Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapse puude raskusastme tuvastamine

Puude raskusastme tuvastame alla 16-aastasel lapsel, kellel on pikaajaline püsiva iseloomuga osalus- ja soorituspiirang ning hoolimata ravist ja abivahendi kasutamisest esinevad raskused igapäevaste tegevustega hakkamasaamisel.

Puude raskusastme tuvastame alla 16-aastasel lapsel, kes vajab eakaaslastest rohkem kõrvalabi söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel.

Kust saab abi?

 • Lapse terviseprobleemide korral pöördu perearsti poolekes nõustab ning tagab vajalikud uuringud ja ravi. Kui perearsti arvates vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spetsialisti sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule.
 • Kui lapsel on raskused lasteaias või koolis, räägi esmalt õpetajaga, kes vajadusel suunab lapse hariduse tugispetsialisti juurde (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog). Kui õpetaja ja tugispetsialistide koostöös proovitud lahendused ei ole piisavad, siis pöördu Innove Rajaleidja keskusesse. Innove Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond viib läbi hindamise ja annab soovitused lapsele sobiva õppekorralduse, -keskkonna ja – vahendite osas ning nõustab lapsevanemat ja kooli või lasteaeda.
 • Abivahendit vajavale lapsele (kuni 18-aastased), kellel ei ole tuvastatud puude raskusastet, kuid perearst on väljastanud tõendi abivahendi vajaduse kohta, on riigipoolne soodustus abivahendi soetamisel 50%.
 • Abivahendi soetamiseks saavad kuni 18-aastased lapsed, kellele on tuvastatud vähemalt keskmine puude raskusaste, riigipoolset soodustust 90%.
 • Alati võib pöörduda omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes annab infot erinevate toetavate teenuste ja toetuste kohta, hindab abivajadust ning määrab vajalikud ja põhjendatud teenused (näiteks tugiisik, sotsiaaltransport jms). Kohalik omavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral toetada ka rahaliselt.
 • Kui kõik eelnev ei ole andnud soovitud tulemusi ning lapsel on püsivad raskused igapäevaste tegevustega hakkamasaamisel, siis pöördu sotsiaalkindlustusameti poole puude raskusastme tuvastamiseks.
 • Puude raskusastme tuvastamise taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse sisse logida, seejärel liikuda menüüst „Minu toetused ja teenused“ lehele ja sealt valida „Puude tuvastamine“. Kui taotlus esitatakse lapse puude raskusastme tuvastamiseks, tuleb „Minu toetused ja teenused“ lehele liikuda mitte enda, vaid lapse nime alt.

Mille alusel tuvastatakse puude raskusaste?

Puude raskusastme tuvastamisel võetakse arvesse:

 • lapse terviseseisund
 • tegevusvõime
 • kõrvalabi vajadus ja sagedus
 • elukeskkond

Puude raskusaste tuvastatakse ühes või mitmes põhivaldkonnas:

 • liikumine
 • nägemine
 • kuulmine
 • keel ja kõne
 • psüühikahäire
 • vaimupuue (intellekti mahajäämus)
 • muu puue (näiteks käeline tegevus).

Ekspertarst hindab taotluse ja lapse terviseandmete (sealhulgas koolivälise nõustamismeeskonna hinnangu ning kohaliku omavalitsuse juhtumiplaani) põhjal, millise raskusastme ja liigiga puue lapsel on. Kerget puude raskusastet Eestis ei tuvastata. Ekspertiis on dokumendipõhine ja toimub taotluses märgitud asjaolude, e-tervise infosüsteemi kantud terviseandmete ja muu esitatud tõendusmaterjali (audiogrammid, glükosensori näidud jms) alusel. Kui lapsele on koostatud  koolivälise nõustamismeeskonna otsus, kohaliku omavalitsuse poolt koostaud juhtumiplaan või muu oluline lisadokument, palub sotsiaalkindlustusamet need taotlusele lisada..

Puude raskusastme tuvastamisel hinnatakse tegutsemispiirangute esinemist ja kõrvalabi vajadust järgmistel põhitegevustel:

 • söömine
 • hügieenitoimingud
 • riietumine
 • liikumine
 • suhtlemine

Kui kaua otsus kehtib?

Puude raskusaste tuvastatakse lastel kestusega 6 kuud kuni 3 aastat, muutumatu ja tõenäoliselt halveneva seisundi korral kuni 16- aastaseks (tööealiseks) saamiseni. Tuvastatud puude raskusaste kestuse määrab ekspertarst lähtuvalt lapse terviseseisundist ja senisest kulust ning selle muutumise prognoosist.

Viimati uuendatud 05.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?