Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abi vägivalla ohvritele

Sotsiaalkindlustusamet pakub laiaulatuslikku tuge inimestele, kes on kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Toetame inimest füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Teiste hulgas toetame inimkaubanduse ohvreid, seksuaalselt väärkoheldud ja saatjata alaealisi jpt, aga ka inimesi, kes soovivad loobuda enda vägivaldsest käitumisest.

Ohvriabi

Pöördu ohvriabisse, kui sa oled ise või on keegi su lähedastest kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi on halvasti koheldud või on juhtunud õnnetus. Anname sulle ka nõu, kui muretsed lähedase pärast või tahad kedagi toetada.

Loe edasi

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Ohvriabi kriisitelefon pakub tuge ja ärakuulamist, kui oled kogenud vägivalda, kaotust, sattunud traumeerivasse olukorda või on see juhtunud sinu lähedase või tuttavaga. Kriisitelefoni nõustajad kuulavad, jagavad infot abivõimaluste kohta ning vajaduse korral juhatavad su õige spetsialistide juurde.

Loe edasi

Naiste tugikeskused

Kui tunned lähisuhtes hirmu, sind on löödud või ära kasutatud, siis saad abi naiste tugikeskuste nõustajatelt.

Loe edasi

Seksuaalvägivalla ohvrile

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest saad abi, kui on toimunud seksuaalvahekord, milleks sa pole saanud anda nõusolekut, sind on vägistatud või sa kahtlustad seda või sind on sunnitud tegema teisi seksuaalse sisuga tegusid, olenemata sinu soost ja vanusest.

Loe edasi

Inimkaubandus

Aitame inimkaubanduse ohvreid ja informeerime inimesi inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal

Loe edasi

Lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald (ka perevägivald) on igasugune vaimne, füüsiline, seksuaalne või majanduslik vägivald inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteisega lähisuhtes, sh suguluses. Lähisuhtevägivalla all võib kannatada iga inimene olenemata soost, east, rahvusest, rassist ja seksuaalsest sättumusest. Ka ei ole lähisuhtevägivalla korral oluline see, kas sa oled sinu vastu vägivalda tarvitanud inimesega koos elanud või mitte.

Loe edasi

Taastav õigus

Taastav õigus on selline konfliktide ja õigusrikkumiste käsitlemise viis, mis võimaldab tekkinud kahju heastada.

Loe edasi

Tugi vägivallast loobumiseks

Kui sa oled mures oma vägivaldse käitumise pärast ja soovid seda katkestada, siis võta ühendust vägivallast loobumise nõustajatega.

Loe edasi

Kuriteoohvri hüvitis

Kui oled vägivallakuriteo tagajärjel saanud raske tervisekahjustuse, maksame sulle kuriteoohvri hüvitist. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras paremini majanduslikult toime tulla.

Loe edasi

Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi

Kui oled sattunud kuriteo või vägivalla ohvriks, siis on sinul ja su pereliikmetel võimalus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi, mille kulud tasub sotsiaalkindlustusamet.

Loe edasi

Viimati uuendatud 29.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?