Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumendivormid

Nõustamisteenuse saamiseks lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel ja lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel või arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta palume kohalikel omavalitsustel pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, edastades vastava taotluse e-posti aadressile [email protected]

Soovituslikud dokumendivormid lastekaitsetöötajale

Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Lastekaitseseaduse § 28 alusel tuleb enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist hinnata lapse abivajadust. Hinnang tuleb anda lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile ning last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. Sellest tulenevalt on sageli vajadus olulise info koondamiseks teha teistele ametiasutustele päringuid. Vormi on koondatud õiguslikud alused, mis abistavad lastekaitsetöötajat päringu koostamisel

  Juhendmaterjalid

  Lapse heaolu järjepidev hindamine


   

  Asendus- ja järelhooldusteenuse juhendmaterjalid


   

  Juhtumikorralduse juhendmaterjalid


   

  Tugiteenuste juhendmaterjalid   

  Omavalitsuse arengukavade juhendmaterjalid

  Tervise- ja heaoluprofiil


   

  Muud põnevat lugemist

  Lastega töötamise piirang

  Kasulikud lingid

  Hoolduspere.ee
  Ennetusprogrammi „Imelised aastad“ animatsioon
  Laste ja teismeliste seksuaalkäitumise murebaromeeter
  Koolitusprogramm Dialoog laste nimel
  Ajakiri Märka Last!
  Teekond erilise lapse kõrval
  Puudega laps

  Viimati uuendatud 21.09.2023

  Kas sellest lehest oli abi?