Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastekaitsealane nõustamine

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond pakub lastekaitsealast tuge nii kohalikele omavalitsustele kui ka kõigile lastega töötavatele spetsialistidele eri ametkondadest

Kohalikule omavalitsusele

 • osutame nõustamisteenust lastekaitse juhtumite lahendamisel
 • kooskõlastame lapse paigutamise asendushooldusele eriolukorras (teenusele on paigutatud enam lapsi, kui seadusega lubatud)
 • koostame arvamuse lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta
 • oleme lastekaitsetöötajatele mentoriks
 • korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist
 • lastekaitse võrgustikele korraldame võrgustiku töönõustamist.

Siseriikliku nõustamisteenusega aidatakse kohalikul omavalitsusel tema taotluse alusel lastekaitsejuhtumeid lahendada.

Nõustamisteenusel keskendutakse juhtumikorralduslike põhimõtete järgmisele ja lastekaitsealastele toimingutele, et tagada lapsele ja tema perele vajalik abi ning toetus, mille eesmärk on lapse abivajadust vähendada või selle süvenemist ära hoida.

Nõustamisteenuse poolteks on omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja siseriikliku nõustamisteenuse konsultant, kelle ülesanne on muu hulgas:

 • arutleda ja analüüsida juhtumit lastekaitsetöötajaga
 • suunata ja juhendada lapse abivajaduse hindamisel ja tegevuskava koostamisel
 • juhendada taotluste, arvamuste ja päringute koostamisel
 • nõustada lapse perest eraldamise protsessis
 • juhendada lapsele sobivate abimeetmete valikul ja tulemuslikkuse hindamisel

Siseriikliku nõustamisteenuse saamiseks palume saata taotlus DHX-i ehk dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Lastekaitsetöötajad on iseloomustanud siseriiklikku nõustamisteenust nii:

„Kuna töötan kohalikus omavalitsuses üksinda, siis on nõustamisteenus minu jaoks suur väärtus ja võimalus arutada oma juhtumeid valdkonna spetsialistiga. Soovitan teistel lastekaitsetöötajatel teenust kasutada, kuna koostöös jõutakse enam toimivate lahendusteni.“

„Keerulisemate juhtumite puhul on väga hea, kui tuua sisse nö värske pilk, kes varasemalt teemaga kursis pole. See annab võimaluse juhtumit jagada ja enda koormust selle võrra vähendada, tean, et mul on tugi olemas ja kõik ei ole ainult minu õlul. Kuigi alati arvamused 100% ei kattu, siis see on ka täiesti ok. Ma absoluutselt ei saa aru, miks ei peaks kasutama sellist võimalust (nõustamisteenust), kui see meile on võimaldatud, et toetada meid meie juhtumitega.“

„Nõustaja on alati olemas, ta toetab sellest punktist üle saamisel, kuhu lastekaitse on pidama jäänud, ta aitab lahendada konflikti, on nõus osalema ümarlaual, kohale sõitma jne. Lastekaitse tunneb, et ei ole keerulises olukorras üksi. Olen mitmel korral kasutanud ja soovitan kindlasti teistele ka. Aitäh!“

Täidame keskasutuse rolli Euroopa Liidu Nõukogu 25.06.2019 määruse 2019/1111 (Brüssel IIb) artiklites  79 (punktid a, b, f, g), 80 ja 82. Abistame kohalikku omavalitsusi leidmaks rahvusvahelistes juhtumites lapse abistamiseks parim lahendus.

Rahvusvahelise juhtumi puhul on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideeris või elab endiselt välismaal.

Rahvusvahelist lastekaitsejuhtumit korraldab lapse hariliku viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja. Lapse tegelik elukoht ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida, mistõttu vajab piiriülese juhtumi puhul infot nii registrijärgne kui tegeliku elukoha järgne kohalik omavalitsus, sealhulgas ka välisriigis.

Sotsiaalkindlustusamet vahendab rahvusvahelisi lastekaitse üksikjuhtumeid kohaliku omavalitsuse üksusele ja nõustab rahvusvahelistes üksikjuhtumitest kohaliku omavalitsuse üksust. Nõustamisteenuse saamiseks palume esitada taotluse e-posti aadressil [email protected].

Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust laste heaolu osakonna peaspetsialistidega telefonil 5345 1792 või 5350 8791 või saata e-kiri aadressil [email protected].

Töövälisel ajal on võimalus helistada laste heaolu osakonna Lasteabitelefonile 116111.

