Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Ringist välja" mudel

"Ringist välja" (RV) on intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, millega toetatakse noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist. Mudelit rakendatakse noore korduvate õigusrikkumiste korral, aga ka ennetava meetmena, et aidata ära hoida noore sattumist allakäiguspiraali. Oluline on noore valmisolek ja soov osaleda. Võrgustikku on kaasatud ka noore pere või hooldajad või eestkostja.
logo ringist välja

Mudelit "Ringist välja" on rakendatud Eestis alates 2020 aastast Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismi 2014-2021 toel rahastatud programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine” vahenditest.

Norway grants logo

Projekt toetas alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi, tuues praktikasse mõjusamaid sekkumisi, kasutades suurendatud ja efektiivset multidistsiplinaarset koostööd, nooresõbralikku ja traumateadlikku lähenemist, noore vastutustunde arendamist ning toetudes taastava õiguse põhimõtetele.

Peamine eesmärk oli tõhustada teenusel olevate lastega toimetavate võrgustike koostööd ning seeläbi toetada laste teenuselt naasmist oma kogukonda. Sama aasta kevadel alustati RV-mudeli piloteerimisega juhtumipõhiselt ja jätkutoele ennetava tegevusena teenuselt lahkuvatele noortele. 

Arendustegevuste käigus töötati välja Innosprindi raames koostöös spetsialistidega RV baaskoolitus, mille katsetamist alustati 2022. aasta kevadel Tartus, Keilas ja uuenenud spetsialistide võrgustikus Pärnus. 2023. aastal lisandusid baaskoolituse läbinud piirkondade hulka ka Viljandi ja Pärnumaa. Samal ajal jätkati ka õppepäevadega nendes piirkondades, kes soovisid tuge juhtumipõhiselt.

Alates 2024. aastast jätkatakse RV koostöömudeli tegevustega siseministeeriumi toel ESFi projekti raames „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“ toetatava alategevus 2.1. „Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks“ raames.

Sotsiaalkindlustusameti ülesanne projektiperioodil on

 • „Ringist välja“ mudeli arendamine ja kasutusele võtmise laiendamine Eestis.
 • „Ringist välja“ mudeli rakendamise kompetentsi viimine KOVidesse läbi koolituste ja teavitustöö.
 • „Ringist välja“ mudeli rakendamise toetamine riiklikul tasandil läbi rakendustoe ja nõustamise.

Projektitegevuse eesmärgiks on suurendada kogukondade turvalisust läbi kohalike omavalituste kompetentsi tõstmise noorte riskikäitumise (sh korduvõigusrikkumiste) vähendamiseks valdkonnaülese koostöömudeli „Ringist välja“ rakendamise toel.

Euroopa Liidu kaasrahastamise logo

Mudel "Ringist välja" 

Mudel "Ringist välja" annab selge tegevusraamistiku võrgustikule, mis on suunatud noore probleemi lahendamisele. Olulisel kohal on noore riskikäitumise hindamine ning RV tööriistad, mille tulemusel luuakse ühiselt tegevuskava. Mudeli edu aluseks on võrgustikukohtumised, konfidentsiaalselt ja operatiivselt jagatud info ning intensiivne koostöö noore ja tema perega.

Noorega loodav kontakt tugineb taastava õiguse põhimõtetele, on noorekeskne ja kaasav. Juhtumi keskmes on noor oma tugevustega ning tema poolt valitud usaldusisik, kes toetab tema teekonda RV protsessis. Noore edusamme märgatakse ja tähistatakse. Tagasilanguste korral reflekteeritakse toetavas ja turvalises õhkkonnas noorega juhtunut ning vajadusel viiakse tegevustesse sisse muudatused.

RV-võrgustiku intensiivne töö noorega kestab vähemalt kuus kuud. Sel perioodil on olulisel kohal rolliselgus ja võrdne vastutus tegevuskava realiseerimisel. Iga võrgustikuliikme erialane või muu pädevus ja panus on suure tähtsusega. Seeläbi on võrgustik ressurss, mille iga liige toob kaasa info, kompetentsi ja panuse noore toetamisel. Selgelt struktureeritud ja kindla eesmärgiga koosolekud protokollitakse ning sisestatakse STARi keskkonda, et ükski oluline info ei läheks kaduma. Võrgustik võib kohtuda laiendatud kujul, kaasates kõik asjassepuutuvad spetsialistid, et vahetada infot ja hoida silm peal tegevuste õnnestumisel. Noorega kohtumisel vähendatakse võrgustikuliikmete arvu, et noor tunneks end turvaliselt ja teeks koostööd.

