Sa oled siin

Pensioni liigid ja soodustused

Pension on hüvitis, mida maksame vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral.
Pensionisüsteemi eesmärk on tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek.

Pensionisüsteem toetub kolmele sambale.

 • I sammas ehk riiklik pension. Sellega tegeleb sotsiaalkindlustusamet.
 • II sammas ehk kohustuslik kogumispension. Sellega tegeleb pensionikeskus.
 • III sammas ehk täiendav kogumispension. Sellega tegelevad kindlustusseltsid ja pangad.

 
 

Pensioni liigid, soodustused ja kutsealade sooduspensionid


Riiklike pensionite liigid on:

 

Kutsealade sooduspensionid:

 

Vanaduspension

Vanaduspensioni saamiseks on vajalikud vanus ja pensionistaaž.

1. jaanuarist 2017 hakkas vanaduspensioniiga järk-järgult tõusma ja jõuab 2026. aastaks 65. eluaastani. Vanaduspensioniiga suureneb vastavalt sünniaastale.

Sünniaasta  Vanaduspensioni iga
1953 63 a
1954 63 a 3 kuud
1955 63 a 6 kuud
1956 63 a 9 kuud
1957 64 a
1958 64 a 3 kuud
1959 64 a 6 kuud
1960 64 a 9 kuud
1961 ja hiljem 65 a

Vanaduspensioni saamiseks peab sul olema vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.
Vanaduspensionit makstakse ka siis, kui sa töötad.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Edasilükatud vanaduspension

Sa ei pea vanaduspensionile jääma kohe, kui jõuad vanaduspensioni ikka. Kui lükkad pensioni saamise edasi, siis suureneb sinu vanaduspension 0,9% iga kuu eest, mis on möödunud sinu jõudmisest vanaduspensioni ikka.

Näiteks, kui taotled edasilükatud vanaduspensionit kaks aastat pärast vanaduspensioni ikka jõudmist, suurendame sinu igakuist vanaduspensionit 24 kuud x 0,9% = 21,6%.

 • Näide 1. Toivol on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži. Tema pension määratakse talle sünnipäevast.
  Pensioni suurus on: 191,6496 (baasosa) + 30 (staaž) x 6,627= 390,4596 eurot
 • Näide 2. Reelikal on 30 aasta pensioniõiguslikku staaži. Tema soovis oma pensioni saamise edasi lükata 6 kuud. Tema pension on seetõtu suurem 0,9% x 6 = 5,4%.
  Pensioni suurus on: 191,6496 (baasosa) + 30 (staaž) x 6,627= 390,4596 + 5,4%=411,544 eurot
 • Näide 3. Paulil on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži. Tema soovis oma pensioni saamise edasi lükata 3 aastat. Tema pension on seetõttu suurem 0,9% x 36 =32,4%
  Pensioni suurus on: 191,6496 (baasosa) + 30 (staaž) x 6,627= 390,4596 + 32,4%=516,9685 eurot

Kui sa juba saad mõnda teist liiki pensionit, sealhulgas välisriigist, ei ole sul õigust saada edasilükatud vanaduspensionit.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Ennetähtaegne vanaduspension

Ennetähtaegset vanaduspensionit saad, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • sa ei tööta (ega saa tulu ettevõtluskonto kaudu)
 • sul on kolm või vähem aastat jäänud vanaduspensioni eani
 • sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži

Ennetähtaegsele vanaduspensionile jäämisel on su pension iga varem pensionile jäädud kuu eest 0,4% võrra väiksem. Arvestus toimub täiskuudega, ka poolikud kuud loetakse täiskuudeks.

 • Näide. Kui sa lähed ennetähtaegsele vanaduspensionile 11 kuud ja 4 päev varem, siis oled läinud 12 kuud varem pensionile.

Kõige varem saad pensionile minna kolm aastat enne vanaduspensioni iga. See vähendab sinu pensioni suurust 36 kuud x 0,4% = 14,4% võrra kuus. Sama protsendi võrra vähendatud pensionit saad ka pärast vanaduspensioni ikka jõudmist.

Kui sa juba saad ennetähtaegset vanaduspensionit, kuid lähed enne pensioni ikka jõudmist uuesti tööle (või saad tulu ettevõtluskonto vahendusel), ei saa sa enam tööle asumisele järgneva kuu esimesest kuupäevast pensionit.

