Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sensoa lipusüsteem

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega  (0–18 aastat) töötavatele spetsialistidele, mis aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem toetab tervet seksuaalset arengut ja ennetab seksuaalvägivalda. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest.  
illustratiivne

Lipusüsteem on mõeldud  laste ja noortega (0-18 aastat) töötavatele spetsialistidele erinevatest valdkondadest  (lastekaitse, asendushooldus, haridus-, noorsootöö-, tervise-, politsei ja spordivaldkond jt), et hinnata, kas laste või noorte seksuaalkäitumine on loomulik, sobimatu või lubamatu. Lipusüsteem soosib teemakohaseid avatud arutelusid laste ja noortega, kolleegidega, juhtkonnaga ja koostööpartneritega. Lipusüsteem toetab ka lapsevanemaid ja sobib kasutamiseks laste ja noorte seksuaalhariduses.

Lipusüsteemi eesmärk on toetada laste ja noorte turvalist arengut kolmel tasandil.

Lapsed ja noored tulevad seksuaalses arengus hästi toime:

 • suudavad hinnata, millal on teatud seksuaalkäitumine lubatav ja millal mitte,
 • suudavad ennast kohaselt väljendada ja suhelda seksuaalsuse ja piiridega seotud küsimustes,
 • oskavad lubamatule seksuaalkäitumisele kohaselt reageerida.

Laste ja noortega tegelevad asjatundjad tunnevad end pädevana eakohase ja lubatava seksuaalkäitumise toetamisel ja lubamatu seksuaalkäitumise ohjamisel:

 • oskavad seksuaalkäitumist professionaalselt hinnata,
 • on võimelised arutama seksuaalkäitumist kõikide seotud osapooltega,
 • suudavad rakendada sobivat pedagoogilist lähenemist.

Organisatsioonis valdkonna eest vastutajad tagavad vajalikud tingimused laste ja noorte seksuaaltervise edendamiseks ja lubamatu seksuaalkäitumise ennetamiseks:

 • organisatsioonis töötavatel inimestel on kindel ettekujutus ja tegevuskava, kuidas laste ja noorte seksuaaltervist edendada ja lubamatut seksuaalkäitumist ära hoida,
 • organisatsioon suudab need mitmesuguste jätkusuutlike meetmete ja sekkumiste abil ellu viia,
 • organisatsioon vastutab tegevuskava regulaarse hindamise ja kohandamise eest.
illustratiivne

Lipusüsteemi eesmärk on toetada laste ja noorte loomulikku ja turvalist seksuaalset arengut ja ennetada seksuaalvägivalda.

Piire ületav seksuaalne käitumine võib varieeruda seksuaalselt ahistavatest märkustest ja lähenemiskatsetest kuni seksuaalvägivalla eri vormide ja ärakasutamiseni. Selline käitumine võib aset leida nii laste endi kui ka laste ja täiskasvanute vahel.

Täiskasvanutel on kindel roll laste ja noorte elus ettetulevate lubamatute seksuaalkäitumisega seotud olukordade ennetamisel ja turvalise keskkonna loomisel. Laste toimetulekut suurendab laiapõhjaline seksuaalharidus, juhendamine, nõustamine ja turvalise keskkonna tagamine nii kodus kui ka kõikjal mujal, kus laps või noor viibib.

Kõik laste ja noortega töötavad spetsialistid peaksid olema valmis sellist tuge pakkuma – see tähendab õige eakohase teabe andmist, seksuaalkäitumise teemal vestluse alustamist ja vajadusel seksuaalkäitumise juhtumitele kasvatuslikult reageerimist. Lipusüsteem aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte seksuaalse terviklikkuse kujunemist – selle all mõeldakse teadlikkust, austust ja vastutust enda ja teiste seksuaalsuse suhtes. See tähendab muuhulgas, et laps on võimeline otsustama oma kehalise puutumatuse üle – milliseid lähenemiskatseid ta lubab ja milliseid mitte; laps omandab hoiaku, et kedagi ei tohi sundida tegema midagi, mida ta oma kehaga seoses teha ei soovi. See on ka oskus seada enda ja austada teiste piire ning arvestada ühiskonna seksuaalsusega seotud väärtuste ja normidega.

lipusüsteem

Lipusüsteem kasutab kuut hindamiskriteeriumi, nelja lippu (roheline, kollane, punane ja must), arengutabelit, reageerimisjuhiseid ja joonistatud näiteolukordi.

