Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juhendid ja vormid lastekaitse spetsialistile

Siin lehel leiad teavet ja viiteid materjalidele, mida saad kasutada töös laste ja nende peredega.

Dokumendivormid

Nõustamisteenuse saamiseks lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel ja lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel või arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta palume kohalikel omavalitsustel pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, edastades vastava taotluse e-posti aadressile [email protected]

Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Lastekaitseseaduse § 28 alusel tuleb enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist hinnata lapse abivajadust. Hinnang tuleb anda lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile ning last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. Sellest tulenevalt on sageli vajadus olulise info koondamiseks teha teistele ametiasutustele päringuid. Vormi on koondatud õiguslikud alused, mis abistavad lastekaitsetöötajat päringu koostamisel

Laste ja perede toetamise eelduseks on nende asjakohane hindamine. Eesti ainus riiklik lapse heaolu hindamise juhendmaterjal on 2017. aastal koostatud lapse heaolu hindamise käsiraamat. See tugines peamiselt Rootsis koostatud juhendmaterjalile BBIC (Barns Behöv i Centrum), mis oli omakorda mugavdatud versioon Inglismaa laste ja perede heaolu hindamisraamistikust (Framework for the Assessment of Children in Need and their Families).

2023 aasta kevadel uuendas sotsiaalkindlustusamet koostöös kohalike omavalitsustega käsiraamatut ja see tugineb jätkuvalt Inglismaal loodud lapse heaolu hindamise kolmnurga metoodikale, kuid hõlmab nüüd osaliselt ka teise Inglismaal loodud laste heaolu hindamise ja analüüsi raamistiku - SAAF (Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework) sisu ja materjale. Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna spetsialistid said põhjaliku SAAF koolituse 2023. aasta II pooles – juuli-oktoober toimus lapse heaolu kolmnurga koolitajate koolitusprogramm, mille raames sai 9 sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna töötajat kolmnurga meetodi koolitamise sertifikaadi. Lisaks sellele, et koolituselt omandatud teadmised olid üheks sisendiks käsiraamatu uuendamisel, rakendatakse saadud teadmisi ka laste heaolu koolituste raames.

2023 aasta lõpus valmis lasteabi kodulehekülje veebiarendus www.lasteabi.ee/spetsialistile. Loodi eraldi alamleht spetsialistile, kus on allalaadimiseks kättesaadav uuendatud lapse abivajaduse hindamise käsiraamat ja lapse heaolu kolmnurga plakatid. Lisaks on tööriistakastis lastega töötavatele isikutele toetavad materjalid, mh erivajaduse ja puudega lastele eraldi rubriik. Tööriistakasti on lisatud ka uuendatud tugiteenuste kirjeldus (tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kirjeldus) ning lühijuhised kõne-, une- ja psüühikahäiretega laste paremaks toetamiseks.

Tööriistakast on leitav https://lasteabi.ee/et/spetsialistile/tooriistakast.

Tööriistakast on järjepidevalt uuenev abimaterjalide kogumik, milles lastekaitsetöötajad leiavad juhendmaterjale, küsimustikke, abistavaid kodulehekülgi ja muid tööd toetavaid materjale.

Käsiraamat ja kolmnurk on lastekaitsetöötajatele peamine töövahend, mis abistab spetsialiste laste abivajaduse hindamisel.

Veebiarendust, juhendmaterjalide koostamist ning lapse heaolu hindamise käsiraamatu ja kolmnurga uuendamist toetas Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Viimati uuendatud 08.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?