Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

Puudega isikul on õigus taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt. Sotsiaalkindlustusamet sõlmib isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks lepingu sellise teenuse osutajaga, kellele on väljastatud tegevusluba.

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

 • Esmalt taotle tegevusluba majandustegevuse registris (MTR).
 • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
 • Avaldus saada aadressil [email protected]. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
  • Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistris.

Teenuste alustamisega seotud teemadega pöörduge palun teenuste koordinaatorite poole.

Teenuste koordinaator Kontaktandmed Tööpiirkond
Natalie Talvi 5792 7479
[email protected]
Tallinn ja Harjumaa
Piret Ahi 5866 5183
[email protected]
Tallinn ja Harjumaa
Kaia-Karina Käär 5350 7738
[email protected] 
Tallinn ja Harjumaa
Angelina Kaiva 5690 5982
[email protected]
Ida- ja Lääne-Virumaa
Kaia Laas 5883 4320
[email protected] 
Rapla-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa
Annika Sumre 5919 4161
[email protected]
Viljandi- ja Pärnumaa
Tiina Grasberg 5865 4406
[email protected] 
Jõgeva- ja Järvamaa ning Tartu linn
Ülle Võsu 5305 6819
[email protected]
Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa
Koordinaatorite tiimijuht
Cärolyn-Angelika Liblik
5361 8696
[email protected]
kogu Eesti

Millist teenust kliendile vaja on?

 • Teenuste konsultant määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele.
 • Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada.
 • Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et teenuste konsultandi ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus: klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad failist 

Abimaterjalid

Rehabilitatsiooniteenuste reform

Sotsiaalministeerium viib läbi reformi, et praegune sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteem ümber korraldada. Vastused reformi korduma kippuvatele küsimustele leiad sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Täienduskoolitused

Sotsiaalkindlustusamet pakkus aastatel 20162020 Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel täienduskoolitusi erivajadustega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Alates 2021 seoses Euroopa Sotsiaalfondi vastava meetme rahastusperioodi lõpuga Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusi ei korralda ega rahasta.

Alates 01.01.2021 korraldab rehabilitatsioonispetsialistide täienduskoolitusi Tartu ülikooli Pärnu kolledž

Head koostööpartnerid

Palume kõikidel rehabilitatsiooniteenuse osutajatel üle vaadata oma tegevusload ning vajaduse korral majandustegevuse registris (MTR) muuta, parandada, täpsustada seal olevaid andmeid.

Erilist tähelepanu palume pöörata rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimise andmetele. Teatavasti peab hiljemalt 01.01.2020 vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna liikmetest olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse (alus: SHS § 68 lg 6; § 160 lg 15). Lisage rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimist tõendavad andmed MTRi vastava meeskonnaliikme täiendava haridusena (nupp „lisa haridus“), kuna olemasoleval vormil ei ole eraldi välju koolituste märkimiseks. 

Küsimuste korral palun pöörduge Tiiu Pärnmäe poole [email protected]

Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogramm on rehabilitatsiooniteenuse osutamise plaan, milles on kirjeldatud sihtgrupp, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2  (PDF).

Programmi kinnitab sotsiaalkindlustusamet.
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 17 „Sotsiaalkaitseministri 15.02.2016.a käskkirja nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“ muutmine“,

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti peadirektori 14.03.2019 käskkirjaga nr 7 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“,

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge erihoolekande ja rehabilitatsioonitalituse teenuse juht, kes ootab asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. Teenuse juht palub nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainfo nõustamise kohta ning kontaktid:

Nimi

Valdkond

Telefon

e-post

Ena Soodla

 teenuse juht

520 5351

 [email protected]

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2024. aastal:

 • 10. aprill, programmide esitamise tähtaeg 28. veebruar
 • 12. juuni, programmide esitamise tähtaeg 26. aprill
 • 7. oktoober, programmide esitamise tähtaeg 16. august
 • 25. november, programmide kinnitamise tähtaeg 11. oktoober

Tööealistele ja eakatele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Tööealistele ja eakatele saavad anda programmipõhise teenuse saamiseks soovituse teenuste konsultandid (kontaktid leiad siit).

Programmi nimi

Kinnitamise periood

Tüüp

Omanik

Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm „Tagasi ellu!“

09.01.202309.01.2026

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm

Eesti Afaasialiit MTÜ

NB! Eesti Afaasialiit MTÜ ei ole sotsiaalkindlustusameti lepingupartner sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel.

Järgmised rehabilitatsiooniprogrammid on kinnitatud sotsiaalkindlustusametis, kuid nendesse ei suunata aktiivselt, kuna teenuseosutajatel puudub valmisolek osutada vastava programmi põhiselt teenust.

Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: 12.10.2020-12.10.2023
Rehabilitatsiooni liik: tööalane
Programmi omanik: Sotsiaalkindlustusamet

Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadustega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks

Kehtib: 12.10.2020-12.10.2023
Rehabilitatsiooni liik: tööalane
Programmi omanik: Sotsiaalkindlustusamet

Lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

1. Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 68-aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: 24.08.201824.08.2021
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: lapsed vanuses 68 aastat
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ja Sotsiaalkindlustusamet

2. Kõne arengu hilistumisega või sotsiaalse kommunikatsiooni raskustega väikelaste perede grupiteraapia

Kehtib: 01.05.2021-01.05.2024
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Programmi omanik: Logopeediakliinik (TIKRA OÜ)

Eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti.


Kehtib: 12.10.2020–12.10.2022
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: pensioniealine
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sotsiaalkindlustusamet

Rehabilitatsioonijuhised

Sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteemi arendamiseks, arusaadavamaks ja tõenduspõhisemaks muutmiseks on sotsiaalkindlustusameti tellimusel loodud perioodil 20212023 rehabilitatsioonijuhised. Esimesena loodi skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega (F20-F29 RHK-10) täiskasvanu rehabilitatsioonijuhis, teisena meeleoluhäiretega täiskasvanu rehabilitatsioonijuhis (F30-F39 RHK-10) ning kolmandana põletikuliste polüartropaatiatega täiskasvanu (M05-M14 RHK-10) rehabilitatsioonijuhis. Rehabilitatsioonijuhised on soovituslikud materjalid teenuse osutamisel ja loovad ühtselt mõistetava tõenduspõhise raamistiku tegevuskava koostamiseks ja tööks kindla sihtgrupiga.

Koostöös eri partneritega on valminud kolm rehabilitatsioonijuhist.

1. Rehabilitatsioonijuhis skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

2. Rehabilitatsioonijuhis meeleoluhäiretega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

3. Rehabilitatsioonijuhis põletikuliste polüartropaatiatega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja Tallinna Ülikool)

Teenuseosutaja lähtub inimese piirangutest, nõrkustest ja tugevustest ning soovitud tulemustest, mitte kitsamalt diagnoosist. Samas sihtgrupiti saab siiski osutada samalaadseid teenuseid tõenduspõhiste metoodikate alusel nii, et saadud tulemused oleksid gruppide lõikes võrreldavad. Käesolevad rehabilitatsioonijuhised on toeks ja suunanäitajaks rehabilitatsiooniteenuse osutajatele.

Euroopa Sotsiaalfond ja sotsiaalkindlustusamet

QualityRights – Maailma Terviseorganisatsiooni algatus inimõiguste edendamiseks

QualityRightsi tegevuste ja töövahendite eesmärk on parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas pakutava hoolduse ja abi kvaliteeti. Sellega edendatakse kogu maailmas psühhosotsiaalsete, intellektuaalsete või kognitiivsete puuetega inimeste õigusi.

QualityRights - see on osaluspõhine lähenemisviis järgmiste suuremate eesmärkide saavutamiseks.

 • Tõsta julgust ja valmisolekut häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning inimõiguste ja taastumise edendamiseks.
 • Parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas hoolduse ja inimõiguste tagamise tingimusi.
 • Luua kogukonnapõhised ja taastumisele suunatud teenused, mis austavad ja edendavad inimõigusi.
 • Toetada kodanikuühiskonna liikumise arengut, et edendada ka vaimse tervise ja sotsiaalteenuste kasutajate võimalusi osaleda ja mõjutada poliitikakujundamist.
 • Reformida riiklikku poliitikat ja õigusakte vastavalt puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja muudele rahvusvahelistele inimõiguste standarditele

QualityRightsi e-õppekeskkond

Quality Rights

Eestikeelses e-õppekeskkonnas saab täiendada või parandada oma teadmisi inimõigustest, inimesekesksest vaimse tervise ja sotsiaalteenuste osutamisest, taastumise põhimõtetest ja kogukonda kaasamisest.

Ligipääs testitavale QualityRigthsi e-õppekeskkonnale

Maailma Terviseorganisatsioon kutsub õppima, meelde tuletama, parandama, otsima uusi lahendusi teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks uue e-õppekeskkonna abil. Loo oma konto e-õppekeskkonnas ja alusta juba täna kogu meeskonnaga teadmiste täiendamist. QualithyRightsi e-õppekeskkonna konto saab luua siin

Tutvu lähemalt WHO QualityRightsi tegevuste ja töövahenditega

Lihtne ja selge tutvustus: 

Hindamisvahend:

Viimati uuendatud 14.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?