Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Ringist välja" mudel

"Ringist välja" (RV) on intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, millega toetatakse noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist.
Mudelit rakendatakse noore korduvate õigusrikkumiste korral, aga ka ennetava meetmena, aidates ära hoida noore sattumist allakäiguspiraali.
Oluline on noore valmisolek ja soov osaleda. Võrgustikku on kaasatud ka noore pere või hooldajad või eestkostja.
logo ringist välja

Mudelit "Ringist välja" piloteeritakse Eestis alates 2020 aastast Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismide 2014-2021 toel rahastatud programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine” vahenditest.

Projekt toetab alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi, tuues praktikasse mõjusamaid sekkumisi, kasutades suurendatud ja efektiivset multidistsiplinaarset koostööd, nooresõbralikku ja traumateadlikku lähenemist, noore vastutustunde arendamist ning toetudes taastava õiguse põhimõtetele.

Projekti raames on loodud noorte poolt toime pandavate korduvõigusrikkumiste ennetamiseks ja peatamiseks intensiivne võrgustikutöömudel "Ringist välja", mis tugineb eri riikide juhtumikorraldusmudelitele (Pasila, MARAC, MAPPA, Youth Offending Teams, Circles of Support). Esimene RV-mudeli rakendamine toimus justiitsiministeeriumi eestvedamisel 2020. aastal Pärnus. Partneritena olid kaasatud sotsiaalkindlustusamet, Pärnu linnavalitsuse lastekaitse, PPA Lääne prefektuur, MDFT-terapeudid, Pärnu noorte vabaajakeskuse Pärnumaa Noorte Tugila, prokuratuur, kriminaalhooldajad ning Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus. Mudeli väljatöötamisel ja võrgustiku koolitamisel olid abiks Soome partnerid Aseman Lapset RYst. Tänaseni on Soome partnerid projekti piloteerimise kõrval ja jätkub pidev rahvusvaheline kogemuste vahetamine.

2021. aastal anti RV arendamine ja rakendustugi partnerlusleppe alusel justiitsministeeriumilt üle sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ennetustalitusele ning RV-mudelit hkati rakendama jätkutoena kinnise lasteasutuse teenusel olevatele noortele.

Peamine eesmärk oli tõhustada teenusel olevate lastega toimetavate võrgustike koostööd ning seeläbi toetada laste teenuselt naasmist oma kogukonda. Sama aasta kevadel alustati RV-mudeli piloteerimisega juhtumipõhiselt ja jätkutoele ennetava tegevusena teenuselt lahkuvatele noortele. 2021. aasta lõpuks oli loodud 23 RV-võrgustikku: Harjumaal, Rakveres, Tapal, Räpinas, Tartumaal, sh Tartu linnas, Pärnumaal, sh Pärnu linnas, Narvas, Viljandis ja Valgas. 2022. aasta kevadel alustati RV-mudeli baaskoolitustega Tartus, Keilas ja uuenenud spetsialistide võrgustikus Pärnus.

Norway grants logo

Eesmärk on viia RV-mudeli rakendamise püsikompetents kohalikule tasandile. Piloodis olevatele võrgustikele pakutakse projektiperioodil rakendustuge läbi koolituste, mentorluse ja supervisioonide sotsiaalkindlustusameti RV-meeskonna poolt.

Pilootprojekti üldisem eesmärk on töötada välja sotsiaal-, lastekaitse- ja õigusvaldkonnas ühtselt toimiv ja vajadustele vastav võrgustikutöö tööriist, mida on võimalik rakendada kogu Eestis.

Mudel "Ringist välja" 

Mudel "Ringist välja" annab selge tegevusraamistiku võrgustikule, mis on suunatud noore probleemi lahendamisele. Olulisel kohal on noore riskikäitumise hindamine ning RV tööriistad, mille tulemusel luuakse ühiselt tegevuskava. Mudeli edukuse aluseks on võrgustikukohtumised, konfidentsiaalselt ja operatiivselt jagatud info ning intensiivne koostöö noore ja tema perega.

