Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Mitmekülgset abi vajava lapse saab suunata sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele kohalik omavalitsus. Teenuse raames abistatakse traumateadlike sekkumismeetodite abil nii last kui ka tema perekonda.

Kas see on mulle?

Kui oled mures oma lapse või hoolealuse keerulise käitumise pärast ning tunned, et ei oska enam ise oma last toetada ja vajad selleks spetsialistide tuge, võid abi leida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest. Teenuse raames abistatakse traumateadlike sekkumismeetodite kaudu nii last kui ka tema perekonda. Teenus aitab vähendada lapse või noore riskikäitumist, suurendada turvatunnet ning vähendada võimalust sattuda kinnisesse lasteasutusesse või vanglasse.

Oluline info

Mitmekülgset abi vajava kuni 18aastase lapse teenusele suunamise algatab kohalik omavalitsus STARi keskkonna kaudu. 

Pea meeles:

 • lapsevanem ja omavalitsuse lastekaitse spetsialist teevad koostööd
 • teenusele saab suunata lapsi ja noori vanuses 0–18
 • lapsele või noorele ei pea olema määratud puuet
 • lapsel on teenusele saamiseks olulised puudujäägid vähemalt kahes heaolu valdkonnas: füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund, kognitiivne või hariduslik seisund

Kuidas saan?

 • Teenuse taotlemiseks pöördu lapsevanemana elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti vastuvõtule. Spetsialist hindab lapse abivajadust, nõustab sobiva teenuse välja selgitamisel ning abistab vajadusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamisel.
 • Teenust osutatakse kuni 2695 euro eest aastas, kuni omavalitsuse hinnanguga suunatud abivajav laps saab 19-aastaseks.

Uuri lisa koordinaator Marge Laksilt numbril 53037450 või meiliaadressil [email protected].

Lisainfo

Teenust saab kasutada, kui

 • lapse abistamiseks on varem pakutud võimalusi (nt pere- või psühholoogiline nõustamine, tugiisikuteenus, sõltuvusravi või -nõustamine, hariduse tugiteenused), ent need ei ole andnud tulemusi või neid ei ole saanud kasutada
 • tegu on lastekaitseseaduse järgi abivajava lapsega. See on laps, kelle heaolu on ohus või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemises, hooletusse jätmises või mõnes muus õigusi rikkuvas olukorras. See on ka laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste inimeste heaolu.

Indikaatorid annavad suunised, kas lapse abistamiseks võiks kaaluda tema suunamist sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele. Indikaatoritest lähtumine ei tähenda automaatselt, et lapsele on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus tagatud.

Abivajadus väljendub enamasti mitme järgneva tunnusena:

 • perevägivalla otsene või kaudne kogemine või muud traumatiseerivad kogemused
 • õigusrikkumiste toimepanemine või nende ohvriks langemine
 • sõltuvusainete tarvitamine (narkootilised ained, alkohol, retseptiravimid, toksikomaania, digisõltuvus)
 • raskused koolikohustuse täitmisega
 • agressiivne käitumine
 • kõrge riskiga seksuaalkäitumine
 • suitsiidikäitumine või muul viisil ennast ohtu seadev käitumine
 • vaimse tervise probleemid
 • psühhosotsiaalse toimetuleku probleemid
 • käitumis- ja psüühikahäired
 • probleemid peres (vanemate sõltuvushäired, lähedaste vaimse tervise probleemid, konfliktsed suhted, vähene vanemlik tugi ja järelevalve)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatakse vajadusel tegevus- ja loovterapeudi teenust ning sotsiaaltöötaja, psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, füsioterapeudi ja kogemusnõustaja teenust. Kasutada saab ka arsti ja õe teenust. Abivajavale lapsele pakuvad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerid üle Eesti ning teenuseosutajate nimekirja leiab siit.

Viimati uuendatud 11.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?