Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ligi 2000 erivajadusega inimest saab riigi toel kodu kohandada

01.03.2018 | 11:52

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud.

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud.

„Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate koormust ja loob paremad eeldused osaleda tööturul,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. 

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukohajärgsed omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste elluviimisel. Märtsis kuulutatakse avaliku meedia vahendusel välja taotlusvooru avamine kohalikele omavalitsustele, misjärel saavad KOV-id elanikelt taotlusi vastu võtma hakata. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud KOV-i toel ning riik kompenseerib KOV-i kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2017. aastaga lõppes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eestvedamisel eluruumide kohandamise pilootprojekt, mille raames kohandati 45 inimese kodusid. Projekti käigus saadud kogemusi kasutatakse nüüd üleriigilises projektis. 

Projekti lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid.

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002