Lipusüsteemi sisu tutvustuse leiad siit

Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine. Tallinn: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi; 2020

illustratiivne

Töövahendi rakendamist on uuritud Genti Ülikoolis Belgias ja Raak Pro projekti raames Hollandis.  Uuringutest selgus, et lipusüsteemi rakendamine aitab spetsialistidel laste seksuaalkäitumist paremini hinnata ja sellest lastega oskuslikumalt rääkida.

Lipusüsteem töötati välja seksuaaltervise organisatsioonis Sensoa (Belgia) ja selle rahvusvaheline levitaja on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste organisatsioon Rutgers (Holland). Sotsiaalkindlustusametil on Rutgersiga sõlmitud lepingu alusel õigus materjali levitamiseks hariduslikul eesmärgil. Koostöös Tervise Arengu Instituudi, justiitsministeeriumi j Tartu Ülikooliga viidi 2020. aastal läbi edasikoolitajate koolitused ja töötatakse välja täiendavad infomaterjalid.

Lisainfo ja koolitused:

Koolitust on võimalik tellida otse Sensoa lipusüsteemi ametlikelt edasikoolitajatelt Eestis. Kontaktid nähtavad siit:

Koolituse sisu ja formaadid:

Igale lapsega töötavale spetsialistile on vajalikud teadmised, mis aitavad seksuaalvägivalda ära tunda ja ennetada. Lastega töötavad asutused saavad läbi oma töötajate koolitamise toetada seda, et nende juures töötavad inimesed, kellel on vastavad oskused ja teadmised. 

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega (0–18) töötavatele spetsialistidele. See aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest. Lipusüsteem on välja töötatud Sensoas (Belgia) ning meetodi rahvusvaheliseks levitajaks on Rutgers (Holland). Eestipoolne lipusüsteemi kontaktpunkt on Sotsiaalkindlustusamet.

2021. aastal on igal lastega töötaval spetsialistil võimalik läbida lipusüsteemi koolitus, mille eesmärk on toetada laste ja noorte loomulikku ja turvalist seksuaalset arengut ning ennetada seksuaalvägivalda. 

Koolituse sihtrühm: kõik laste ja noortega töötavad spetsialistid (õpetajad, meedikud, lastekaitse- ja sotsiaaltöö spetsialistid, politseinikud, treenerid, kooli tugipersonal jne).

Võimalik on registreeruda avatud gruppi kui ka tellida koolitus oma asutusse. 

Koolitusformaadid

8- tunnist ja 16-tunnist koolitus nii kontaktkoolitusena kui ka veebivahendusel, vastavalt koolitusgrupi soovile

Koolitusel käsitletavad teemad:

8-tunnisel koolitusel:

 • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

16- tunnisel koolitusel:

 • Seksuaalsuse laiapõhjaline käsitlus ja tähendus lapse ja noore elus.
 • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
 • Kuidas toetada lapse ja noorte turvalist seksuaalset arengut ja luua toetav õhkkond lastega seksuaalkäitumisest  rääkimisel.
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

Õpiväljundid ehk koolituse lõpus osaleja:

 • Tunneb lapse ja noore seksuaalse arengu etappe ja teab, kuidas seda toetada.
 • Oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Oskab piireületavale seksuaalkäitumisele kohaselt pedagoogiliselt reageerida, vajadusel otsides abi kolleegidelt ja teistelt spetsialistidelt. 

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine. Videos räägib naistearst ja õppejõud Kai Part, kuidas Sensoa lipusüsteemi metoodika järgi määratleda laste ja noorte seksuaalkäitumist ja sellele sobivalt pedagoogiliselt reageerida.

Lühivideod koolieelses eas laste seksuaalkasvatuse kohta

Juhendmaterjali levitatakse koolituse läbinutele.

Info inglise keeles ja rahvusvaheline koostöö:

flagsystem.org

Lisainfo eesti keeles:

Laste ja noorte käitumise hindamine lipusüsteemi meetodil - plakat eesti keeles

Laste ja noorte käitumise hindamine lipusüsteemi meetodil - plakat vene keeles

Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus: https://sisu.ut.ee/suk

Lipusüsteemi tutvustus

Seksuaalsuse trepp

Seksuaalkäitumise hindamise kuus kategooriat

Adekvaatne reageerimine

Turvaline seksuaalsete olukordade käsitlemise plaan organisatsioonis

Materjal on mõeldud kasutamiseks intellektipuudega inimestega töötavatele spetsialistidele lihtsas keeles seksuaalkasvatuse teemaliste vestluste läbiviimiseks ja oma hoolealuste vastava toe ning vajaduse hindamiseks.

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine

Vaata Lipusüsteemi tutvustust Hommikutelevisioonis

Tartu Ülikooli logo
ohvriabi logo h
justiitsministeeriumi logo
TAI logo

Viimati uuendatud 14.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?