Võrgustikuliikmete suhtlus ja koostöö noore ning tema perega eeldab traumateadlikku lähenemist, kuna üldjuhul on varasem traumakogemus noore riskikäitumise peamiseks põhjuseks.

Võrgustikuliikmete suhtlus ja koostöö noore ning tema perega eeldab traumateadlikku lähenemist, kuna üldjuhul on varasem traumakogemus noore riskikäitumise peamiseks põhjuseks.

RV-mudeli rakendamisel lähtutakse taastava õiguse põhimõtetest:

 • vabatahtlikkus
 • turvalisus
 • tulevikku suunatus
 • konfidentsiaalsus
 • vastutuse võtmine
 • mõjutatute kaasamine
 • kahjude heastamine
 • taasühiskonnastamine
 • korduvõigusrikkumiste vähendamine

RV võrgustiku liikmed

 • Noor
 • Lapsevanemad/hooldaja
 • eestkostja/asenduskodu
 • esindaja
 • Noore valitud usaldusisik
 • KOV lastekaitsetöötaja
 • KOV sotsiaaltöötaja
 • NGTS töötaja
 • Piirkonnapolitseinik
 • Noorsootöötaja
 • Kriminaalhooldaja
 • Prokurör
 • Terapeut
 • Psühholoog
 • Tugispetsialist

...

Võrgustiku kaardistus aitab välja selgitada, millised spetsialistid ja täiskasvanud on noore juhtumiga juba seotud ning kes veel võiksid kuuluda RV-võrgustikku.

ringist välja võrgustik

RVmudelit on juhtumipõhiselt rakendatud projektiperioodil 2020–2023 kokku 54 korral järgmistes omavalitustes:

Häädemeeste vallavalitsus, Keila linnavalitsus, Narva linnavalitsus, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, Põhja-Sakala vallavalitus, Põlva vallavalitus, Pärnu linnavalitus, Rae vallavalitsus, Rakvere linnavalitsus, Rakvere vallavalitsus, Räpina vallavalitsus, Saarde vallavalitus, Saaremaa vallavalitus, Tallinna Lasnamäe linnaosavalitus, Tallinna Mustamäe linnaosavalitus, Põhja-Tallinna linnaosavalitus, Põltsamaa linnavalitus, Tapa vallavalitus, Tartu linnavalitsus, Tartu vallavalitsus, Tori vallavalitsus, Türi vallavalitsus, Valga vallavalitsus, Viljandi linnavalitsus, Viru-Nigula vallavalitsus, Võru linnavalitus, Väike-Maarja vallavalitsus.

Alates 2024. aastast toetab sotsiaalkindlustusamet mudeli rakendamist siseministeeriumi ESF-i Turvalisuse arenguprogrammis osalevat 16 omavalitust:

 • Perioodil 2024–2025 Saaremaa vallavalitus, Tallinn, Saarde vallavalitus, Rapla vallavalitus, Elva vallavalitus, Kohtla- Järve linnavalitus, Narva linnavalitus, Viljandi linn.
 • Perioodil 2026–2027 8 Turvalisuse arenguprogrammiga liituvat kohalikku omavalitust. Järgmine turvalise arenguprogrammi konkurss on planeeritud 2025. aastasse

Täpsem info arenguprogrammi ja selles osalemise kohta on kirjas siseministeeriumi kodulehel 

Lisaks on RV mudelit võimalik rakendada

 • piirkondades, kus võrgustikutöös juba kasutatakse või on varem kasutatud RV-mudelit ning võrgustikus on selleks kompetents 
 • piirkondades, kes soovivad rakendada mudelit kohaliku omavalituse üleselt ja on valmis katma sellega seotud lisakulud – RV baaskoolitus, rakenduskohtumised (turvalisuse arenguprogrammi välised KOV-id). Soovi korral võtta ühendust RV projektijuhiga [email protected]
 • Üksikjuhtumite puhul, kus tuntakse vajadust rakendada RV mudelit ja kogu võrgustik on valmis läbima juhtumipõhise RV õppepäeva.

