Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kinnise lasteasutuse teenus

Kui su laps või eestkostetav seab oma käitumisega ohtu enda või teiste inimeste elu ja tervise ning ükski teine teenus või sekkumine (pereteraapia, sotsiaalprogramm, psühholoogi teenus jt), kus olete omavalitsuse lastekaitsetöötaja suunamisel üksi ja/või koos lapsega osalenud, ei ole tulemusi andnud, võib olla vajalik piirata lapse vabadust kinnise lasteasutuse teenusel.
Teenusele suunamise üle otsustab ainult kohus.

Millal sobib kinnise lasteasutuse teenus?

Kinnisesse lasteasutusse suunatakse laps

 • kelle käitumine ohustab tema enda elu, tervist ja/või arengut või teiste inimeste tervist ja elu
 • kelle liikumisvabadust mittepiiravad meetmed on ammendunud või ei ole nende kasutamine mõistlik
 • kes on vanuses 12–18 (erandjuhul võib suunata ka alla 12-aastase lapse)
 • ööpäevaringseks viibimiseks
 • kuni üheks aastaks
puust Muumimaja Valgejõe õppekeskuse hoovil

Tavaliselt jõuab laps kinnisesse lasteasutusse, sest

 • ta on teiste inimeste või vara vastu vägivaldne ja agressiivne
 • ta kuritarvitab sõltuvusaineid
 • tal esineb seksuaalset riskikäitumist, nt üleseksualiseeritust
 • ta jätab pikaajaliselt täitmata koolikohustuse
 • ta ööbib kokkuleppeta järjepidevalt kodust eemal
 • ta on enda vastu vägivaldne, nt lõigub end ja teeb suitsiidikatseid

On oluline, et lapsel esineb pikema aja vältel mitu käitumismustrit koos, st need pole juhtunud üks või kaks korda. Samuti on suur tõenäosus, et vabadust piiramata jätkab laps samal viisil käitumist. Laps suunatakse kinnisesse lasteasutusse, kui varasem abi lapsele ja perele (sotsiaalprogrammid, nõustamine, teraapia jm) ja vestlused lapsega pole andnud tulemust.

Lapse suunamist kinnisesse lasteasutusse saavad kohtult taotleda omavalitsus, politsei, kriminaalhooldaja või prokuratuur. Omavalitsuse lastekaitsespetsialist peab enne kohtusse pöördumist küsima arvamust ka sotsiaalkindlustusametilt. Lõpliku otsuse lapse teenusele suunamise kohta teeb kohus. Tutvu, milline näeb välja lapse kinnise lasteasutuse teenusele suunamine.

Kinnise lasteasutuse teenust osutavad

Valiku, millisesse asutusse laps teenusele jõuab, teeb Sotsiaalkindlustusamet tuginedes taotleja poolt saadud infole, sinu lapse ja teiste teenusel olevate laste vajadustele ja omavahelisele sobivusele ning vabade kohtade olemasolule.

Laps õpib turvalisi eluviise, saab tuge arengu- ja käitumisprobleemide korral ning lähedastega suhtlemisel. Lapse ümber töötab igapäevaselt tema arengut toetav spetsialistidest koosnev tiim ning lapse abistamisse on aktiivselt kaasatud ka lapse vanemad/eestkostja. Kuna lapse liikumisvabadus on piiratud, saab teda kinnisesse lasteasutusse suunata vaid kohtu nõusolekul. Kohtusse pöörduda on õigus politseinikul, prokuröril, kriminaalhooldusametnikul ja kohaliku omavalitsuse üksuse esindajal, kelleks on tavapäraselt lastekaitsespetsialist.

“Kinnine” ei tähenda, et laps on asutuses 24/7 lukustatud uste taga. Meeskonnal on õigus lapse vabadust erineval määral reguleerida vastavalt sellele, kuidas laps käitub ja kokkulepetest kinni peab. Laps käib kodus, väljasõitudel ja vahel ka trennides väljaspool asutust, vajadusel ka arsti juures ja teraapiates. Koduskäigud on väga olulised, et lapsel ei katkeks kogukonnaga side ja ta oleks kogu aeg seotud oma lähedastega.

