Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laste ja perede abistamine

Lapsed ja pere vajavad nii riigi kui kogu ühiskonna erilist hoolt ja tähelepanu. See, kui palju panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub meie rahva tervises, hariduses, tööhõives, majanduses ja kuritegevuses.

Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab mitmesuguseid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

 • Vabariigi Valitsuse ülesanne on lastekaitsealaste õigusaktide eelnõude ja riiklike strateegiate väljatöötamine ning eelarve planeerimine
 • Ennetusnõukogu on valitsuskomisjon, kuhu koondub lastekaitsealane teave, mille põhjal kujundatakse laste ja perede poliitikat
 • Sotsiaalministeeriumi ülesanne on riikliku lastekaitse korraldamine ja laste ja perede poliitika kujundamine
 • Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üleriigilist ennetus- ja koostööd eri valdkondade (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) vahel
 • Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas

Laste heaolu osakond

Laste heaolu osakond on riiklik rakendusüksus riigipoolse toe suurendamiseks kohalikele omavalitsustele nende lastekaitsealaste ülesannete täitmisel, et ühtlustada ja tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti kohalikul tasandil ning arendada välja riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteem.

Laste heaolu osakonna eesmärk on laste ja perede heaolu tõstmine ja õiguste kaitse.

Laste heaolu osakonnas täidame lastekaitseseadusega sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid.

 • Lastekaitse korraldamisel:
  •    viime ellu riiklikku lastekaitsepoliitikat
  •    rakendame riiklikke strateegiaid
  •    koordineerimine valdkondadeülest lastekaitsealast ennetus- ja koostööd
 • Lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamisel:
  • korraldame lastekaitsetöötajate täiendkoolitust   
  • korraldame lastekaitsealast teavitustegevust
  •    kogume lastekaitsealast statistikat
  •    korraldame siseriiklikku ja rahvusvahelist lapsendamist
  •    korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist
  •    korraldame hoolduspere sobivuse hindamist ja ettevalmistust
  •    pakume ööpäevaringse telefoninõustamise teenust lastega tegelevatele spetsialistidele abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks
  •    pakume ööpäevaringse lasteabitelefoni teenust 116 111, www.lasteabi.ee
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel:
  •    abistame lastekaitse juhtumite lahendamisel ja lapsele või perele sobivate meetmete leidmisel
  •    vahendame rahvusvahelisi üksikjuhtumeid
  •    nõustame lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel
  •    anname arvamusi lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta
lastekaitseosakond

illustratiivne

Kui laps vajab rohkem tuge

Pöördu kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes:

 • annab infot toetavate teenuste ja toetuste kohta
 • hindab teenuste vajadust
 • määrab teenused
 • korraldab rahastamise

Mõnel juhul võib olla vajalik pere omaosalus.

Omavalitsused pakuvad elanikele mitmesugust tuge, näiteks eluruumide kohandamine, tugiisik lapsele või perele, lapsehoid, sotsiaaltransport, abi ravimite ning abivahendite ostmisel jne.

Õige toe leidmisel saab sind aidata omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.

Kui laps vajab pikaajalist tuge, määratakse teile inimene, kes aitab korraldada eri osapoolte koostööd.

Perearst nõustab ning tagab vajalikud uuringud ja ravi.

Kui perearsti arvates vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spetsialisti sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule.

Kui kulud lapse soodusravimitele on aastas üle 100 euro, siis tekib õigus saada ravimile täiendavat soodustust.

Õendusabi vajavatel lastel on võimalik saada õendusabiteenuseid. Täpsemat infot küsi oma pere- või raviarstilt.

Kui lapsel on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja meditsiiniseadet, koostab raviarst lapsele digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme saab osta apteegist või meditsiiniseadme müüjalt soodustingimustel.

Tervisekassa infotelefon: (+372) 669 6630

[email protected]

 • Räägi õpetajaga. Vajaduse korral suunab õpetaja lapse tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) juurde.
 • Kui õpetaja ja tugispetsialistide koostöös proovitud lahendused ei ole piisavad, siis pöördu Rajaleidja keskusesse.
  Rajaleidja viib läbi hindamise, soovitab lapsele sobiva õppekorralduse, -keskkonna ja -vahendid ning nõustab lapsevanemat ja kooli või lasteaeda.