RV mudeli rakendamise eeldused

 • Läbitud on RV baaskoolitus või RV õppepäev (enne 2022. aastat RV sissejuhatavad koolitused) või ollakse valmis võrgustikuga läbima juhtumipõhiselt RV õppepäev.
 • Võrgustik (võrgustiku liikmed) on valmis koostööd tegema 
 • Võrgustik suhtub nooresse ja tema peresse toetavalt
 • Tagatud on juhtumikorralduse eest vastutava töötaja olemasolu KOV-is: lastekaitsespetsialist või NGTS-i töötaja
 • Taastava õiguse mõtteviisi kandmine
 • Võrgustiku traumateadlik ja noorekeskne lähenemine juhtumile
 • Tahe panustada noore riskitaseme maandamisse koos võrgustikuliikmete ja sotsiaalkindlustusametiga

"Ringist välja" mudeli protsess

 • Intensiivsemat sekkumist vajav juhtum jõuab spetsialisti või võrgustikuni, kus kaalutakse sekkumisviise, millest üks võimalus on rakendada RV mudelit. Soovi ja vajaduse korral on võimalik konsulteerida meie RV piirkonna koordinaatoritega. 
 • Täidetakse rakendustoe taotlus ja PACTi riskihindamise vorm ning edastatakse need SKA-le DVK kaudu või krüptituna aadressil [email protected] (vt lähemalt
 • SKA annab vastuse noore riskitaseme kohta koos rakendussoovitustega. Tehakse SKAga kokkulepe rakendustoe edasiste protsesside kohta.
 • RV mudeli rakendamine ja jooksev vahehindamine, mis kestavad vähemalt kuus kuud. SKA rakendustugi juhtumikorraldajale: mentorlus, nõustamine ja kovisioonid.
 • RV lõpufaasis hinnatakse uuesti riskitaset ja tegevuste tulemuslikkust. Riskitaseme vähenemise korral planeeritakse mudeli rakendamise lõpetamine ning tunnustatakse noort.
 • Kuus kuud peale RV lõpetamist viiakse läbi noore olukorra viimane järelhindamine. Kui riskitase on taas tõusnud (k.a vahepealsel perioodil), kaalutakse uuesti RV-mudeli rakendamist või planeeritakse mõnda muud toetavat meedet. Kui riskitase on maandatud või pole tõusnud, loetakse mudeli rakendamine lõpetatuks.

Lisaks pakub SKA RV tiim eriti keeruliste juhtumite puhul lühiajalist protsessijuhtimise tuge juba töös olevatele Ringist välja juhtumitele. Toe saamiseks tuleb juhtumikorraldajal või võrgustikuliikmel pöörduda oma piirkonna RV koordinaatori poole

RV mudeli rakendamiseks pakub SKA alustavatele võrgustikele rakendustuge. Selleks tuleb SKA-le esitada DVK kaudu või aadressil [email protected] rakendustoe taotlus ja PACT-i riskihindamise vorm.

Failide turvaliseks edastamiseks e-postiga tuleb need krüpteerida, kasutades selleks sertifikaati „Sotsiaalkindlustusamet 1“.

Rakendustoe taotluse saab esitada

 • kohalik omavalitus
 • prokuratuur, kriminaalhooldus, politsei, kui RV mudeli rakendamine on kooskõlastatud omavalitusega.

Loe lähemalt:

Lisaks pakub SKA RV tiim eriti keeruliste juhtumite puhul lühiajalist protsessijuhtimise tuge juba töös olevatele RV juhtumitele. Toe saamiseks peab juhtumikorraldaja või võrgustiku liige võtma ühendust oma piirkonna SKA RV koordinaatoriga ja esitama vabas vormis kirjaliku pöördumise koos põhjendusega.

Raamatud

 • Bessel V. D. Kolk. 2020. Keha peab arvet. Tallinn, Tänapäev
 • Golding, Kim S. 2014. Sild üle rahutu vee. Tallinn, MTÜ Igale Lapsele Pere
 • Perry, Bruce D., Szalavitz, M. 2016. Poiss, keda kasvatati nagu koera. Tallinn, MTÜ Igale Lapsele Pere
 • H. Turkka ja J. Saarholm. 2023. Laste ja noorte konfliktid. Tartu, Altex.
   

Artiklid
Reile, A. 2021. Karistamise asemel tuleks noori toetada. ERR 20.09.2021

Kruus, K. Reile, A. Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö. . 6.06.2023 Sotsiaaltöö

Kruus, K. Reile, A. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?  15.02.2023 Sotsiaaltöö

Lingid
depressioonigatoimetulek.ee
peaasi.ee
tarkvanem.ee

Videod
Traumakonverents "Kes te koormatud olete", 05.04.2922. YouTube
Õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise põhimõtted. YouTube

Filmid
The Wisdom of Trauma. 2021.

Kontaktid

Annely Reile

"Ringist välja" projektijuht

Kersti Kruus

"Ringist välja" koordinaator/mentor

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa

Maria Merila

"Ringist välja" koordinaator/mentor

Tööpiirkonnad: Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Viljandimaa (Mulgi vald).

ringist valja personal

Последнее обновление 05.06.2024

Была ли информация на этой странице полезной?