Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ennetustalitus tutvustab abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT). See on mõeldud suure abivajadusega laste ja nende lähivõrgustiku toetamiseks.

Tegemist on kompleksteenusega, mille ülesanne on toetada laste psühhosotsiaalset toimetulekut. Seeläbi soovitakse ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist. Näiteks soovitakse:

  • pakkuda tuge hariduse omandamisel; 
  • suurendada eneseteadvust;
  • arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist;
  • toetada valmisolekut asuda võimetekohasele tööle.

Kompleksteenuse all on mõeldud, et konkreetset last ja tema perekonda ei abista vaid ühe valdkonna spetsialist, vaid lapse heaolu tagamiseks läheb tarvis mitme valdkonna spetsialistide tuge ning intensiivset võrgustikutööd.

Lapsele ja tema perele võib pakkuda ühes kalendriaastas kuni 2580 euro eest rehabilitatsiooniteenuseid. Täpne teenuste vajaduse hindamine on üks osa teenuse osutamise protsessist.

 

Kellele teenus sobib?

Abivajava lapse SRT võib sobida näiteks juhul, kui abivajadus on tingitud traumaatilise sündmuse kogemisest (perevägivald, kiindumussuhte traumad jms) ning (riski)käitumisega toimetulek võib olla last ümbritsevatele inimestele väljakutseks. Lapsel võib olla probleeme koolikohustuse täitmisega ja sõltusainete tarvitamisega. Mõnel juhul võib lapsel olla käitumis- või psühhikahäire või muud vaimse tervise probleemid. Abi võib ka vajada lapse lähim võrgustik. SRT on aktiivne teenus, läbi mille on võimalik jõustada lapsevanemaid. Tihti võivad ka vanemad ise maadelda sõltuvushäirete ja vaimse tervise probleemidega ning perekondlikku tuge ja järelevalvet lapse käekäigu üle võib nappida.

Soovitame kaaluda SRT teenuseid ka asendushooldusel laste puhul, see võib aidata nii lapsi kui ka nende lähedasi.

 

Teenusele suunamine

Teenusele suunamise algatab kohalik omavalitsus. Selleks läheb vaja juhtumiplaani STAR keskkonnas ning abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vormi, mille täidab omavalitsus. Hinnanguvormis peaksid kajastuma tõsised puudujäägid vähemalt kahes lapse heaolu valdkonnas. Täpsema info teenusele suunamise kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Kus teenust osutatakse?

Suurem osa Eestist on tänaseks kaetud teenuseosutajatega, ometi ei ole teenus kõigis piirkondades ühtviisi kättesaadav. Püüame muuta teenuse tulevikus kättesaadavaks kõigile seda vajavatele lastele üle Eesti. Tänased teenuseosutajad (PDF) leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Käesoleva aasta algusest kuulub sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna ülesannete hulka ka abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine. Planeerime aasta jooksul ka koostöökohtumisi lastekaitsetöötajatega kõikides maakondades. Küsimuste korral võib pöörduda Laura Kane või Simone Epro poole. Kogu info abivajava lapse SRT teenusest leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.