Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

STAR

STAR on elektroonne töökeskkond sotsiaaltöö spetsialistidele klientidega tehtava töö korraldamiseks ja dokumenteerimiseks (toetuste, teenuste määramiseks ning juhtumite, lapsendamise ja eestkoste korraldamise toimingute haldamiseks).

STARi teenusetugi

STAR võimaldab sotsiaaltöö toiminguid läbi viia elektroonses keskkonnas, sealhulgas olulisemana:

 1. registreerida abivajavate isikute pöördumisi (toetuste-teenuste taotlused, muu) hallata menetluskäiku ning neid dokumenteerida
 2. kirjeldada abivajavaid isikuid ja nende sotsiaalset võrgustikku (sh leibkonnaliikmeid)
 3. koostada juhtumiplaani ja hinnata selle täitmist
 4. määrata isikutele sotsiaalteenuseid ja -toetusi
 5. korraldada ja dokumenteerida lapsendamist ja eestkostet
 6. teostada infohankepäringuid teistesse riiklikesse andmekogudesse:
  •   rahvastikuregister (RR)
  •   Sotsiaalkaitse infosüsteem (SKAIS)
  •   Töötukassa infosüsteemid: Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise menetlussüsteem (EMPIS) ja Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse menetlemise moodul (TETRIS)
  •   Tervisekassa infosüsteem: Kindlustatud isikute register (KIRST)
  •   Maksu- ja Tolliameti Maksukohustuslaste register (MKR)
  •   Lapseea kohtulahendite ajalugu
  •   Töötamise register (TÖR)
  •   Eesti hariduse infosüsteem (EHIS)
  •   Liiklusregister
  •   Kinnistusraamat
 7. planeerida ja registreerida toiminguid
 8. lisada dokumente/viiteid
 9. genereerida rahalehti/maksekorraldusi/konteerimisfaile/ESD faile
 10. registreerida teenuseosutamist ning esitada kuluaruandeid haldusasutustele (teenuseosutajad)
 11. edastada hooldajate kindlustusaluse andmeid tervisekassale

Lisaks sotsiaaltöötajate põhiliste tööprotsesside toetamisele omab STAR muidki positiivseid „mõjusid“:

 1. Keskse andmekoguna aitab ühtlustada ning ka arendada sotsiaalvaldkonnas kasutatavat terminoloogiat, klassifikatsioone ja tööprotsesse, mis muu hulgas näiteks toetab ühesugust arusaamist kehtestatavatest ja rakendatavatest meetmetest, võimaldab infovahetust teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega jne.
 2. Loodud on eeldused ametkondliku ja riikliku statistika operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks tootmiseks sotsiaalvaldkonnas (sh üleminek nn teenusepõhiselt statistikalt isikupõhisele statistikale). Register aitab vähendada senise statistilise aruandluse mahtu ning sellega seoses ka aruannete esitajate ja aruannete kontrollijate koormust.
 3. Täiendavad võimalused järelevalve teostamiseks ja tõhustamiseks nii sotsiaaltöö juhtumite menetlemise ning abi osutamise üle kui ka andmekogu pidamise ja andmete töötlemise nõuetele vastavuse üle.
 4. Sotsiaalteenuste osutajate jaoks on STAR elektrooniline kanal infovahetuseks ja asjaajamiseks kohalike omavalitsustega, kes isikuid teenuste saamisele suunavad. Sotsiaalteenuste osutajad saavad registri kaudu saama infot teenusele suunatud isikute kohta ning saavad edastada kohalikele omavalitsustele enda poolt teenuste osutamise aruandeid.

Registri keskseteks kasutajateks on kohalike omavalitsuste sotsiaalametnikud ja lastekaitsetöötajad, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse- ja järelevalve töötajad, sotsiaalteenuste osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).

Juhtumitöö võrgustikuliikmetel (nt kooli sotsiaaltöötaja, perearst vms) ei ole üldjuhul juurdepääsu STARile, kuid läbi STARi saab juhtumikorraldaja anda võrgustikuliikmetele ülesandeid koos vajaliku taustainfoga. Teiste ametkondadega (nt Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa) toimub andmevahetus üle X-tee.

Registri kasutajaõiguste andmine toimub rollipõhiselt, st registri kasutaja õigused on piiratud tema ametikohast tulenevate tööülesannetega ja volitustega, et kindlustada andmete nõuetekohane töötlemine registris ning registrisse kantavate ja seal sisalduvate isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete kaitse. 

