Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on mõeldud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet, mida osutab erihoolekande tegevusjuhendaja, ning kellele ei ole võimalik pakkuda vajalikku abi teiste sotsiaalhoolekande abimeetmetega.

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaelu tegevustes.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.

Mida teenusel tehakse? 

 • Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugirühmade tegevusi ning toetatakse inimest avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.
 • Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.
 • Nõustatakse lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradega arvestamisel.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vajadust mööda inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muud koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuseosutaja korraldab tegevusi inimese vajaduste järgi.

Mille eest tuleb tasuda? Kui teenuseosutaja pakub ka toitlustamist, siis tasub inimene selle eest ise.

Teenus on mõeldud kodus elavale autismispektrihäire diagnoosiga täisealisele, kellel esineb pidev intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine (ÄK-käitumine) ja kes vajab seetõttu pidevat järelevalvet ning kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ja/või tegevuste ülevõtmist.

Teenuse eesmärk on pakkuda turvalist teenuskeskkonda, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja toetada nende töötamist ning ühiskonnaelus osalemist; tagada inimese võimalikult parim toimetulek ja areng ning oskuste kinnistamine, rakendades kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid ning ennetades ja vähendades seeläbi äärmusliku kahjustava käitumise esinemise sagedust. Äärmuslik kahjustav käitumine on sage ja intensiivne enese ja/või teiste inimeste elule ja tervisele ohtlik käitumine (nt karjumine, löömine, hammustamine, juustest kiskumine, enesevigastamine, esemete lõhkumine ja viskamine jmt), st kaasnev kahju või käitumine iseenesest on äärmuslik.

Mida teenusel tehakse? Teenuse osutamine toimub koos maksimaalselt kuuele inimesele vähemalt kolme vastava ettevalmistuse saanud töötaja poolt. Töötajad peavad oskama kasutada ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid. Teenusel tagatakse inimesele pidev järelevalve, et märgata muutusi tema käitumises (nt keskkonnast tulenevatele ärritajatele reageerimine, aistingute eripäradest tulenevad käitumise ilmingud jm) ning vastavalt sellele toimub juhendamine ning võimalusel keskkonna kohandamine. 

 • Juhendatakse inimest kõikides igapäevaelu tegevustes, kasutades selgelt visualiseeritud infot ja tegevusjuhendeid.
 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Tagatakse inimesele pidev järelevalve.
 • Nõustatakse lähedasi.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vastavalt inimese vajadusele päevasel ajal teenuseosutaja poolt sobivaks kujundatud keskkonnas – päevakeskuses. Teenuseosutaja viib teenusel tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele. Teenuse kasutamise õigus on vähemalt 120 tundi kuus.

Mille eest tuleb tasuda? Teenuse saaja tasub teenusel pakutava toitlustamise eest.

Teenus on mõeldud sügava, raske või mõõduka intellektipuudega inimesele, kes vajab enese eest hoolitsemisega seotud tegevustes pidevat kõrvalabi ning turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet või ei ole inimene ise üldse võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi ja/või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parima võimalik iseseisev toimetuleku ja areng läbi  toimetuleku toetamise, igapäevaelu- ja tööoskuste kujundamise ning  lähedaste nõustamise kaudu; oluliseks eesmärgiks on ka vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende tööturul püsimist ja ühiskonnaelus osalemist; võimaldada jätkata elamist koduses keskkonnas vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele, ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist.

Mida teenusel tehakse? 

 • Kujundatakse ja arendatakse isiklikke ja igapäevaelu oskusi läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest võimetekohastesse ja temale sobivatesse tegevustesse.

 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.

 • Toetatakse sobivate vaba aja- ja töölaadsete tegevuste leidmisel ja -tegemisel.

 • Nõustatakse lähedasi.

 • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt, tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

Teenus on mõeldud puuduva töövõimega psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ja/või töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?

Inimest motiveeritakse tööle asuma, aidatakse leida sobivat tööd, võttes arvesse tema huve ja vajadusi. Samuti juhendatakse töö otsimise, töö tegemise ja töötamisega seotud ülesannete täitmise ajal tekkivate küsimuste korral. Juhendatakse ja nõustatakse ka tööandjat seoses inimese tööle rakendamise ja töötamise ajal tekkivate olukordade ja eripäradega. Valmistatakse inimest ette võimaluse korral ise ilma toetuseta tööle asuma.

