Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pere Lahendusringi meetod aitab parandada lapse ja tema päritolupere suhteid ja suhtlust

pere lahendusring

Iga lapse jaoks on olemas hooliv tugivõrgustik, kui me otsustame aidata neil see üles leida. 2021. aastal viisid Sotsiaalkindlustusamet ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus koostöös ellu pilootprojekti Pere Lahendusringi (PLR) meetod. Projekti eesmärk oli julgustada kohalikke omavalitsusi PLR-i kui ühte toimivat lastekaitse tööriista kasutusele võtma, seda eriti just:

 • perest eraldamise ennetamiseks;
 • perest eraldamise korral lähiringist võimaliku hooldaja leidmiseks (et vältida institutsionaalset hooldust);
 • asendushooldusel olevate laste bioloogiliste vanematega suhtluse korraldamiseks;
 • muude raskete juhtumite lahendamiseks asendushooldusel.

Projekt viidi läbi perioodil august-detsember 2021.

Pere Lahendusringi lühitutvustus

PLR on koosolek pereringile (vanemad, sugulased, sõbrad, tuttavad), et leida lahendusi tekkinud probleemidele ning teha lapse vajadustest ja huvidest lähtuvalt ühiseid otsuseid. Eesmärk on jõuda pere ja tugivõrgustiku enda poolt koostatud tegevusplaanini, kuidas lapse eest hoolitseda ja tema muredele lahendusi leida. PLR protsessi juhib vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes toetab pereringi kogu protsessi vältel.

PLR on lühiajaline (keskmiselt 6-12 nädalat), kindla ajaraami ja struktuuriga meetod, mis  on sobiv kõikide lapsega seotud juhtumitega tegelemiseks. PLR ei kohaldu kui, laps on hädaohus ja vajab viivitamatut abi või kui laps on äsja elanud üle raske trauma või kaotuse. Antud tegurid ei välista teenusele suunamist, kui need on maandatud või asjaolud on muutunud.

Pere Lahendusringi alusväärtused

 • Inimesel on õigus oma päritolule, sugulussuhetele ja kultuurile;
 • Igaühel, eriti lastel ja noortel, on õigus osaleda ja saada tuge selleks, et nende hääl oleks kuuldud;
 • Üksikisikud kuuluvad laiemasse pere-ja kogukonna süsteemi, mis neid hoiavad ja nende eest vastutust kannavad;
 • Perekonna ja sõprade tugivõrgustiku laiendamine ning tugevdamine on sama oluline kui tegelemine konkreetsete muredega;
 • Perekond, mitte ametkond, on esmane lapse hoolitsuse, kaitse ja heaolu tagaja.
   

Pere Lahendusringi eesmärgid ja oodatavad tulemused

Kui tavapäraselt on PLR teenusele suunajaks kohalik omavalitsus, siis 2021. aasta pilootprojektis oli võimalus olla suunajaks ka asendushooldusteenuse osutajal.

Asendushooldusvaldkonnaga seotud suunamisi oli projektis kokku üheksa, neist kolmel juhul oli suunajaks asendushooldusteenuse pakkuja. Teenusele suunamised olid kõik soetud lapse heaoluga ja need jaotusid järgmiselt:

 • ennetada lapse heaolu (edasist) kahjustamist – kolmel korral;
 • lähivõrgustikuga suhete taastamine, loomine ja hoidmine – kahel korral;
 • toetada asendushooldusel elava lapse heaolu – kolmel korral;
 • valmistada ette lapse naasmist asendushoolduselt bioloogilisse perre – ühel korral.

Kõikidel juhtumitel olid lapsed juba asendushooldusteenusel (perekodus) ning kaheksal juhul oli lapsel kontakt mõne oma bioloogilise sugulasega. Küll aga olid mitmel juhul suhted ebaregulaarsed või puudusid selged kokkulepped, kuidas need toimuma peaks.

Suunaja poolt oli PLR protsessi läbiviimise oodatavaks tulemuseks märgitud:

 • lähivõrgustikuga kontakti loomine, taastamine, hoidmine – neljal korral;
 • suhete paranemine lapse ja teda kasvatava isiku vahel – kolmel korral;
 • vanemate teadlikkus oma rollist ning valmisolek vastutuse võtmiseks – ühel korral;
 • lähivõrgustiku kaasamine lapse koju naasmisel – ühel korral.

Oodatava tulemuse saavutamisel mängib olulist rolli lähivõrgustiku kaasamine ja tugevdamine, mis on ka PLR-i üks alusväärtustest.