Registri kasutaja ülesanne on tagada, et andmekokku kantavate andmete kvaliteet oleks võimalikult kõrge, et oleks tagatud andmete turvalisus ning andmeid töödeldakse õiguspäraselt.

Kohaliku omavalitsuse töötaja lisamiseks:

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud juhendmaterjalis „Haldusasutuse andmete ja kasutajakontode haldamine“, mille leiate STARi mooduist "Dokumendid".
 2. Kui uue töötaja lisamine ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile [email protected] asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva ametniku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, sotsiaaltöötaja, arveldaja)
 • e-maili aadress

Esimest korda süsteemi sisse logides tuleb kõigepealt nõustuda süsteemi kasutustingimustega ning täita ära ”Enda andmed” (moodulis „Ressursid“). Töötaja andmete (nt haridustase, kontaktandmed jms) muutumisel palume hoida töötaja andmed ajakohasena. Uutel töötajatel palume edastada oma meiliaadress Sotsiaalkindlustusameti STAR teenusetoele, siis lisatakse teid STAR meililisti ning teieni jõuavad infokirjad.

STAR juhendmaterjalid on saadaval STARis moodulis „Dokumendid“.

Teenuseosutaja asutuse lisamiseks STARi edastage teenuseosutaja juhatuse liikme või asutuse juhi poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile [email protected]. Taotluses tuleb märkida teenuseosutaja andmed (asutuse nimetus, registrikood, teenuseosutamise koha aadress ning osutatavad teenused). Samuti tuleb taotluses tuua välja töötaja andmed, kellele STARi ligipääsu taotletakse (isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed ning määratav roll – teenuseosutaja esindaja ja/või administraator).

Teenuseosutaja töötaja lisamiseks:

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud teenuseosutajate juhendmaterjalis "Kasutajakontode haldamine", mille leiate STARI moodulist "Dokumendid").
 2. Kui uue töötaja lisamine ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile [email protected] asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva töötaja:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, teenuseosutaja esindaja)
 • e-maili aadress

STAR juhendmaterjalid on saadaval STARis moodulis „Dokumendid“.

STARi kasutades tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • STAR on ainult tööalaseks kasutamiseks, päringute tegemine isiklikel eesmärkidel on keelatud
 • STARi ei tohi kasutada turvamata wifi levialas
 • STARi tohib kasutada ainult selleks ettenähtud ruumides ja riistvaral (töökoha arvutis). Vastasel juhul ei ole tagatud andmete turvaline töötlemine (nt juurdepääs kõrvalistele isikutele, adekvaatse viirusetõrje puudumine vms)
 • teise kasutaja kontot kasutades süsteemi sisenemine on keelatud
 • töölaua tagant lahkudes tuleb kas süsteemist välja logida või ekraan lukustada
 • süsteemist tehtud isikuandmeid sisaldavaid väljatrükke ei tohi jätta kõrvalistele isikutele kättesaadavasse kohta
 • süsteemist genereeritud failidele ei tohi olla õigustamata isikutel juurdepääsu
 • kui on vajadus isikuandmeid meili teel edastada, siis seda tuleb teha krüpteeritud kujul.
 • Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult seadusliku aluse olemasolul

Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.

Sihtrühm: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.

Teemad

 1. Kliendiandmete haldamine.
 2. Üldised menetlustoimingud.
 3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
 4. Teenuste määramine (asendushooldusteenus, kohalike omavalitsuste teenus).
 5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, kohalike omavalitsuste toetus).
 6. Arveldusdokumentide loomine.

Eesmärk: anda ülevaade STARi kasutusvõimalustest STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluse haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.

Sihtrühm: kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad

Teemad

 1. Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine.
 2. Kliendiandmete haldamine ja üldised menetlustoimingud.
 3. Asendushooldusteenusele suunamine (asenduskodu, perekodu, hoolduspere).
 4. Toetused (hoolduspere, järelhooldus).
 5. Järelhooldus.

Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata. STAR juhendmaterjalid on saadaval STARis moodulis „Dokumendid“.

Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.

STAR tööaeg


Kokkulepitud tööaeg on esmaspäevast reedeni kl 8:00–19:00.

Töövälisel ajal on süsteemi majutajal õigus teha hooldustöid ning muid vajalikke toiminguid, seetõttu ei ole sel ajal alati tagatud teenuse kättesaadavus.

Avaandmed

on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STARi) avaandmed leiate avaandmete ametlikust portaalist https://avaandmed.eesti.ee/ 

Viimati uuendatud 20.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?