Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kuriteoohvri hüvitis

Kui oled vägivallakuriteo tagajärjel saanud raske tervisekahjustuse, maksame sulle kuriteoohvri hüvitist. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras paremini majanduslikult toime tulla.

Kellele?

Kui oled Eesti Vabariigi territooriumil langenud vägivallakuriteo ohvriks ja oled seetõttu saanud varalist kahju – see tähendab, et näiteks su sissetulek on vähenenud või on tekkinud lisakulud seoses tervise taastamisega, on see hüvitis mõeldud sulle.

Vägivallakuriteo ohvri surma korral on õigus hüvitisele ohvri ülalpeetavatel ja neil, kes on maksnud ohvri matusekulud.

Oluline info

Kuritegu peab olema politseis registreeritud, politsei peab olema algatanud kriminaalmenetluse ning kuriteo toimumisest ei tohi möödas olla rohkem kui kolm aastat.

Varalisest kahjust hüvitame 80% va matusekulud ja isiklikele esemetele kuriteo käigus tekitatud kahju, mille hüvitame kehtiva kuupalga ulatuses. Hüvitise piirmäär ühe ohvri kohta on 9590 eurot.

Hüvitist maksame igakuiste (ohvrile sissetuleku vähenemisest ja ülalpeetavatele toitja kaotusest tekkinud varalise kahju hüvitamine) ja ühekordsete (ravikulud, matusekulud jm) maksetena. 

Hüvitame kurjategija tekitatud kahju ja meil on õigus raha kahju tekitajalt tagasi küsida. Sama kahju eest ei saa sa hüvitist nõuda meilt ja kurjategijalt. 

Kuidas saan?

Hüvitise saamiseks tuleb esitada meile taotlus koos lisadokumentidega.
Meie aitame sul dokumente ja hüvitise määramiseks vajalikku taustainfot kokku koguda.

Taotlemisel esitatavad vajalikud dokumendid:

  • uurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta– väljastab Politsei- ja Piirivalveamet
  • tööandja tõend ajutise töövõimetuse perioodi eest makstud hüvitise maksmise kohta (ainult siis, kui taotled sissetuleku vähenemisest tuleneva kahju hüvitamist)
  • kuludokumendid (tšekid või arved) kui taotled ravikulusid või matusetoetust. 

NB! Seost raske tervisekahjustuse ja kuriteo vahel hindab meie ekspertarst tuginedes terviseinfosüsteemis olevatele andmetele. Palun kontrolli, et kõik oluline vägivallakuriteoga seotud terviseinfo on olemas digiloos. Vajadusel palu enda pere- või raviarstil need sissekanded teha. 

Taotluse esitamise võimalused

Kontaktid

Nimi Ametinimetus Üksus Phone E-posti aadress
Kati Mäesaar teenuse juht Pensionivaldkonna tiim

5853 9126

[email protected]

Viimati uuendatud 14.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?