Rajaleidja nõustamisaja broneerimiseks helista (+372) 735 0700

 või kirjuta [email protected] 

 või rajaleidja e-nõustajale chati aknas.

Igal lapsel on õigus õppida elukohajärgses koolis, selle võimaluse tagamise eest vastutab omavalitsus.

 • Kui kooli valik osutub keeruliseks, saab abiks olla omavalitsuse haridusspetsialist.

Lisainfo: www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused

Puude raskusastme tuvastamiseks ning lisakulude hüvitamiseks esita sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Kui kõik eelnevad teenused ei ole andnud soovitud tulemust, siis pöördu sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsioonimeeskonna poole, kes

 • hindab erinevate teenuste vajadust
 • koostab rehabilitatsiooniplaani
 • osutab plaani alusel teenuseid

Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus.

Raske või sügava puudega lapsevanemast üks saab taotleda õppelaenu kustutamist. 

Kui laps vajab puude tõttu abivahendit, siis abivahendi ostmist või üürimist hüvitab sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: (+372) 612 1360

[email protected]

#hingeltkaitsja

Meie tegutseme, kui lapse heaolu on ohus.

Meie kogume lapse ja pere heaks kokku abiväe.

Meie võtame aega, et näha probleemide taha. Sest iga laps, iga noor väärib võimalust. Alati!

Meie töö on kutsumus ja teeme seda pühendumusega.

Oleme hingelt kaitsjad.

 • Lastekaitsetöötaja otsuste keskpunktis on alati laps, tema õigused ja heaolu.
 • Lastekaitsja töö on selgitada välja lapse arvamus ning arvestada sellega nii palju kui võimalik.
 • Laps ja pere on oma elu eksperdid, kelle arvamus on väga oluline. Igale lapsele otsitakse sobivaid lahendusi reeglina koos perega.
 • Lapse ja pere abistamiseks teeb lastekaitsetöötaja koostööd teiste spetsialistidega–õpetajate, politsei, kohaliku omavalitsuse, arstide, huvihariduse pakkujate ja teistega. Lastekaitsetöötaja koondab kokku erinevad asjatundjad ja hoiab selle võrgustiku, mis last ja tema lähedasi toetab, koos.
 • Lastekaitsja ei ole toeks ainult suurte probleemide lahendamisel, vaid aitab neid ka ennetada. Iga lapsevanem võib lastekaitse poole hinnanguid kartmata pöörduda ja abi küsida.
 • Nii lastele, lapsevanematele kui spetsialistidele on olemas ööpäevaringset ja üle-eestilist tasuta nõustamist andev telefon 116111.
 • Lastekaitsja on inimene, kes teeb oma tööd suure südamega ja kogu hingest
 • Loe altpoolt lastekaitsjate lugusid elust enesest, kuidas järjekindel töö tulemusteni viib

Loe  lastekaitsjate lugusid elust enesest, kuidas järjekindel töö tulemusteni viib

Lastekaitsja ei pea alati olema suur ja keskne otsustaja – meie abist piisab ka väikeste, kuid oluliste sammude astumisel.

Minu lugu ilmestab ehedalt, et lastekaitsja ei pea alati olema suur ja keskne otsustaja – meie abist piisab ka väikeste, kuid oluliste sammude astumisel. 

Mul oli kogemus ühe noorukiga, kes jäi vahele narkootilise aine tarvitamisega, muid rikkumisi ega muresid kooliga tal aga ei olnud. Temaga suheldes koorus pikapeale välja murede tuumpõhjus – poisi suhted isaga polnud just kuigi head.

Koostöös politseiga jõudis noormees  „Puhta tuleviku“ programmi. Arutasin olukorda nii lapse enda kui isaga. Üheskoos saime aru, et on üks asi, mida mõlemale tõesti teha meeldib – joosta. Pakkusingi välja, et ehk püüavad nad koos jooksmas käia, ehk aitab et isa-lapse suhteid aitab parandada ühine hommikujooks? Nii tõesti ka läks.