Pensioni hakkad saama jälle kas pärast töötamise lõpetamist või vanaduspensioni ikka jõudmist.

Kui oled juba vanaduspensioni eas, on sul õigus saada nii töist tulu kui ka pensionit. Töötamise korral suureneb sinu pension isikustatud sotsiaalmaksu alusel -see võetakse arvesse ja pension suureneb selle arvel igal aastal 1. aprilli seisuga.

Ennetähtaegset pensionit ei maksta, kui sa töötad ehk saad sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu või tegutsed füüsilisest isikust ettevõtjana.

Kui oled füüsilisest isikust ettevõtja tekib sul õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile siis kui oled peatanud või lõpetanud Äriregistris enda tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana.

 • Näide. Jürjo töötas aastaid laotöölisena. Kuna firmal ei läinud hästi, siis tuli töötajaid koondada. Jürjo vabastati töölt kaks aastat enne vanaduspensioni ea saabumist. Jürjo taotles ennetähtaegset vanaduspensionit.
 • Näide. Juhan on füüsilisest isikust ettevõtja. Juhan soovib minna ennetähtaegsele vanaduspensionile. Kuna Juhan tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana, siis ta ei saa ennetähtaegset vanaduspensionit.

 

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Soodustingimustel vanaduspension

Saad minna soodustingimustel varem vanaduspensionile, kui oled ema, isa, lapsevanema abikaasa, eestkostja või hooldaja.

 • 5 aastat varem saad vanaduspensionile minna kui oled vähemalt kaheksa aastat kasvatanud alla 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last
 • 5 aastat varem saad vanaduspensionile minna kui oled vähemalt kaheksa aastat kasvatanud viite või enamat last
 • 3 aastat varem saad vanaduspensionile minna kui oled vähemalt kaheksa aastat kasvatanud nelja last
 • 1 aastat varem saad vanaduspensionile minna kui oled vähemalt kaheksa aastat kasvatanud kolme last
   

Kui samade laste suhtes on mitmel inimesel õigus soodustingimustel vanaduspensionile, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kes seda õigust kasutab.
Kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult, vaata lehte blanketid.

Hüpofüsaarse kääbuskasvuga inimene saab jääda soodustingimustel vanaduspensionile 45-aastaselt. Selleks peab ta esitama meditsiinidokumendi (eri- või perearsti teatis), mis tõendab hüpofüsaarset kääbuskasvu.


Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Toitjakaotuspension

Kui keegi perekonnas sureb, saad taotleda toitjakaotuspensionit, kui oled surnud pereliikme:

 • alla 18-aastane laps
 • 18-24 aastane laps juhul, kui õpid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel;
 • lesk ja su töövõime on vähenenud;
 • vanaduspensioniealine lesk;
 • vanem ja su töövõime on vähenenud;
 • vanaduspensioniealine vanem;
 • mittetöötav lesk ja ootad last;
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.


Toitjakaotuspensionit saab taotleda igal ajal pärast pereliikme surma. Pensioni maksame tagasiulatuvalt alates pereliikme surmapäevast, kuid mitte rohkem, kui 12 kuu eest enne avalduse esitamist.

Näiteks: Kui pereliige suri 13. märtsil 2018 ja avaldus toitjakaotuspensioni saamiseks on esitatud 10. augustil 2019 (st. rohkem, kui 12 kuud surmapäevast), siis pensioni maksame 12 kuu eest avalduse esitamisest tagasiulatuvalt ehk alates 10.augustis 2018, mitte surmapäevast.

Toitjakaotuspensionit saad juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud pensionistaaž, mille suurus sõltub vanusest surma hetkel.

Vanus  Vajalik pensionistaaž
16-24 0 aastat
25-26 1 aasta
27-28 2 aastat
29-30 3 aastat
31-32 4 aastat
33-35 5 aastat
36-38 6 aastat
39-41 7 aastat
42-44 8 aastat
45-47 9 aastat
48-50 10 aastat
51-53 11 aastat
54-56 12 aastat
57-59 13 aastat
60-62 14 aastat

Kui pereliige suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, saab toitjakaotuspensionit ka juhul, kui nõutav pensionistaaž puudub. Toitjakaotuspension on sel juhul rahvapensioni suurune.

