuma kohaliku omavalitsuse poolsetest juhistest ja tegema koostööd ning vastama kohaliku omavalitsuse poolsetele infopäringutele 5 tööpäeva jooksul
 • Teenuseosutaja tugiisik peab koheselt informeerima kohaliku omavalitsuse töötajat, kui on märgata kliendi olukorra halvenemist või käitumise muutusi, sh paremuse suunas
 • Teenuseosutaja annab ülevaate tegevustest ning arengutest elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele vastavalt juhtumikorraldaja poolt koostatud tegevuskavale
 • Teenuseosutaja osaleb kohaliku omavalitsuse poolt elluviidavatel vahehindamistel, kui juhtumiplaan seda ette näeb

RVK tugiisikuteenusele suunamise lõpetamine

 • Kohaliku omavalitsuse koostatud juhtumiplaanis/tegevuskavas on eesmärgid täidetud
 • Kohaliku omavalitsusega vastastikusel kokkuleppel
 • Kliendi teisele teenusele suunamisel
 • Muudel juhtudel

Lisainfo

Margit Machrafi

Viimati uuendatud 26.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?