Väikese, kuid olulise jagatud igapäevatoimingu leidmine aitas vanemal ja lapsel uuesti teineteisele läheneda ja suhteid soojendada. Nii said ka noormehe mured seljataha jäetud.

See lugu näitab hästi, et lastekaitsja oskab aidata ummikusse jooksnud suhteid lahti harutada ja suurematest muredest hoiduda, kui pere ise abi otsib ja on avatud erinevaid viise ja lahendusi kaaluma.

Lastekaitsjad võivad vahel täita ka laste unistusi.

Lastekaitsjad võivad vahel täita ka laste unistusi. Tegelesin ühe perekonnaga, kus vanemate suhted polnud soojad ning oli selge, et toimivat paari neist enam ei tule.

Vanematel oli palju erimeelsusi, vaidlusi, jagati vara ja hooldusõigust, vaieldi ka selle üle, kes ja millal lapse eest hoolitseb. Olukord tegi aga suurt muret nende väiksele pojale.

Kohtusin vanematega korduvalt ja minu sõnumiks neile oli see, et laps vajab enda kõrvale mõlemat lapsevanemat, kelleks nad oma lapsele eluks ajaks jäävad. Vanemate omavaheline koostöö ja üksteise aktsepteerimine on lapse heaolu tagamisel väga tähtsad. Selge oli, et mõlemad vanemad väga hoolivad oma lapsest ja armastavad teda.

Väikese poisi suureks unistuseks oli süüa koos oma isa ja emaga ühise laua taga. Mul on hea meel, et sain veenda vanemad läbima perelepitusprogrammi, mis on loodud just selleks, et sassi läinud inimsuhted lahti harutada ning uuesti leida üles lugupidamine ja viisakus üksteise suhtes. 

Vanemad alustasid tasahaaval uuesti omavahel suhtlemist ja jõudsid kokkuleppele ka teistes küsimustes. Nad olid väga tublid ja käisid ka pereteraapias, tegid suurt tööd eneseületamiseks, oma emotsioonide ja vihaga toimetulemiseks, teineteisele andestamiseks.

Saan öelda, et need vanemad tegutsesid oma lapse õnne ja turvalisuse nimel, tema arengu, toimetuleku ja emotsionaalse enesetunne parandamiseks. Vanemate töö tulemusena suudetakse tänaseks tülideta suhelda, tehakse kokkuleppeid ja suudetakse koos ka perekondlikke üritusi ette võtta. Laps harjus uue elukeskkonna ja elukorraldusega.

Väike poiss mõistab, et kuigi tema vanemad ei ela enam koos, on armastavad ema ja isa tema jaoks alati olemas. Lastekaitsetöö õnnestub alati kõige paremini siis, kui pere ise tahab lahendusi leida ja on valmis lapse heaolu nimel pingutama. Meie töö kese on alati lahenduste otsimine lapse vaatevinklist. Sageli ei tähenda see mitte ainult lapse, vaid rohkem isegi vanemate aitamist.

Meie pakume tuge, nõu ja julgustust ka siis, kui tundub, et järgmist sammu on väga raske astuda.

Paljud lood meie töös on pikad ja nõuavad teinekord pühendumist mitme aasta jooksul. Mina tegelen juba pikalt ühe looga, mis pole veel päriselt lõppenud. Keerulise ajalooga noor inimene sattus lõpuks kinnisesse kooli. Kevadel väljus ta erikoolist ja soovis kindlalt ise oma ellu muutust.

Selle loo puhul on suurepäraselt toiminud meeskonnatöö „Ringist välja“ mudeli põhjal. See tähendab, et lapse ja pere toetamiseks nõiaringist välja saamisel tegutseb ühiselt võrgustik, kuhu kuuluvad lisaks lastekaitsetöötajale  politsei, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja teised, kes peret toetada mõistavad. Kõik need inimesed aitavad nii noorel kui vanemal mitte lootust kaotada, leiavad lahenduse tagasilanguste korral ja toetavad pere aitamisel ka üksteist.

