Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laste ja perede abistamine

Lapsed ja pere vajavad nii riigi kui kogu ühiskonna erilist hoolt ja tähelepanu. See, kui palju panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub meie rahva tervises, hariduses, tööhõives, majanduses ja kuritegevuses

Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab mitmesuguseid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

 • Vabariigi Valitsuse ülesanne on lastekaitsealaste õigusaktide eelnõude ja riiklike strateegiate väljatöötamine ning eelarve planeerimine
 • Ennetusnõukogu on valitsuskomisjon, kuhu koondub lastekaitsealane teave, mille põhjal kujundatakse laste ja perede poliitikat
 • Sotsiaalministeeriumi ülesanne on riikliku lastekaitse korraldamine ja laste ja perede poliitika kujundamine
 • Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üleriigilist ennetus- ja koostööd eri valdkondade (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) vahel
 • Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas

Laste heaolu osakond

Laste heaolu osakond on riiklik rakendusüksus riigipoolse toe suurendamiseks kohalikele omavalitsustele nende lastekaitsealaste ülesannete täitmisel, et ühtlustada ja tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti kohalikul tasandil ning arendada välja riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteem.

Laste heaolu osakonna eesmärk on laste ja perede heaolu tõstmine ja õiguste kaitse.

Laste heaolu osakonnas täidame lastekaitseseadusega sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid.

 • Lastekaitse korraldamisel:
  •    viime ellu riiklikku lastekaitsepoliitikat
  •    rakendame riiklikke strateegiaid
  •    koordineerimine valdkondadeülest lastekaitsealast ennetus- ja koostööd
 • Lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamisel:
  • korraldame lastekaitsetöötajate täiendkoolitust   
  • korraldame lastekaitsealast teavitustegevust
  •    kogume lastekaitsealast statistikat
  •    korraldame siseriiklikku ja rahvusvahelist lapsendamist
  •    korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist
  •    korraldame hoolduspere sobivuse hindamist ja ettevalmistust
  •    pakume ööpäevaringse telefoninõustamise teenust lastega tegelevatele spetsialistidele abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks
  •    pakume ööpäevaringse lasteabitelefoni teenust 116 111, www.lasteabi.ee
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel:
  •    abistame lastekaitse juhtumite lahendamisel ja lapsele või perele sobivate meetmete leidmisel
  •    vahendame rahvusvahelisi üksikjuhtumeid
  •    nõustame lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel
  •    anname arvamusi lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta

Kui laps vajab rohkem tuge

Pöördu enda kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes:

 • annab infot erinevate toetavate teenuste ja toetuste kohta
 • hindab teenuste vajadust
 • määrab teenused
 • korraldab rahastamise

Mõnel juhul võib olla vajalik pere omaosalus.

Omavalitsused pakuvad elanikele erinevat tuge, nagu näiteks: eluruumide kohandamine, tugiisik lapsele või perele, lapsehoid, sotsiaaltransport, abi ravimite ning abivahendite ostmisel jne.

Õige toe leidmisel saab sind aidata kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.

Kui laps vajab pikaajalist tuge, siis määratakse teile inimene, kes aitab korraldada eri osapoolte vahelist koostööd.

Perearst nõustab ning tagab vajalikud uuringud ja ravi.

Kui perearsti arvates vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spetsialisti sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule.

Kui kulud lapse soodusravimitele on aastas üle 100 €, siis tekib õigus saada ravimile täiendavat soodustust.

Õendusabi vajavatel lastel on võimalik saada erinevaid õendusabiteenuseid. Täpsemat infot küsi oma pere-või raviarstilt.

Kui lapsel on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja  meditsiiniseadet, koostab raviarst lapsele digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme saab osta apteegist või meditsiiniseadme müüjalt soodustingimustel.

Haigekassa infotelefon: (+372) 669 6630

[email protected]

 • Räägi õpetajaga.
  Vajadusel suunab õpetaja lapse tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) juurde.
 • Kui õpetaja ja tugispetsialistide koostöös proovitud lahendused ei ole piisavad, siis pöördu Rajaleidja keskusesse.
  Rajaleidja viib läbi hindamise, soovitab lapsele sobiva õppekorralduse, -keskkonna ja – vahendid ning nõustab lapsevanemat ja kooli või lasteaeda.

Rajaleidja nõustamisaja broneerimiseks helista (+372) 735 0700

 või kirjuta [email protected] 

 või rajaleidja e-nõustajale chati aknas.

Igal lapsel on õigus õppida oma elukohajärgses koolis, selle võimaluse tagamise eest vastutab kohalik omavalitsus.

 • Kui kooli valik osutub keeruliseks, saab abiks olla kohaliku omavalitsuse haridusspetsialist.

Lisainfo: www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused

Puude raskusastme tuvastamiseks ning lisakulude hüvitamiseks esita sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Kui kõik eelnevad teenused ei ole andnud soovitud tulemust, siis pöördu sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsioonimeeskonna poole, kes

 • hindab erinevate teenuste vajadust
 • koostab rehabilitatsiooniplaani
 • osutab plaani alusel teenuseid

Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus.

Raske või sügava puudega lapsevanemast üks saab taotleda õppelaenu kustutamist. 

Kui laps vajab puude tõttu abivahendit, siis abivahendi ostmist või üürimist hüvitab sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: (+372) 612 1360

[email protected]

Ссылки по теме

Lastekaitseseadus Sotsiaalministeerium

Последнее обновление 06.02.2023