Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kuriteoohvri hüvitis

Kui oled saanud meie riigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel kannatada, maksame sulle kuriteoohvri riiklikku hüvitist. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras toime tulla.

Kellele?

Kui oled langenud Eesti Vabariigi territooriumil vägivallakuriteo ohvriks ja oled seetõttu saanud varalist kahju (st su töövõime on vähenenud ja oled kaotanud sissetuleku või on su ravikulud suurenenud), on see hüvitis mõeldud sulle.

Kui ohver sai vägivallakuriteo tagajärjel surma, siis on õigus hüvitisele ohvri ülalpeetavatel ja neil, kes on maksnud ohvri matusekulud.

Oluline info

Kuriteo toimumisest ei tohi möödas olla rohkem kui kolm aastat ja politsei peab olema algatanud kriminaaluurimise.

Varalisest kahjust saame hüvitada 80%, kuid mitte üle 9590 euro. Hüvitist maksame perioodiliste (ohvrile töövõime vähenemisest ja ülalpeetavatele toitja kaotusest tekkinud varalise kahju hüvitamine) ja ühekordsete (ravikulud, matusekulud) maksetena.

Hüvitame kurjategija tekitatud kahju ja meil on õigus raha kahju tekitajalt tagasi küsida. Sama kahju eest ei saa sa hüvitist nõuda meilt ja kurjategijalt.

Kuidas saan?

Hüvitise määramiseks vajalikud dokumendid

  • uurimisasutuse tõend – väljastab Politsei- ja Piirivalveamet või kohtuotsus kuriteoga seotud asjaolude koha
  • raviarsti või perearsti tõend, mille kohaselt kestis vägivallakuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse ravi vähemalt neli kuud või said raske tervisekahjustuse. Kui see info on olemas terviseinfosüsteemis, siis eraldi tõendit esitama ei pea
  • arstliku ekspertiisi otsus töövõime kaotuse tuvastamise kohta või Töötukassa otsus töövõime hindamise kohta, kui taotled perioodilist hüvitist
  • kuludokumendid – kui taotled ravikulusid või matusetoetust (kuni 448 eurot)

Meie aitame sul dokumente ja hüvitise määramiseks vajalikku taustainfot kokku koguda.

Taotluse esitamise võimalused

Viimati uuendatud 14.03.2023