Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rahvusvahelise ja ajutise kaitse saanute tugiisikuteenus

Teenus on mõeldud kõigile Eestis elavatele rahvusvahelise ja ajutise kaitse saanud inimestele ning nende peredele. Eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajat, kes vajab kõrvalabi ja lisatuge, et uues elukeskkonnas Eestis ise toime tulla ning kohaneda.

Teenust osutatakse olukorras, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu kõrvalabi. Inimest juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja vastutusvõimet.

Tuge vajav inimene võib jõuda omavalitsuse vaatevälja eri eluetappidel ja aegadel. Ta võib elada omavalitsuses rahvusvahelise kaitse (RVK) staatuse taotlejana, aga ta võib saabuda ka siis, kui on saanud RVK staatuse ning asub majutuskeskusest alalisse elukohta. Kui majutuskeskusest lahkuja vajab iseseisva eluga hakkama saamiseks suuremat abi, siis teavitatakse omavalitsust.

Loe lähemalt rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu ja majutuskeskuse teenuse kohta

Inimese abivajadust hindab omavalitsus ning STAR-is on võimalik määrata RVK tugiisikuteenuse abinõu:

Teenuse vajadust hinnates on oluline jälgida, et ei dubleeritaks teisi teenuseid, vaid see toimiks koosmõjus teiste teenusega, kui inimesel on suurem abivajadus.

Teenust osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning teistes rahvusvahelise kaitse saanule arusaadavas keeltes. Vajaduse korral saab kaasata tõlgi.

Teenuse kestus oleneb inimese abivajadusest. Maksimaalne periood alates teenusele suunamisest on 12 kuud.

Teenuse korraldus

 • Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Jõhvis osutab teenust omavalitsus SKA-ga sõlmitud partnerlusleppe raames.
 • Teistes omavalitsustes osutab teenust MTÜ Eesti Pagulasabi, kellega SKA on sõlminud lepingu, ja teenusele suunatakse SKA kaudu.

Teenust rahastavad EL-i varjupaiga-, rände- ja integratsioonifond ning siseministeerium.

Tugiisikuteenusele suunamise juhend

 • Rahvastikuregistris sihtrühma vastavuse ja elamisloa kestuse kontroll (rahvusvahelise kaitse saaja, ajutise kaitse saaja või nende pereliige).
 • NB! UUS: STAR-is abinõu valik – RVK tugiisikuteenus.
 • Omavalitsus hindab teenusevajadust koos kliendiga:
 • Omavalitsus saadab koostatud otsuse sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil [email protected].
 • Otsuses tuleb esitada järgmised andmed: suunatud inimese nimi, perekonnanimi, isikukood, elukoht rahvastikuregistris, elamisloa kehtivuse periood, teenusele suunamise perioodi pikkus, millistes tegevustes vajab inimene/pere tuge.
 • Sotsiaalkindlustusamet suunab inimese teenuseosutaja juurde, kellel on kohustus tagada viie tööpäeva jooksul pärast suunamise saamist tugiisik.
 • Teenuseosutaja võtab ühendust omavalitsuse juhtumikorraldajaga, et leppida kokku esimene kohtumine.
 • Toimub kolmepoolne kohtumine (teenust vajav inimene, omavalitsuse juhtumikorraldaja, teenuseosutaja esindaja), et olla kindel kliendi ja tugiisiku sobivuses, kliendile selgitatakse teenuse sisu, seatakse eesmärgid, koostatakse tegevusplaan.
 • Teenuseosutaja peab lähtuma omavalitsuse juhistest ja tegevusplaanist ning tegema koostööd ja vastama viie tööpäeva jooksul omavalitsuse infopäringutele.
 • Teenuseosutaja tugiisik peab informeerima omavalitsuse töötajat kohe, kui on märgata kliendi olukorra halvenemist või käitumise muutusi, sh paremuse poole.
 • Teenuseosutaja annab kooskõlas juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavaga omavalitsusele ülevaate tegevustest ja arengust.
 • Teenuseosutaja osaleb omavalitsuse vahehindamistel, kui juhtumiplaan seda ette näeb.

Tugiisikuteenusele suunamise lõpetamine/peatamine

 • Omavalitsuse koostatud juhtumiplaani/tegevuskava eesmärgid on täidetud
 • Kliendi ja omavalitsuse kokkuleppel
 • Omavalitsus suunab kliendi teisele teenusele
 • Kliendi elamisloa alus muutub/ lõpeb
 • Muudel juhtudel
 • Teenus peatatakse, kui on teada, et inimene ei saa mingil perioodil teenust kasutada, kuid plaanib hiljem jätkata (näiteks on vaja reisida teise riiki või haiglas viibida).

Lisainfo

Margit Machrafi
Rändeteenuse peaspetsialist

Viimati uuendatud 31.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?