Millal ja kus teenust osutatakse?

Teenuse osutamine toimub vastavalt inimese vajadustele sobivas kohas, mis on kokku lepitud teenuseosutajaga. See võib olla inimese kodus, töökeskuses, tööandja juures või mujal, olenevalt teenuse tegevustest. Teenuseosutaja võib lisaks avatud tööturule tööle aitamisele pakkuda võimalust töötada töökeskuses või muul ettevõttega seotud ametikohal. Kui inimene ei ole võimeline või ei ole veel valmis iseseisvalt töötama, siis teenuse osutamine jätkub ja inimest toetatakse temale vajalikus ulatuses.

Mille eest tuleb tasuda?

Teenusel ei ole kulusid, mille eest tuleb inimesel tasuda.

NB! Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenusele suunatud inimesele sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamisega alustamist. Olenemata töö tegemise asukohast või tööandjast sõlmitakse isikuga töö mahule ja iseloomule sobiv leping (tööleping või võlaõiguslik leping). Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud inimene ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse temale töötamise toetamise teenuse osutamine.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse? Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning -kasutamisel. Kui inimene elab teenuseosutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht olenevalt teenuse tegevustest. Teenuseosutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Elades teenuse osutamise raames enda kasutusse saadud eluruumis, tuleb teenuse saajal tasuda eluaseme kasutamisega seotud kulud.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamistöödes, kuid vajab päevasel ajal juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Teenuse eesmärk  on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime oma igapäevaelu toimetamistega.

Mida teenusel tehakse? Kogukonnas elamise teenusel elavad inimesed koos ühe perena, jagades ühist elupinda.

 • Juhendatakse ja kaasatakse igapäevaelu tegevuste korraldamisse.
 • Juhendatakse ja abistatakse aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel.
 • Aidatakse ja toetatakse õppimise võimaluste leidmisel ja õppimisel ning töötamise või töösarnaste tegevuste tegemisel.

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud. 

Millal teenust osutatakse? Teenuse kasutamine toimub ööpäevaringselt, kuid öisel ajal ei viibi personal teenuse osutamise ruumides, vaid on inimesele kättesaadav (nt telefoni teel).

 Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud hindamise tulemusena tuvastatud ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus, kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides. 

Mida teenusel tehakse? ÖE teenuse saajad elavad teenuseosutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas.

 • Aidatakse ja juhendatakse igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Toetatakse ja aidatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. 
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel, juhendatakse aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel ja avalike teenuste kasutamisel.
 • Aidatakse õppimise võimaluste leidmisel ja õppimisel.
 • Kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töötegemise harjutamist. 
 • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuseosutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Teenus on mõeldud autismispektrihäire diagnoosiga täisealisele, kellel esineb pidev intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine (ÄK-käitumine) ja kes vajab seetõttu pidevat järelvalvet ning kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides, rakendades kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid ning vähendades seeläbi äärmusliku kahjustava käitumise (ÄK-käitumise) esinemise sagedust. Äärmuslik kahjustav käitumine on sage ja intensiivne enese ja/või teiste inimeste elule ja tervisele ohtlik käitumine (nt karjumine, löömine, hammustamine, juustest kiskumine, enesevigastamine, esemete lõhkumine ja viskamine jmt), st kaasnev kahju või käitumine iseenesest on äärmuslik.

Mida teenusel tehakse? Teenuse osutamine toimub teenuseosutaja ruumides koos maksimaalselt kuuele inimesele vähemalt kolme vastava ettevalmistuse saanud töötaja poolt. Töötajad peavad oskama kasutada ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumise juhendamise võtteid. Teenusel tagatakse inimesele pidev järelevalve, et märgata muutusi tema käitumises (nt keskkonnast tulenevatele ärritajatele reageerimine, aistingute eripäradest tulenevad käitumise ilmingud jm) ning vastavalt sellele toimub juhendamine ning võimalusel keskkonna kohandamine. 

