Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione ja toetusi maksame vastavalt sinu soovile kas pangakontole või posti teel kojukandena. Pensione maksame 5. kuupäeval, peretoetusi 8. ja muid
toetusi 12. kuupäeval.

Parema teenindamise huvides soovime hakata kasutama ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole. Oma kontot saad hõlpsasti kontrollida ja muuta meie iseteeninduses.

Toetuste maksmine

Pensione ja toetusi maksame su soovi alusel

  • sinu Eesti arvelduskontole
  • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui esitad digiallkirjastatud avalduse või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
  • sinu kulul posti teel kojukandega (pension, puudega inimese sotsiaaltoetus). Teenuse hind on 7,37 eurot kuus
  • sinu kulul sinu arvelduskontole välisriigis

Posti teel tuuakse pension/toetus sulle koju tasuta, kui sul on liikumistakistus või kui elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav. Selleks esita meile selgitustega avaldus, kus näitad kojukande soovi põhjused.

Kui sulle toodi pension koju, aga sind ei olnud kodus, viib postiljon su raha tagasi. Kui su pension on välja võtmata kaks kuud, peatame pensioni maksmise. Pensioni maksmise jätkamiseks tuleb esitada avaldus. Pensioni maksame välja peatamisest alates.

Kui sulle tuuakse pension koju, aga sa oled haiglas, saad volitada kedagi oma pensioni välja võtma. Volitust tõestab raviasutuse juht (peaarst) ning sel moel tõendatud volitus kehtib kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.

Arvelduskonto muutmine

Kui soovid oma pensioni või toetust saada teisele kontole, kui algses avalduses märgitud, saad oma kontot muuta,

Kui tegu on kellegi teise kontoga, saad seda muuta,

  • saates meile digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressil [email protected]
  • saates notariaalselt tõestatud avalduse meile postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
  • tulles meie klienditeenindusse

Pane tähele!

  • Kui edastad meile uue arvelduskonto numbri, veendu, et kõik andmed on õiged
  • Kui sotsiaalkindlustusamet maksab sulle erinevaid toetusi/hüvitisi, siis makstakse need kõik kas pangakontole või suunatakse kojukandesse
  • Kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile erinevaid arvelduskontosid, siis kõik ülekanded tehakse viimati esitatud kontole (v.a kohtumäärusega seotud väljamaksed)

Et saada järgmisel kuul raha uuele arvelduskontole, pead konto muutma hiljemalt eelneva kuu viimasel tööpäeval.

Näide: Kui soovid saada peretoetusi 8. detsembril uuele kontole, siis muuda seda 1.- 30. novembril.

Nime muutmine

Kui vahetad perekonnanime, saame selle kohta info rahvastikuregistrist. Sellest ei pea meid eraldi teavitama. Kindlasti aga pead nimevahetusest teavitama panka, kuhu sulle laekuv pension, toetus või hüvitis laekub. Selleks helista panka või mine sinna isikut tõendava dokumendiga ja nime muutmise dokumendiga kohale.

Kui su nimi jääb pangas muutmata, laekub raha meile tagasi. Kui see juhtub kaks kuud järjest, peatame väljamaksmise. Saame makseid jätkata pärast seda, kui oled pangas oma nime õigeks muutnud. Kui pangas on nimi muudetud, anna meile maksete jätkamiseks sellest teada.
 

Väljamaksete tähtajad

Sotsiaalkindlustusamet maksab pensione, toetusi ja hüvitisi otsuse tegemisest 30 päeva jooksul.

Väljamakse liik

Pangaülekande päev

NB! Pangaülekanne tehakse
maksepäeva jooksul.

Pensionid,
puuetega inimeste sotsiaaltoetused,
sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule
Iga kuu 5. kuupäev
Peretoetused,
vanemahüvitis,
elatisabi
Iga kuu 8.kuupäev
Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised,
hüvitised kuriteoohvritele,
hüvitised represseeritutele ja olümpiavõitjatele
Iga kuu 12. kuupäev
Üksi elava pensionäri toetus 5. oktoober
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sõidu- ja majutuskulude hüvitamine avalduse alusel

Iga kuu 10. kuupäevale lähimal teisipäeval ning kuu viimasel neljapäeval

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Juhul, kui sa pead enamsaadud pensioni, toetuse või hüvitise sotsiaalkindlustusametile tagasi maksma (näiteks sul puudus õigus summat saada või toetuse saanud inimese surma korral), siis tuleb see maksta samale arvelduskontole, millelt on pension, toetus või hüvitis saadud.

Kindlasti informeerime me igast taolisest juhtumist inimest ka kirjalikult.

Viimati uuendatud 11.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?