Suur roll on selles koostöös mõistagi ka perel endal. Niisugust laadi ühine tegemine on turvavõrguks pere jaoks ja aitab ka meil kõigil motivatsiooni hoida.

Selle pere lapsevanem on kogu aeg olnud osaline ja abile avatud. Usun, et see on kindlasti noorele õige teeotsa leidmisel suureks abiks. Kindlasti teeb lapsevanema koostöövalmidus lihtsamaks ka kõigi töö, kes peret aidata püüavad. 

See noor inimene veetis terve suve töötades, et oma unistuste jaoks raha koguda. Õigusrikkumisi ega muid muresid esinenud pole. Pidevalt toimuvad võrgustikukohtumised, et hoida järge tema edusammudel ning noort inimest sellel teekonnal toetada. Kohtumistel osalevad ka vanem ja noor ise. Just nii jõuame kõige kindlamate tulemusteni – lõpuks on nemad need, kes oma elu eest vastutavad. Meie pakume tuge, nõu ja julgustust ka siis, kui tundub, et järgmist sammu on väga raske astuda.

Mulle teevad rõõmu olukorrad, kus tunnen, et suudan aidata vanematel leida viise, kuidas lapsega suhteid parandada. Need viivad omakorda järgmise sammuni, kust luuakse toimivam suhe, noor kuuleb ja kuulab ning teeb ehk ka enam otsuseid koos vanemaga, mitte tema kiuste.

Näiteks on minu klientide seas üks käitumisprobleemidega lastega perekond, kus pereema vahel tunneb, et lained löövad pea kohal kokku ning ei oska leida viise, kuidas lastega jutule saada ja koostöiseid suhteid ehitada.

Üheskoos asju arutades oleme saamas laste käitumismurede põhjustele nö näpu peale. Koostöö perega jätkub ning hetkel on laual omavahelised suhted peres – kokkulepete hoidmine ja ühised väärtused.

Rõõmu teeb tunnustus oma tööle: ema on öelnud, et imetleb, kuidas suudan jääda rahulikuks ja suhtuda lapsesse ka kõige keerulisemas olukorras lugupidavalt ja toetavalt. Usun, et ta püüab ka ise sama teha ja see teeb palju rõõmu.

Mulle teevad rõõmu olukorrad, kus tunnen, et suudan aidata vanematel leida viise, kuidas lapsega suhteid parandada.

Lastekaitsjana saan olla peredele tugiisikuks ja nõuandjaks, et aidata leida sammhaaval tee keerulistest olukordadest välja.

Pean üheks suureks töövõiduks seda, et mul on pika ja pideva tööga õnnestunud luua kontakt perega, kellega koostöö algus oli väga konarlik.

Peres kasvab palju lapsi, rahalised olud on kitsavõitu ning mitmel pereliikmel erivajadused. Lapsed kippusid koolist poppi tegema ja peres tuli ette ka muid probleeme. Pere oli palju kolinud ja vältinud mis tahes omavalitsuse või riigiametnike tähelepanu.

Järjepideva töö ja vastastikku lugupidava suhte ehitamise tulemusena on mul tänaseks tekkinud perega usalduslik suhe. Meie omavahelised kokkulepped nii peres sees kui ka lastekaitsega toimivad ja koostöös oleme jõudnud pika sammu edasi.

Koos nuputades oleme saavutanud selle, et pere vaatab julgemalt tulevikku ning tegeleb muredega, millest seni püüti pigem mööda vaadata või mida ignoreeriti, olgu need majanduslikku või psühholoogilist laadi.

Suureks edusammuks on ka see, et vajadusel julgevad nad ise tulla abi küsima. Sellistel hetkedel tean, et olen oma töös midagi õigesti teinud. Lastekaitsjana saan olla peredele tugiisikuks ja nõuandjaks, et aidata leida sammhaaval tee keerulistest olukordadest välja ning pakkuda abi suurema kindlustunde ja usalduslikumate suhete loomisel.  

Ühendasime vajaliku kasulikuga ja nii sündis meie koduvallas 10 aastat tagasi perekeskus, mis oli minu ja mu sõprade ammuseks unistuseks.