Toitjakaotuspensioni saamiseks on sul vaja esitada dokumendid surnud pereliikme tööstaaži tõendamiseks. Vaata täpsemalt nimekirja pensioni määramiseks vajalike dokumentide kohta.

Toitjakaotuspensioni suurus sõltub surnud pereliikme pensionistaažist. Loe täpsemalt pensioni suuruse arvestamise kohta.

NB! Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad samaaegselt töötada (või ettevõtluskonto vahendusel tulu saada) ja pensionit saada ainult lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Teistele toitjakaotuspensioni saajatele töötasu saamisega samaaegselt pensionit ei maksta.
Tööle asumisest ei ole vaja meid teavitada, sest saame selle kohta automaatselt info töötamise registrist (TÖR). Peatame tööle asumisele järgnevast kuust toitjakaotuspensioni maksmise. Jätkame selle maksmist samuti automaatselt, kui TÖR-is töötamise infot enam ei ole.


Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Töövõimetuspension

Töövõimetuspensionit saavad inimesed, kes ei ole võimelised tööga elatist teenima või see on raskendatud.

Töövõime kaotus võib olla täielik (100%) või osaline (10-90%). Töövõimetuspensionit saad, kui töövõime kaotus on 40–100% ja kui sulle on enne 1. juulit 2016 väljastatud selle kohta ekspertiisiotsus.

2016. aastal toimus töövõimereform ja sellega seoses alates 1. juulist 2016 uusi töövõimetuspensionäre enam lisanduda ei saa. 1. juulist 2016 hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust töötukassa.
Töövõimereformist lähemalt.

 

Üleminek töövõimetuspensionilt vanaduspensionile
 

Üldjuhul maksame töövõimetuspensione kuni ekspertiisiotsuse kehtivuse lõpuni.

Kui sulle määratud töövõimetuspension lõpeb kuni 6 kuud enne vanaduspensioni iga, jätkame pensioni maksmist kuni vanaduspensioni eani. Sa ei pea vanaduspensioni saamiseks uut taotlust esitama.
Töövõimetuspensioni maksmist pikendame ka kõigile neile, kellele on ekspertiisiotsusega määratud töövõimetus kuni varem kehtinud vanaduspensionieani, kuid kelle vanaduspensioniiga seoses 1. jaanuari 2017 muudatusega tõusis.

Näide 1. Linda on sündinud 01.02.1957. Tal on tuvastatud püsiv töövõimetus 40% kuni vanaduspensioni eani. Linda vanaduspensioni iga on 64 aastat, mis saabub 01.02.2021. Maksame Lindale töövõimetuspensionit kuni 31.01.2021. Alates 01.02.2021 hakkab Linda saama vanaduspensionit.

Näide 2. Raivo on sündinud 13.05.1958. Tal on tuvastatud püsiv töövõimetus 60% kuni 13.05.2022. Raivo vanaduspensioni iga on 64 aastat ja 3  kuud, mis saabub 13.08.2022. Seega tema püsiv töövõimetus lõppes 3 kuud enne tema vanaduspensioniiga. Raivo midagi tegema ei pea - pikendame Raivole töövõimetuspensioni maksmist kuni 12.08.2022. Alates 13.08.2022 hakkab ta saama vanaduspensionit.

 

Täiendav pensionilisa lapse kasvatamise eest
 

Alates 2018. aastast makstakse täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses (aastahinde väärtus alates 1.04.2019 on 6,627 eurot) iga lapse eest, keda on kasvatatud vähemalt 8 aastat. See pensionilisa arvestatakse juurde ka töövõimetuspensionile, kui töövõimetuspensioni suurus on arvutatud pensionisaaja oma pensionistaaži ja kindlustusosakute alusel.

Kui töövõimetuspension on määratud nn laiendatud pensionistaaži (s.t. aluseks on 30-aastase staažiga vanaduspensioni suurus) alusel, siis pensionilisa lapse kasvatamise eest juurde ei maksta.

Laiendatud pensionistaaži alusel makstakse töövõimetuspensione juhtudel, kus töövõimetuspensioni esmasel määramisel oli taotlejal tema vanusest sõltuvalt nõutav pensionistaaž olemas, kuid selle alusel arvutatava pensioni suurus oleks jäänud väiksemaks 30-aastase staaži alusel arvutatavast vanaduspensionist.

