Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalteenuste toimepidevus

Üks sotsiaalkindlustusameti ülesandeid on toetada sotsiaalteenuste toimepidevust omavalitsustes ning aidata tagada hoolekandeasutustes viibivate vanemaealiste ja abi vajavate inimeste turvalisust. Selleks pakume omavalitsustele nõustamist ja koolitusi.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste toimepidevus

Püsivateks kriisiülesanneteks määratud sotsiaalteenused peavad jätkuma igas olukorras. Teenusenõuete erisused on sätestatud eriseadustes.

Kohaliku omavalitsuse püsivad kriisiülesanded sotsiaalvaldkonnas on

  • koduteenuse korraldamine
  • väljaspool kodu üldhooldusteenuse korraldamine
  • asendushooldusteenuse korraldamine
  • turvakoduteenuse korraldamine
  • vältimatu sotsiaalabi tagamine
  • toimetulekutoetuse maksmine

Sotsiaalkindlustusameti roll on nõustamise ja koolitamise abil toetada sotsiaalteenuste toimepidevuse tagamist omavalitsuse haldusalas. Nõustamise abil pakume omavalitsustele toimivaid lahendusi ning võimalusi kriisiolukordi ennetada ja nendega toime tulla.

Hoolekandeasutuste toimepidevus

Hoolekandeasutustes viibib ühiskonna kõige haavatavam sihtrühm: vanemaealised ja inimesed, kes ei tule igapäeva elu toimetustega ise toime. Seetõttu soovime, et nende turvalisus oleks tagatud.

Sotsiaalkindlustusamet kaardistas 2023. aastal asutused, kus osutatakse ööpäevaringset hoolekandeteenust: ööpäevaringe erihoolekandeteenust, väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, asendushooldusteenust, turvakoduteenust ja kinnise lasteasutuse teenust. Eesmärk oli saada kogu Eestit hõlmav tervikpilt sellist teenust osutavate asutuste toimepidevusest ja valmisolekust kriisiolukordadeks. Arutasime teenuseosutajatega toimepidevuse olukorda ja kriisisituatsioonides toimetulekut. Samuti kogusime kokku elektrivarustuse info, sest hoolekandeasutused on elektrivarustuse tagamisel prioriteetne sihtrühm.

Kogutud andmete põhjal on valminud hoolekandeasutuste toimepidevuse kaardistamise analüüs, kus on kirjeldatud kaardistuse metoodikat, valimit ja tulemusi ning esitatud esmased ettepanekud toimepidevuse parandamiseks.

Kaardistuse tulemusi analüüsides on võimalik pakkuda omavalitsuste või piirkondade kaupa toimepidevuse parandamiseks vajalikke tegevusi. Nõustamisel paneme rõhku ennetusele.

Täpsemat infot omavalitsusele jäävate hoolekandeasutuste toimepidevuse kohta saab kriisireguleerimise osakonna nõunikelt.

Piirkonna nõunike kontaktid

Viimati uuendatud 05.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?