See lugu räägib lastekaitsetööst sootuks teise nurga alt – tähtsaks osaks meie ametist on ka vanemate harimine, et nad oskaksid paremini laste eest hoolt kanda ja oma peret ehitada.

Ühendasime vajaliku kasulikuga ja nii sündis meie koduvallas 10 aastat tagasi perekeskus, mis oli minu ja mu sõprade ammuseks unistuseks. Sellist paika vajab iga kogukond.

Keskuses saab teha erinevaid tegevusi, tegeleda hobidega ja pakutakse teenuseid lastega peredele, aga meie tähtsaimaks sooviks oli lapsevanemate toetamine ja vanemahariduse edendamine. Mõne aja pärast asutasime keskuse töö juhtimiseks ja projektitoetuste taotlemiseks mittetulundusühingu.

Esiotsa kapitaalremonti vajanud ruumidest on kümne aasta jooksul saanud kaasaegse sisustusega köök, duširuum koos pesupesemise võimalusega, mitmekülgse kasutusega saal ja mängutuba lastele. Algusaegadel tegutses keskuses ka taaskasutuskeskus, kuhu inimesed said tuua oma kasutatud rõivaid, jalanõusid ja kodumajapidamisest ülejäänud asju, et need tasuta teisele ringile anda. Keskusel on palgaline perenaine, kelle ülesandeks on igapäevane suhtlemine nii lapsevanemate kui ringide juhendajatega, samuti ruumide korrashoid.

Läbi aegade on meie tegevustesse olnud kaasatud palju vabatahtlikke. Keskus on tore ja soe kogukonda arendav paik, kus oleme aja jooksul pakkunud vanematele mitmeid koolitusi ja loengusarju esmaabist, toitumisest, vaimsest tervisest ning paljust muust.

Meie juurde on teretulnud kõik lapsed, beebidest mänguringis kuni erineva tasemega võõrkeelt õppida soovivate koolinoorteni. Õhtuti saavad soovijad lõõgastuda erinevates joogagruppides. Pakume vanematele ka võimalust pidada meie keskuses laste sünnipäevasid, selleks oleme soetanud hulgaliselt erinevaid mänguasju ja sisustanud aktiivseks tegutsemiseks mängunurga.

Poiste tulevik õnnestus päästa, kuna ma ei suhtunud neisse kui lastesse. Austasin nende tundeid, lasin neil oma lootusetust ja pettumust väljendada ega kartnud poiste tugevaid tundeid ja emotsioone.

Lapsed arenevad oma vanemate armastusest ja mõistmisest saadava jõu toel. Olin toeks perele, kus kaks 16-aastast poissi igatsesid oma isa järele, kes neid varases nooruses hüljanud oli.

Noormehed sattusid enne põhikooli lõppu suurde motivatsioonikriisi, ei näinud mõtet kooliskäimisel ega millelgi, mis võiks isa rõõmustada. Isale rõõmu tegemisest ja temalt tunnustuse saamisest olid nad kogu oma lapsepõlve unistanud, kuid seda ei tulnud kunagi, sest isa nende elus ei olnud.

Nüüd olid nad sihti silme eest kaotamas, sest vanema armastuse jõudu polnud. Ema tegi lakkamatult tööd, et lapsi toita. Muuks ei jäänud aega. Poisid olid alla andmas – tekkisid sõbrad, kellel juba ammu enam lootust vanema tähelepanu ja armastust pälvida ei olnud ning kes olid leidnud uue lootuse ja armastuse alkoholis ja  narkootikumides.

Poiste tulevik õnnestus päästa, kuna ma ei suhtunud neisse kui lastesse. Austasin nende tundeid, tunnistasin leina isa puudumisest, lasin neil oma lootusetust ja pettumust väljendada ega kartnud poiste tugevaid tundeid ja emotsioone. Kui nende vaim oli jälle virge, oli vaja ületada tekkinud õppevõlgnevused ning kooliga seotud häbi ja hirm.