Näide. 42 aastasel Mallel tuvastati püsiv töövõimetus ja talle määrati töövõimetuspension. Nõutav pensionistaaž töövõimetuspensioni määramiseks 42 a vanuses on 8 aastat. Mallel oli püsiva töövõimetuse tuvastamise ajaks pensionistaaži kokku 23 aastat ja pensioni suurus tema staaži ja kindlustusosakute alusel 317,142 eurot.
Kuna vanusest tulenev staažinõue oli täidetud ja Malle enda pensionistaaži alusel arvutatud pension oleks olnud väiksem, võeti Malle töövõimetuspensioni suuruse arvutamise aluseks 30-aastase staažiga vanaduspensioni suurus.
Malle töövõimetuspensionile seega lapse kasvatamise eest täiendavat pensionilisa juurde ei maksta.

 

Rahvapension

Sul on õigus saada rahvapensionit vanaduse korral, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • sa oled jõudnud vanaduspensioni ikka
 • sul ei ole vanaduspensioni taotlemiseks vajalikku pensionistaaži
 • sa oled elanud vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt viis aastat Eestis.

 

Sul on õigus rahvapensionile ka toitjakaotuse korral, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • surnud perekonnaliikmel puudus pensioni taotlemiseks vajalik pensionistaaž
 • surnud perekonnaliige elas vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt ühe aasta Eestis.

Alates 1. aprillist 2019 on rahvapensioni määr 205,21 eurot.

 

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Kutsealade sooduspensionid

Kutsealade sooduspensionid on:

Väljateenitud aastate pension (loe väljateenitud aastate pensionist lähemalt) 

 

Politseiametniku pension

Sul on õigus politseiametniku pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused: 

 • oled politseiametnik
 • oled vähemalt 55-aastane
 • sul on vähemalt 20-aastane politseiteenistuse staaž
 • oled viis viimast aastat olnud politseiametnik

Politseiametniku pensioni suurus on 50% sinu valitud politseiametniku ametipalgast. Saad valida pensioni suuruse arvutamise aluseks:

 • viimase ametikoha palgaastmele vastava palgamäära või
 • teenistuse viie viimase aasta soodsaima palgamäära, mida teenisid vähemalt 12 kuud järjest.

  Politsei- ja piirivalveamet väljastab sulle teatise, mis tõendab sinu politseiteenistuse staaži, valitud ametipalka ja teenistusastmetasu suurust.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Prokuröri ​pension

Saad prokuröri vanaduspensioni, kui:

 • oled prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat või
 • oled prokurörina töötanud vähemalt 15 aastat ja sellele eelnevalt politseiametnikuna vähemalt 10 aastat
 • oled jõudnud vanaduspensioni ikka

Sinu prokuröri vanaduspensioni suurus on 65 % sinu viimasele ametikohale vastavast minimaalsest palgamäärast. Kui muutub minimaalne palgamäär arvutatakse prokuröri vanaduspension ümber.

Prokuröri vanaduspensioni ei maksta prokurörina töötamise ajal.

Saad prokuröri töövõimehüvitist, kui:

 • sul on vähenenud töövõime
 • oled jõudnud vanaduspensioni ikka
 • olid prokurör seisuga 01.07.2016
 • oled töötanud 15 aastat prokurörina

Prokurörina töötamist saad tõendada ametniku teenistuslehega. Sinu töövõimehüvitise suurus on:

 • osalise töövõime korral 50% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast
 • puuduva töövõime korral 65% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast

Prokurörina on sul võimalus vähenenud töövõime korral taotleda töötukassast ka töövõimetoetust. Sellisel juhul tuleb sul valida töövõimetoetuse ja prokuröri töövõimehüvitise vahel. Töövõimetoetust ja töövõimehüvitist samaaegselt ei maksta.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Kaitseväelase pension

Saad tegevteenistuspensionit, kui:

 • oled vähemalt 50-aastane
 • sul on vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž.

Tegevteenistuspensionit hakkad saama pärast teenistusest vabastamist. Sinu tegevteenistuspensioni suurus on 50% kaitseväelase ametikoha palgaastmestiku keskmisest palgast. Kaitseväe teatisega saad tõendada tegevteenistuse staaži ja valitud ametipalka. Kaitseväe teatise väljastab Kaitseväe Peastaabi personaliosakond.