Noorega loodav kontakt tugineb taastava õiguse põhimõtetele, on noorekeskne ja kaasav. Juhtumi keskmes on noor oma tugevustega ning tema poolt valitud usaldusisik, kes toetab tema teekonda RV protsessis. Noore edusamme märgatakse ja tähistatakse. Tagasilanguste korral reflekteeritakse toetavas ja turvalises õhkkonnas noorega juhtunut ning vajadusel viiakse tegevustesse sisse muudatused.

RV-võrgustiku intensiivne töö noorega kestab vähemalt kuus kuud. Sel perioodil on olulisel kohal rolliselgus ja võrdne vastutus tegevuskava realiseerimisel. Iga võrgustikuliikme erialane või muu pädevus ja panus on suure tähtsusega. Seeläbi on võrgustik ressurss, mille iga liige toob kaasa info, kompetentsi ja panuse noore toetamisel. Selgelt struktureeritud ja kindla eesmärgiga koosolekud protokollitakse ning sisestatakse STARi keskkonda, et ükski oluline info ei läheks kaduma. Võrgustik võib kohtuda laiendatud kujul, kaasates kõik asjassepuutuvad spetsialistid, et vahetada infot ja hoida silm peal tegevuste õnnestumisel. Noorega kohtumisel vähendatakse võrgustikuliikmete arvu, et noor tunneks end turvaliselt ja teeks koostööd.

Võrgustikuliikmete suhtlus ja koostöö noore ning tema perega eeldab traumateadlikku lähenemist, kuna üldjuhul on varasem traumakogemus noore riskikäitumise peamiseks põhjuseks.

Võrgustikuliikmete suhtlus ja koostöö noore ning tema perega eeldab traumateadlikku lähenemist, kuna üldjuhul on varasem traumakogemus noore riskikäitumise peamiseks põhjuseks.

RV-mudeli rakendamisel lähtutakse taastava õiguse põhimõtetest:

 • vabatahtlikkus
 • turvalisus
 • tulevikku suunatus
 • konfidentsiaalsus
 • vastutuse võtmine
 • mõjutatute kaasamine
 • kahjude heastamine
 • taasühiskonnastamine
 • korduvõigusrikkumiste vähendamine

RV võrgustiku liikmed

 • Noor
 • Lapsevanemad/hooldaja
 • eestkostja/asenduskodu
 • esindaja
 • Noore valitud usaldusisik
 • KOV lastekaitsetöötaja
 • KOV sotsiaaltöötaja
 • NGTS töötaja
 • Piirkonnapolitseinik
 • Noorsootöötaja
 • Kriminaalhooldaja
 • Prokurör
 • Terapeut
 • Psühholoog
 • Tugispetsialist

...

Võrgustiku kaardistus aitab välja selgitada, millised spetsialistid ja täiskasvanud on noore juhtumiga juba seotud ning kes veel võiksid kuuluda RV-võrgustikku.

ringist välja võrgustik

Kuni 2023. aasta detsembrini toimub RV-mudeli rakendamine pilootpiirkondades ja pilootjuhtumitega alljärgneva süsteemi alusel.

RV-mudeli rakendamise piirkonnad

Tartu linnavalitsus, Tartu vallavalitsus, Keila linnavalitsus, Pärnu linnavalitsus, Räpina vallavalitsus, Valga vallavalitsus, Rae vallavalitsus, Viru-Nigula vallavalitsus, Narva linnavalitsus ja Põltsamaa, Tapa vallavalitsus, Rakvere linnavalitsus, Rakvere vallavalitsus, Türi vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, Häädemeeste vallavalitsus, Tori vallavalitsus, Viljandi linnavalitsus, Saaremaa vallavalitsus, Väike-Maarja vallavalitsus

Lisaks on RV-mudelit võimalik rakendada

 • piirkondades, kus võrgustikutöös juba kasutatakse või on varem kasutatud RV-mudelit ning võrgustikus on selleks kompetents 
 • juhtumite puhul, kus tuntakse vajadust rakendada RV-mudelit ja kogu võrgustik on valmis läbima juhtumipõhise RV õppepäeva