Lapse kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT) suunamise otsuse teeb kohus. Kohaliku omavalitsuse üksuse avaldus kohtule peab sisaldama sotsiaalkindlustusameti arvamust lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta, seda nii teenuse esmakordsel taotlemisel kui ka pikendamisel.

Arvamuse saamiseks esitab omavalitsus sotsiaalkindlustusametile taotluse koos vajalike lisadega. Sotsiaalkindlustusamet koostab taotluse ja lisatud materjalide põhjal arvamuse, kas lapse vabadust piirava abimeetme rakendamine on põhjendatud või oleks lapse huvidest lähtudes võimalik rakendada mõnd vähem piiravat meedet. Laste heaolu osakond annab arvamuse lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta 30 päeva jooksul.

Soovitame juba enne arvamuse taotlemist võtta ühendust konsultandiga, et nõustamisteenuse käigus juhtumit koos analüüsida ning selgitada välja, kas KLAT on lapse huvidest ja olukorrast lähtudes parim abimeede või on võimalik rakendada lapse heaolu tagamiseks sobivamaid ja vähem piiravaid abinõusid.

Kinnises lasteasutuses viibiva lapse toetamiseks on tähtis, et omavalitsus tegeleks lapsega järjepidevalt, looks talle turvalist kasvukeskkonda ning toetaks pere toimetulekut ja vanemlikke oskusi. Seda on vaja selleks, et kogukonda naasvat last ootaks ees turvaline ja ettevalmistatud keskkond, mis aitab säilitada kinnise lasteasutuse teenusel saavutatud positiivseid muutusi ja tagada lapse edasist heaolu. Omavalitsuse toetamiseks lapse teenuselt väljumise ettevalmistamisel osutab sotsiaalkindlustusamet nõustamisteenust kõigis juhtumites, kus taotletakse arvamust kinnise lasteasutuse teenuse sobivuse kohta.

Taotluse kinnise lasteasutuse teenuse sobivuse kohta palume saata DHX-i ehk dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Viited

Lastekaitsetöötaja mentorlus keskendub lastekaitse valdkonnas olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, et toetada lastekaitsetöötaja professionaalset arengut.

Menteeks on omavalitsuse lastekaitsetöötaja. Mentor on sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna konsultant, kelle piirkonnas omavalitsus asub. Mentor ja mentee lepivad kokku, milliseid teemasid mentorluse raames käsitletakse (teemad, milles lastekaitsetöötaja tunneb vajadust end täiendada ning mida ei kata omavalitsuse sisemine juhendaja/mentor).

Mentorluse soov palume saata DHX-i ehk dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on professionaalset toimetulekut toetav süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul. Töönõustamise eesmärk on toetada KOV lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.

Sotsiaalkindlustusamet pakub töönõustamisi kolmes vormis:

Lastekaitsetöötajate grupisupervisioon

Töönõustamine lastekaitsetöötajatele, mis toimub jätkuva protsessina kolm korda aastas. Töönõustamise eesmärgiks on oma praktika süstemaatiline reflekteerimine, enda ja grupikaaslaste professionaalsest kogemusest õppimine, eneseregulatsioonivõime tugevdamine töös keeruliste juhtumitega, kaastundeväsimuse ja eetiliste dilemmadega seonduva väsimuse ennetamine ning töörõõmude ja parimate praktikate jagamine.

Juhtide grupisupervisioon

Töönõustamine kohalike omavalitsuste lastekaitsevaldkonna juhtidele. Töönõustamise käigus on võimalik vahetada kogemusi lastekaitsetöö korraldamise osas ning mõelda koos selle üle, kuidas oma töötajaid paremini toetada ja ise juhina areneda. Juhtimiskvaliteet kohalikus omavalitsuses mõjutab otseselt lastekaitsetöötajate heaolu ja lastekaitsetöö sisulist kvaliteeti.

Võrgustiku supervisioon

Valdkondadeülene töönõustamine, mille eesmärk on koondada iga spetsialisti kompetentsid, professionaalse vaate ja ekspertiisi. Võrgustiku supervisioon on tööriist, mis võimaldab teha sisulist valdkondadeülest koostööd ning kaasata selle abil teadlikumalt olulisi ressursse. Võrgustiku supervisiooni võib kasutada nii keeruliste juhtumite lahendamisel kui ka võrgustikutöö arendamisel laiemalt.

Sotsiaalkindlustusameti partneriks töönõustamise läbiviimisel on MTÜ International Supervision and Coaching Institute. Töönõustamised toimuvad üle Eesti ja on osalejatele tasuta.

Последнее обновление 13.06.2024

Была ли информация на этой странице полезной?