Saad kaitseväelase töövõimetuspensionit, kui:

 • kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud, et sul on teenistusülesannete täitmise tõttu püsiv töövõimetus.

Sinu töövõimetuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk.

Kaitseväelase toitjakaotuspensionit saab teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelase perekonnaliige, kelleks on laps, õde, vend, vanem või lesk.

Kaitseväelase toitjakaotuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Kohtuniku pension

Kohtuniku vanaduspensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • oled kohtunikuna töötanud pärast 1991. aasta 31. detsembrit ja sa olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat;
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat;
 • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ja sa olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime;
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime;
 • kui sul on tuvastatud 100%, 90% või 80%-line püsiv töövõime kaotus, on sul õigus taotleda kohtuniku vanaduspensionit kuni 2016. aasta 1. juulini kehtinud korra alusel.

Kohtuniku väljateenitud aastate pension

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ning sa oled 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat;
 • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ning sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamine ei sõltu kohtuniku vanusest.

Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni suurus on 75% tema viimasele ametikohale vastavast ametipalgast.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Riigikontrolli pension
 

Riigikontrolli ametipensionit saavad riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör. Riigikontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on:

 • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud riigikontrolörina vähemalt viis aastat;
 • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis riigikontrolörina ja oled töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat.

Riigikontrolöri ametipensioni suurus on:

 • 50 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt viis aastat;
 • 70 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt kümme aastat.

Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on:

 • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat Riigikontrolli peakontrolörina;
 • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikuna, sealhulgas vähemalt viis aastat Riigikontrolli peakontrolörina;
 • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogu staaž saab täis pensionile jäämise ajaks;
 • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning nimetatud staažid saavad täis pensionile jäämise ajaks;
 • oled 2013. aasta 1. jaanuaril riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik ja oled selleks ajaks töötanud vähemalt viis aastat

Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on vähemalt 50 protsenti 15-aastasest riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametniku staažist, mis saab täis pensionile jäämise ajaks.

Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni suurus on 60% ametipalgast.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Õiguskantsleri​ pension
 

Kui sa jõuad vanaduspensioni ikka, on sul õigus saada õiguskantsleri ametipensionit, kui sa olid:

 • 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud õiguskantslerina vähemalt viis aastat;
 • 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantslerina ja olid töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat.

Õiguskantsleri ametipensioni suurus on 70% ametipalgast.

Õiguskantsleri ülalpeetava toitjakaotuspensionit saab õiguskantsleri ülalpidamisel olnud töövõimetu pereliige 2013. aasta 1. jaanuaril ametis olnud õiguskantsleri surma korral ametis oleku ajal.

Toitjakaotuspensioni suurus on 17,5% ametipalgast.

Toitjakaotuspensionid kokku ei tohi ületada 52,5% ametipalgast.

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on järgmised:

 • olid 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 20 aastat õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses, sealhulgas vähemalt viis aastat õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna;
 • olid 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna ja sul oli selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogustaaž täitub pensionile mineku ajaks;
 • 2013. aasta 1. jaanuaril kohtunik, notar, vandeadvokaat, kõrgkooli õppejõud või avalikus teenistuses ja kellel on selleks ajaks täitunud vähemalt viieaastane õiguskantsleri asetäitja-nõuniku staaž ja vähemalt 50 protsenti 20-aastasest staažist õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses ning kellel pensionile jäämise ajaks täitub nimetatud staaž.

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni suurus on 65% ametipalgast.

Ametipensionit ei maksta õiguskantslerina ja õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna töötamisel samuti töötamisel Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehe või liikmena, kaitseväe juhatajana, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina.

Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

 

Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine


Saad minna vanaduspensioni east 10 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Oled töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel loetelu nr 1 alusel.
 • Sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat oled töötanud neil kutsealadel või töödel.
 • Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.
 • Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

 

Saad minna vanaduspensioni east 5 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Oled teinud tervist kahjustavaid töid või oled töötanud rasketes töötingimustes loetelu nr 2 alusel.
 • Sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja 6 kuud oled töötanud neil kutsealadel või töödel.
 • Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.
 • Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

Kui andmed töötingimuste kohta ei kajastu sinu tööraamatus, on soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks vaja esitada lisadokumente. Töötingimusi tervist kahjustavatel töödel saab tõendada tööandja tõendi, ametijuhendi, arhiiviteatisega jne.