RV-mudeli rakendamise eeldused

 • Läbitud on RV baaskoolitus või RV õppepäev (enne 2022. aastat RV sissejuhatavad koolitused) või ollakse valmis võrgustikuga läbima juhtumipõhiselt RV õppepäev.
 • Võrgustik (võrgustiku liikmed) on valmis koostööd tegema 
 • Võrgustik suhtub nooresse ja tema peresse toetavalt
 • Tagatud on juhtumikorralduse eest vastutava töötaja olemasolu KOV-is: lastekaitsespetsialist või NGTS-i töötaja
 • Taastava õiguse mõtteviisi kandmine
 • Võrgustiku traumateadlik ja noorekeskne lähenemine juhtumile
 • Tahe panustada noore riskitaseme maandamisse koos võrgustikuliikmete ja sotsiaalkindlustusametiga
 • Noorel ja tema seaduslikul esindajal on teadlikkus RV-mudeli rakendamisest ning koostöö sujuvuseks on sõlmitud kirjalik nõusolek.

"Ringist välja" mudeli protsess

 • Intensiivsemat sekkumist vajav juhtum jõuab spetsialisti või võrgustikuni, kus kaalutakse võimalikke sekkumisviise, millest üks võimalus on rakendada RV-mudelit
 • Võetakse ühendust RV-tiimiga telefonitsi või kirjutades [email protected] ning saadakse esmane konsultatsioon, rakendustoe taotlus ja PACT-i riskihindamise vorm.
 • Juhtumikorraldaja täidab RV rakendustoe taotluse ja noore riskitaseme hindamiseks PACT-i eeltesti, mis edastatakse krüpteeritud kujul SKA meilile [email protected].
 • SKA annab vastuse noore riskitaseme kohta koos soovitustega (madal - ei rakendata, keskmine - kaaluda rakendamist, kõrge - rakendamine põhjendatud). Tehakse SKAga kokkulepe rakendustoe edasiste protsesside kohta.
 • RV-mudeli rakendamine ja jooksev vahehindamine kestusega minimaalselt 6 kuud. SKA rakendustugi juhtumikorraldajale: mentorlus, nõustamine ja kovisioonid.
 • RV lõpufaasis hinnatakse uuesti riskitaset ja tegevuste tulemuslikkust. Riskitaseme vähenemise korral planeeritakse mudeli rakendamise lõpetamine ning tunnustatakse noort.
 • Kuus kuud peale RV lõpetamist viiakse läbi noore olukorra järelseire. Kui riskitase on taas tõusnud (k.a vahepealsel perioodil), kaalutakse uuesti RV-mudeli rakendamist või planeeritakse mõnda muud toetavat meedet.

Raamatud
Bessel V. D. Kolk. 2020. Keha peab arvet. Tallinn, Tänapäev
Golding, Kim S. 2014. Sild üle rahutu vee. Tallinn, MTÜ Igale Lapsele Pere
Perry, Bruce D., Szalavitz, M. 2016. Poiss, keda kasvatati nagu koera. Tallinn, MTÜ Igale Lapsele Pere

Artiklid
Reile, A. 2021. Karistamise asemel tuleks noori toetada. ERR 20.09.2021

Lingid
depressioonigatoimetulek.ee
peaasi.ee
tarkvanem.ee

Videod
Traumakonverents "Kes te koormatud olete", 05.04.2922. YouTube
Õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise põhimõtted. YouTube

Filmid
The Wisdom of Trauma. 2021.

Kontaktid

"Ringist välja" projekti info 

e-post [email protected]

Annely Reile

"Ringist välja" projektijuht
telefon 5197 4903
[email protected]

Kersti Kruus

"Ringist välja" koordinaator/mentor
telefon 5335 9748
[email protected]

Maria Merila

"Ringist välja" koordinaator/mentor
telefon 5307 0485
[email protected]

ringist valja personal

Viimati uuendatud 12.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?