Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööealise puude raskusastme tuvastamine

Puude raskusastme tuvastame tööealistel, kelle igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine on raskendatud, piiratud või takistatud.

Kellele?

Oled tööealine ja sul on lisaks töötamisele tavatingimustes raskused iseseisvalt liikumisel, suhtlemisel, riietumisel, söömisel, enda pesemisel ja WC toimingutel?

Kui sul on pikaajalised või püsivad osalus- ja soorituspiirangud, mis vaatamata ravile ja abivahendite kasutamisele takistavad igapäevaelu toimingutega hakkamasaamist, on võimalus taotleda puude raskusastme tuvastamist, mille aluseks võib olla töövõime hindamise ekspertiis töötukassast või sotsiaalkindlustusameti ekspertarsti hinnang.

Kuidas toimida?

Terviseprobleemide korral pöördu esmalt perearsti poole, kes nõustab ning tagab vajalikud uuringud ja ravi. Perearst suunab sind vajadusel eriarsti vastuvõtule.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja annab infot erinevate toetavate teenuste ja toetuste kohta, hindab teenuste- ja abivajadust, määrab teenused, korraldab vajadusel rahastamise.

Kui sinu tervisekahjustus on pikaajaline ning tegutsemisvõime on piiratud, hindab töötukassa ekspertarst töövõimet, arvestades terviseseisundit digiloo terviseandmete põhjal ja sinu poolt ühistaotlusele märgitud hinnangut tegutsemisvõimele. Enne töövõime hindamise taotlemist on oluline, et perearst või eriarst oleks teinud terviseseisundit ja sellest tingitud piiranguid kirjeldava sissekande e-tervise infosüsteemi (digilugu) viimase poole aasta jooksul.

Nii töövõime hindamisel kui puude raskusastme tuvastamisel arvestatakse ravi ja abivahendite mõjuga sinu tegutsemisvõimele. Esinevaid osalus- ja soorituspiiranguid hinnatakse seitsmes valdkonnas:

  1. liikumine
  2. käeline tegevus
  3. teabe edastamine ja vastuvõtmine
  4. teadvusel püsimine ja enesehooldus
  5. õppimine ja tegevuste elluviimine
  6. muutustega kohanemine ja ohu tajumine
  7. suhtlemine

Töövõimet hinnatakse kolmes vahemikus: see on kas täielik, osaline või puuduv. Töötukassa saab seejärel aidata sind töö leidmisel ja töö hoidmisel. Tööealistele, kellel on osaline või puuduv töövõime (või varasemalt määratud töövõimekaotuse protsent), on abivahendi soetamisel riigipoolne soodustus alates 40%.

Tööealise puude raskusastme tuvastamisel arvestatakse terviseseisundist põhjustatud funktsioonipiirangutega igapäevaeluga toimetulemisel ehk tegutsemisvõimet. Tegutsemisvõime all mõeldakse näiteks sinu võimekust iseseisvalt liikuda, kasutada käsi, õppida uusi tegevusi jne. Puude raskusaste tuvastatakse kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.

Puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemisel arvestame sinu terviseseisundiga, selle senise kulu ja muutumise prognoosiga. Kui on hinnatud ka sinu töövõimet, siis puude perioodi osas arvestame üldjuhul vähenenud töövõime perioodiga. Töövõime ja puude hindamiseks on sul võimalik esitada ühistaotlus töötukassale.

Puude tuvastamise menetlus algab sotsiaalkindlustusametis pärast seda, kui töötukassa on töövõime hindamise otsuse teinud. Puude raskusastme tuvastamisel võtame aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu esinevate tegutsemispiirangute kohta. Võimalik on taotleda puude raskusastme hindamist ilma töövõime hindamiseta, sel juhul esita taotlus ainult sotsiaalkindlustusametile ja dokumendipõhise hindamise teeb meie ekspertarst.

Töövõimet välistava seisundi korral (loetelu on ka ühistaotluse vormil) tuleb sul täita ainult taotlusvormi I ja II osa. Töövõimet välistava seisundi olemasolu kinnitab ekspertarst ja osaliselt täidetud taotlus ei takista puude raskusastme tuvastamist mistahes valdkonnas, kus esinevad osalus- ja soorituspiirangud. Töövõimet välistavad seisundid on: pahaloomulise kasvaja vaevusi leevendav ehk parim toetav ravi, kui onkospetsiifilist ravi ei ole võimalik rakendada; dialüüsravi; juhitav hingamine või pidev hapnikravi hingamispuudulikkuse tõttu; dementsus; mõõdukas või raske või sügav vaimne alaareng; püsivalt voodihaige (ööpäevaringne kõrvalabi vajadus). Töövõimet välistav seisund ei seondu kindla puude liigi või puude raskusastmega.

Tuvastatud puude raskusaste korral on abivahendi soetamisel riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelus kehtestatule.

Viimati uuendatud 24.11.2023

Kas sellest lehest oli abi?