Hetkest, mil laps kinnisesse lasteasutusse jõuab, on ülimalt oluline nii spetsialistidel kui lapse perekonnal asuda üheskoos pingutama, et toetada lapse sujuvat tagasitulekut kodusesse keskkonda. Tähtis on kinnise lasteasutuse, omavalitsuse ja lapsevanemate (eestkostja, asenduskodu) pidev infovahetus, planeerimine ja suhtlus. Lapse sujuvat tagasitulekut toetab ka vanema tihe kontakt lapsega ja tema külastamine kinnises asutuses. Vaata lähemalt jätkutoe mudelist:

Kui vajad vanemana tuge koduses keskkonnas (nt psühholoogilist või sotsiaalset tuge, kogemusnõustamist, vanemlike oskuste arendamist), võta ühendust kohaliku lastekaitsespetsialistiga. 

 • Toimetab kohtumääruses viidatud ajal oma lapse kinnise lasteasutuse teenusele (v.a vahistamise asendamise korral), saades tuge lastekaitsetöötajalt.
 • Külastab last ja hoiab regulaarset kontakti lapsega kinnise lasteasutuse teenusel, tehes seda kokkuleppeliselt kinnise lasteasutuse teenuse osutajaga ja järgides asutuse kodukorda.
 • Teeb koostööd last toetavate spetsialistidega (nt lastekaitsetöötajaga) ja kinnise lasteasutuse töötajatega.
 • Osaleb juhtumiplaanis kavandatud tegevustes, et toetada last nii kinnise lasteasutuse teenusel viibimisel, kui valmistuda lapse koju naasmiseks. Sealjuures tagab peale KLAT-i lapse haridustee, teenuste ja teiste toetavate tegevuste jätkumise.
 • Võimaldab lapsele kodukülastusi teenusel viibimise ajal, luues lapsele rahuliku ja toetava kodukeskkonna. Koduskäikude ajal on oluline tagada lapse turvalisus, stabiilsus, võimalus puhata ja pereliikmetega sisukalt aega veeta.
 • Tagab lapsele teenusel olles vajalikud hügieenivahendid, riided ja teised igapäeva eluks vajalikud esemed (nt prillid).
 • Koostöös teenuseosutajaga korraldab lapsele vajalikud arstivisiidid kinnise lasteasutuse teenuse ajal.
 • Teeb koostööd ametiasutustega (politsei, KOV, KLAT teenuse osutaja jne), kui laps ei naase koduskäikudelt kinnisesse lasteasutusse kokkulepitud ajal või lahkub omavoliliselt. Koostöö eesmärgiks on tuvastada lapse asukoht ning tagada tema võimalikult kiire ja turvaline tagasi jõudmine kinnise lasteasutuse teenusele.

Lisainfo

[email protected]

Kinnisest lasteasutusest lahkunud noor:

See teenus on vajalik, kuna sain jätkata pooleli jäänud haridusteed ja aja maha võtta. Sain eemale ka, sõpradest, kes mind negatiivselt mõjutavad. Sain KLATis vajalikku tuge, mis aitas mul iseenda probleemidega toime tulla.

Kinnituse lasteasutuse töötaja:

“Üks noor võtab meiega siiani tihti ühendust, tervitab mind ja palub alati teisi töötajaid tervitada. Noor on korduvalt öelnud, et igatseb nii asutuse, töötajate kui ka õpetajate järele. Ta jagab enda kohta infot, kuidas tal koolis ja kodus läheb – kõik on enamasti hästi ja tõusujoones. On tunda, et ta peab meil veedetud aastat väga väärtuslikuks, et ise uuesti raja peale ja kodused suhted korda saada. Tema jaoks on oluline, et ta saab ema ja isaga hästi läbi ning on suutnud pärast teenuselt lahkumist kodus elada. Enne seda elas ta pikalt turvakodus.

Viimati uuendatud 21.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?