Käisin poistega koolis kaasas tegemata õppetöid järele tegemas, aitasin eksamiteks valmistuda ja käisin kaasas ka eksamitel. Kooli lõpuaktusel käisin samuti - mõlemad poisid kallistasid, pisarad silmis, ja ütlesid, et ilma sinuta me poleks seda suutnud! Nad läksid edasi kutsekooli ja saavad nüüd kenasti oma eludega hakkama.

Minu suureks rõõmuks võtavad selle pere lapsevanemad siiani lastekaitsetöötajaga ühendust, et lihtsalt vahel rääkida või ilusaid jõule soovida.

Lastekaitsja jaoks on kindlasti üks keerulisemaid olukordi see, kui töötada tuleb lapsevanematega, kellel on probleeme erinevate sõltuvusainetega. Mulle teeb rõõmu, et mul on positiivne kogemus ka selles vallas – ühes peres õnnestus panna lapsevanemad mõtlema, mis on päriselt elus oluline.

Pikkade kuude jooksul toimunud vestluste tulemusena jõudsid vanemad mõistmiseni, et lastekaitsetöötaja eesmärk pole last perekonnast eraldada, vaid neid kui lapsevanemaid toetada ning aidata. Pidev suhtlemine, toetavate teenuste pakkumine ning lapsevanemate suhtumise muutus viisid selleni, et laps kasvab täna oma vanemate juures turvalises keskkonnas.

 • Eestis töötab (2022. aasta lõpu seisuga) 296 lastekaitsetöötajat, neist 85 Tallinnas.
 • Lastekaitsetöötajatel tuleb abistada väga erinevate vajadustega lapsi ja peresid. Mõnel juhul piisab ühekordsest toetusmeetmest, kuid paljud lapsed vajavad oma abivajaduse tõttu kompleksteenuseid.
 • 2022. aastal registreerisid omavalitsused ligi 10 000 lastekaitsega seotud pöördumist (9919) ja algatasid uusi juhtumimenetlusi 3626 lapse puhul.
 • Mitmekülgset abi vajavaid lapsi oli 2022. aastal ühe lastekaitsetöötaja kohta keskmiselt 50.
 • Lastekaitsetöötajate vaateväljas olevad lapsed moodustasid 2022. aastal 5,7% Eesti laste koguarvust.
 • Peamised teemad lastekaitsjate töölaual on peresisene väärkohtlemine, hooldusõiguse küsimused, käitumisprobleemid ja lapse hariduslikust või muust erivajadusest tulenev abivajadus.
 • Lastekaitsetöötajate töös on kasvanud hooldusõigusega seotud murede ja vaidluste hulk- 2019. aastal oli STARi andmetel teemaga seotud toiminguid veel alla 1000, 2020. aastal jõudis toimingute hulk pea 1400-ni. Möödunud 2022. aastal oli märgata väikest langust− kohtuarvamusi hooldusõiguse või suhtluskorra osas ja kohtuväliseid kokkuleppeid neis küsimustes sõlmiti veidi enam kui 1200.
 • Perest eraldati 2022. aastal 310 last. Lastekaitsetöötaja toetab perest eraldamise järel lapse ja tema pereliikmete suhtlemist ning lapse naasmist bioloogilisse perekonda.
 • Kui laps ei saa mingil põhjusel kasvada oma sünnikodus ja vajab ajutiselt või pikemalt hoolt väljaspool oma perekonda, toetab lastekaitsetöötaja lapsele sobivaima pere leidmist.
 • Asendushooldus muutub aina enam asutusekesksest perekeskseks.
 • 2022. aasta lõpus oli asendushooldusel 2319 last: 154 hooldusperes,  1403 eestkosteperes. Asutusepõhisel asendushooldusel ehk pere- ja asenduskodus elas eelmise aasta lõpus 762 last.
 • Kasvab nende sünniperest eraldatud ja asendushooldusteenusele paigutatud laste hulk, kellele leitakse võimalus kasvada hooldusperedes: 2022. aasta lõpu seisuga oli neid lapsi 154. See tähendab, et 17% asendushooldusteenusel olevatest lastest jõudis peredesse.

Viimati uuendatud 11.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?