 • Juhendatakse inimest kõikides igapäevaelu tegevustes, kasutades selgelt visualiseeritud infot ja tegevusjuhendeid.
 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Tagatakse inimesele pidev järelevalve.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Juhendatakse tööoskuste arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.
 • Toetatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks ning tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuseosutaja ruumides sobivaks kujundatud keskkonnas.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Kuni maikuuni 2022 oli teenuse liigi nimetus ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (ÖL), kuid seoses Sotsiaalhoolekandeseaduse muudatusega kaotati ära puude tuvastamise nõue erihoolekandeteenustele saamise tingimuste hulgast ning seetõttu muudeti ka antud teenuse nimetust. ÖT teenuse vajaduse selgitab välja Sotsiaalkindlustusamet abi- ja toetusvajaduse hindamise tulemusena.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud hindamise tulemusena tuvastatud äärmuslik abi- ja toetusvajadus (ööpäevaringne), kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ja/või tegevuste ülevõtmist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine – ja võimalusel ka arendamine - ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides. 

Mida teenusel tehakse? ÖT teenuse saajad elavad teenuseosutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas.

 • Aidatakse ja juhendatakse igapäevaelu oskuste säilitamisel ja arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.
 • Toetatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

 Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks ning tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Teenus on mõeldud inimesele, kellel on ebastabiilse remissiooniga raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire ja kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kausta teisi erihoolekandeteenuseid.

Ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuks ööpäevaringse erihooldusteenuse tähenduses loetakse täisealist isikut, kellel vahelduvad paranemise ja haiguse ägenemise hood pidevalt ning kelle seisund on sageli muutuv.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides. 

Mida teenusel tehakse? ÖR teenuse saajad elavad teenuseosutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas.

 • Teenuse ajal tagatakse inimesele määratud raviskeemi järgimine – juhendamine lähtub eelkõige ravist.
 • Aidatakse ja juhendatakse igapäevaelu oskuste säilitamisel ja arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
 • Juhendatakse ja aidatakse inimest enese eest hoolitsemisel.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
 • Toetatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks ning tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuseosutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes tervisliku seisundi tõttu ei suuda püsivalt oma käitumisest aru saada või seda juhtida ning kes on endale ja/või teistele ohtlik, kui ta jäetakse paigutamata hoolekandeasutusse ööpäevaringset erihoolekandeteenust saama ning varasemate teenuste kasutamine ei ole osutunud piisavaks või ei ole võimalik kasutada muid teenuseid.

Otsuse teenuse vajaduse kohta teeb kohus, st teenusel viibimine on isiku tahtest olenematu (nõusolekuta). Teenusele paigutamise saab algatada inimese eestkostja või inimese elukohajärgne omavalitsus, kes peab esitama kohtule põhjendatud avalduse.

Teenuse eesmärk  on vähendada isiku ohtlikkust endale ja/või teistele ning suurendada valmisolekut abi vastu võtta, et ta saaks naasta tavapärasesse elukeskkonda ja oleks vajadusel nõus kasutama teisi sotsiaalhoolekande abimeetmeid, mida osutatakse väljaspool kinnist hoolekande asutust.

Mida teenusel tehakse?

Teenust osutatakse kinnises hoolekandeasutuses, kus teenuseosutaja vastutab inimese turvalisuse ja ohutuse tagamise eest. Teenusel on ööpäevaringne kontroll ja ülevaade inimese liikumise, asukoha ja tegevuste üle turvalisuse tagamiseks.

 • Viiakse läbi rehabiliteerivaid sekkumisi läbi elu-, töö-, ja teraapiakeskkonna, mis vähendavad ohtlikkust ja tõstavad haigusteadlikkust.
 • Juhendatakse igapäevaelu ja tööoskuste kinnistamisel ja arendamisel, kaasates inimesi vastavatesse tegevustesse ja võimaldades töö tegemise harjutamist.
 • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
 • Toetatakse sotsiaalsete suhete säilitamisel ja arendamisel.
 • Juhendatakse inimest enese eest hoolitsemisel.
 • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport (saatjaga) tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud. Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuseosutaja ruumides (kinnine asutus).

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Viimati uuendatud 09.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?