 

Väljateenitud aastate pension

Sul on õigus väljateenitud aastate pensionile, kui oled töötanud kutsealal, millega kaasneb enne vanaduspensioni ikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mistõttu ei saa sa enam sellel kutsealal või ametikohal töötada.

Õigus saada väljateenitud aastate pensionit on:

Politseiametnikel, päästeteenistujatel ning vanglaametnikel

 • Kui oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 25 aastat, saad väljateenitud aastate pensionit.
 • Kui sind on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, saad väljateenitud aastate pensionit, kui
  •   sul on teenistusest vabastamise päeval jäänud vanaduspensioni eani 5 või vähem aastat;
  •   sul on üldine pensionistaaž vähemalt 25 aastat;
  •   sa oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 12 aastat ja 6 kuud.
 

Tsiviillennundustöötajatel ja katselenduritel

 • Saad väljateenitud aastate pensionit, kui oled töötanud
  •   lennukoosseisu töötajana või katselendurina vähemalt 25 aastat.
 • Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud lennuliikluse lennujuhina või lennuinformaatorina (dispetšerina) ja
  •   sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
  •   sa oled töötanud lennuliikluse vahetul juhtimisel vähemalt 10 aastat.
 • Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud insener-tehnilise teenistuse töötajana ja
  •   sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž
  •   sa oled töötanud insener-tehnilises teenistuses 20 aastat.
 • Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud stjuuardina, instruktor-stjuuardina, stjuardessina või instruktor-stjuardessina ja
  •   sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
  •   sa oled töötanud nimetatud kutsealadel 10 aastat.
 

Allmaa‑ ja pealmaamäetöölistel
 

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- või pealmaamäetöödel põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel või kaevanduste ehitamisel vähemalt 25 aastat.

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel koristustöölisena, läbindajana või väljamismasina juhina vähemalt 20 aastat.

Allmaa- ja pealmaamäetööde kutsealad:

 • lõhkeaukude puurija, lõhkaja, lõhkemeister
 • (allmaa) mäemontaažitööline
 • (allmaa) pinnase uhtija
 • toestaja (koristusel, toestamisel, maavarade kaevandamisel)
 • puurseadme juht ja tema abi
 • vibrolaaduri juht, laadurveoki juht, läbindijuht
 • hüdrotäidiseseguri juht
 • laadurijuht
 • skreepervintsi juht
 • allmaaseadmete masinist
 • elektriveduri juht (allmaatööl)
 • allmaatõstekorraldaja (allmaatööl)
 • tõstukijuht (allmaatööl)
 • allmaatööline (sealhulgas materjalitooja koristus- ja ettevalmistustöödel)
 • elektrilukksepp (allmaatööl)
 • mäetööline kaeveõõnte remontimisel
 • lõhkematerjali väljastaja
 • allmaajaoskonna ülem, tema asetäitja ja abi
 • allmaajaoskonna mehaanik, tema asetäitja ja abi
 • allmaajaoskonna mäemeister 
 • gaasidünaamiliste nähete, mäelöökide, eri- ja kolmanda kategooria gaasiohtlikke kaevandusi teenindavad mäepäästeüksused
 • respiraatoritööline
 • jao- ja rühmakomandör, tema asetäitja (abi)

Lahtised mäetööd põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamisel vähemalt 150 meetri sügavusel karjäärides, välja arvatud pealmaatööd (sh. puistangutel)

 • veoautojuht mäemassi väljaveol
 • laadurijuht
 • buldooserijuht
 • puurseadme juht ja tema abi
 • ekskavaatorijuht ja tema abi.
 

Mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisude töötajatel
 

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva mere- ja jõelaevastiku või kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisus vähemalt 25 aastat.

