Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööraamatute hoiule andmine

Kui töötaja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Tulenevalt töölepingu seaduse §-st 134 on alates 1. jaanuarist 2011 võimalik anda tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse hoiule. Tööraamatu saab esitada sotsiaalkindlustusametile tööraamatu omanik ise või tema tööandja.


2009. aasta suvel kehtima hakanud töölepingu seaduse kohaselt ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Samas on varem tööraamatusse kantud andmed vajalikud nii enne 1. jaanuari 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu andmeid võib vaja minna veel paljude aastate pärast toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta tööraamatul kaduma minna või hävineda.

Tööandja käes olevat tööraamatut hoitakse seal seni kuni kestab tööleping või teenistussuhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel tuleb anda tööraamat üldjuhul töötajale või teenistujale. Kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele peab tööandja lisama nimekirja, milles märgib tööraamatute arvu ning isikute nimed ja isikukoodid, kelle tööraamatud hoiule antakse.
Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet isiku tuvastamiseks.

Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust pensionistaaži arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Pärast vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle omanikule.

Tööraamatuid saab esitada sotsiaalkindlustusameti piirkondlikele klienditeenindustele. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil [email protected] või sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360.

Viimati uuendatud 30.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?