Suunajate tagasiside PLR meetodi rakendamisele asendushoolduse valdkonnas:

 • „Arvan, et sellel meetodil on suur potentsiaal asendushoolduse valdkonnas lapse heaolu kaitsmiseks. Eriti hea oli see, et PLR-is olid koos laste sugulased, perevanem ja lapsed ise. Lastel oli võimalus osaleda otsustusprotsessis ja võtta vastutust enda peale, abi paluda, teha ettepanekuid.“
 • „Asendushooldusel viibivate laste ja noorte jaoks on väga oluline tunda oma bioloogilist peret, et saavutada enesekindlus ja iseseisvus.“
 • „Ka see on oluline teada saamine, et bioloogiline pere ei ole suhtlemisest huvitatud. Hea, kui asendushooldusel viibiv laps saab seda teada enne, kui ta iseseisvasse ellu astub, sest sel hetkel on tal olemas perevanemate, lastekaitse, PLR koordinaatori ja naabrite näol olemas toetav võrgustik.“
 • „On kurb, kui perekodus tekivad suhete pinnal probleemid. Minu juhtum on hea näide sellest, kuidas kodu, toit ja voodi pole lapse ainsad vajadused, vaid need on suhted. See pool on asenduskodudes unarusse jäetud.“
 • „Selle asendushooldusel oleva lapse elus muutis PLR teda ümbritsevate inimeste omavahelist suhtlust (see muutus ladusamaks) ja toetas ka ema vanemlikke oskusi.“
 • „PLR viis kokku lapsele lähedased inimesed ja toetas nendega suhtlemist.“
 • „Koordinaatoril ei õnnestunud motiveerida bioloogilisi sugulasi noorega kontakti looma. Samas moodustus lapse ümber tugivõrgustik, kes teda toetavad ning seeläbi tõusis noore enesehinnang.“
 • „Lapsed on nüüd perevanemaga ühenduses ja annavad teada, kui jäävad koju hiljaks või ei tule. Varem olid nad lihtsalt kadunud.“
 • „Kuigi võrgustiku liikmetel võib olla hirm, et mis juhtub, kui räägin ausalt, siis PLR-i rakendamisel on nad hakanud avatumalt jagama reaalset olukorda.“

Koordinaatorite tagasiside juhtumitele:

 • „Kuigi bioloogilised sugulased ei soovinud võtta kindlat rolli lapse elus, siis protsessi käigus muutus suhtlemise dünaamika positiivses suunas.“
 • „Bioloogilised vanemad on rohkem kaasatud lapse ellu, vanematel on tulnud juurde enesekindlust ja nad on aktiivsed suhtlemisel, suurenes infovahetus vanemate ja perekodu personali vahel.“
 • „Isa sai kaasatud lastega seotud teemadesse. Lapse probleemne käitumine võib olla tingitud perevanemate omavahelise koostöö ja ühtsete reeglite puudumisest.“
 • „Bioloogilised sugulased on huvitatud noore elus osalemisest ja tema toetamisest. Kuna ema keeldus koostööst, tegi ka noor otsuse, et ta ei otsi enam temaga kontakti.“
 • „Suhted lähisugulastega on paranenud, lähivõrgustikku on kaasatud uus sugulane, kes väga tänulik, et sai perega lähedasemaks“.
 • „Lepiti kokku omavaheline suhtlemine noore, perevanemate ja lastekaitsetöötaja vahel. Noor on andnud tagasisidet, et ta tundis esimest korda, et teda ka kaasati ja tema arvamusega arvestati.“
 • „Vanemad võtsid vastutuse lapse heaolu tagamiseks, pingutavad. Lähivõrgustik kaasatud nii lapsega seotud protsessidesse kui ka ema toetamisse. Algatatud vanema hooldusõiguse taastamise protsess.“

Kokkuvõtteks

Kuigi asendushooldusteenuse osutajatele tutvustati PLR meetodit mitmel erineval moel, siis projekti kestvust arvestades võis väheste suunamiste arv olla tingitud pilootprojekti lühiajalisusest. Samuti võis vähene suunamiste arv olla tingitud projekti perioodist – kooliaasta algus on teenusepakkujatele alati väga suurte väljakutsetega ning peatähelepanu on siis pööratud koolikohustuse täitmisele. 

PLR meetodi rakendamine on uus meetod mitte ainult suunajatele, vaid ka koordinaatoritele.  Seetõttu on praegu kõigil õppimise periood ja arengukohti jagub kõigile, nii peredele kui ka ametnikele.

Hea on lisada siia lõppu ühe suunaja arvamuse PLR meetodist  "PLRist sammu tagasi ei saa minna. Võib minna kas paremaks või edasi, aga PLR minu kogemuse järgi hullemaks asju küll ei tee.”

Infot PLR meetodi ja selle rakendamise kohta saab MTÜ Ennetustegevuse Keskuse kodulehelt www.ennetukeskus.ee või meiliaadressilt info@ennetuskeskus.ee

Leena Masing

MTÜ Ennetustegevuse Keskus

Veel uudiseid samal teemal

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.

Hoolduspere elevant
23.05.2022

Asendushoolduse teemapäev Jõhvis 8. juunil 2022

8. juunil 2022 toimub Jõhvis asendushoolduse teemapäev, kuhu on osalema oodatud kohalike omavalitsuste spetsialistid ning pere- ja asenduskodude juhid, samuti hoolduspered, kes on valmis jagama oma kogemusi ja mõtteid.