 • pootsman
 • hüdroakustik
 • peafüüsik, kõikide erialade insenerid ja tehnikud, meistrid, desaktiveerijad aatomilaevades ja aatomilaevu tehnoloogiliselt teenindavates laevades, allveeaparaatides (laborites).
 • kapten-direktor, kapten (paadivanem) ja nende abi, tüürimees
 • kütja
 • kõigi nimetustega meistrid kalapüügil ja kala töötlemisel
 • kõik mehaanikud ja nende abid
 • kõik motoristid, masinistid ja nende abid
 • raadiojaama ülem
 • aatomilaevade radiatsiooniohutuse, kontrollmõõteriistade ja automaatika teenistuste ülemad
 • ujuvate puhastusjaamade ülemad ja nende abid
 • pumbamasinist (donkerman).
 • kõik raadiooperaatorid, raadiotehnikud, raadiotelegrafistid
 • kõik madrused ja roolimehed
 • kiprid ja nende abid, abikiprid
 • kõik laevaelektrikud
 • kõik elektrimehaanikud
 • raadionavigatsiooni elektrimehaanikud
 

Tekstiilitööstuse töötajatel
 

Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud telgedel ja masinatel vähemalt 20 aastat. Kutsealade loetelu on: 

Puuvilla-, vati-, lina-, villa-, siidi-, kanepi- ja džuudi-, trikotaaži-, tekstiili-, galanterii ja vildivanutustööstus; kunst- ja sünteetilise kiu tootmise tekstiilitsehhid (jaoskonnad, osakonnad).

 • kammkraasimisseadmete operaator
 • köiemasina tööline
 • köie- ja nöörimasina tööline
 • korrutaja
 • linditaja
 • poolimisseadmete operaator, välja arvatud täisautomaatseadmetel
 • sugemismasina operaator
 • punumismasina operaator
 • huntimismasina tööline
 • kiulaotamismasina tööline (linatööstuses)
 • heidetööline (eelketraja)
 • lõngadubleerija
 • villakpoomija
 • kraasmasina tööline, sealhulgas mittekootud materjalide tootmiseks
 • naissoost meistriabi, kes teenindab ketrusettevalmistustsehhi masinaid, korrutamis-, ketramis-, poolimis-, lõngadubleerimis-, ümberpoolimismasinaid ja kudumistelgi
 • ketraja
 • kangur
 • korrutus- ja ketrusmasinate rakendaja
 

Asenduskodude, erivajadusega inimeste õppeasutuste ja haigete laste asutuste pedagoogide väljateenitud aastate pension
 

Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud õpetajana (pedagoogina) ja sul on täidetud mõlemad tingimused:

 • sul on vähemalt 25-aastane pedagoogilise tööstaaž
 • oled töötanud vähemalt 15 aastat asenduskodus või erivajadustega inimeste õppeasutuses või haigete laste asutuses või kinnipidamiskohtade koolis.

Pedagoogide ametikohad:

 • kasvataja
 • õpetaja erivajadustega laste koolis
 • õpetaja-logopeed, logopeed (ka kõneraviõpetaja)
 • logopeediapunkti juhataja
 • õpetaja-defektoloog (ka surdo- ja tüflopedagoog)
 • kuuldekabineti juhataja
 • kuuldekabineti instruktor
 • metoodik kaugõppe-erikeskkoolis
 • kehakultuuriinstruktor
 • psühholoog lastekodus
 • tööinstruktor lastekodus, erikoolis
 • õppemeister ja vanemmeister kinnipidamiskoha koolis ja erikutsekoolis
 • vanemkasvataja internaatkoolis
 • direktor erivajadustega laste koolis, lastekodus
 • direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö, kasvatustöö ja režiimi alal erivajadustega laste ja sanatoorses koolis, lastekodus
 

Riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuse, sihtasutusena tegutseva etendusasutuse ja rahvusooperi artistide pension
 

Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 20 aastat

 • balletitantsijana
 • tantsijana
 • tsirkuse artistina.

Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 25 aastat

 • vokaalsolistina
 • puhkpillimängijana
 • nukujuhina
 • koorilauljana.
 

AIDSi nakatunud meditsiinitöötajatel
 

Olenemata vanusest ja pensionistaažist saab väljateenitud aastate pensionile meditsiinitöötaja, kes on saanud inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viiruse nakkuse oma töökohustuste täitmisel.

 

  Linnasiseste regulaarliinide ühissõidukijuhtide väljateenitud aastate pension
   

  Kui sa oled töötanud linnasisestel regulaarliinidel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui sul on täidetud mõlemad tingimused:

  • oled töötanud rohkem kui 40 000 elanikuga linnas
  • oled töötanud autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina vähemalt 25 aastat.