Sa oled siin

Lepingute täitmisest eriolukorras

Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest tuleb kliendile kirjalikult teada anda.
Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest tuleb kliendile kirjalikult teada anda.

Sotsiaalkindlustusamet saatis esmaspäeval, 23. märtsil kõigile oma teenuseosutajatele kirja, kus palub lepingupartnereid lepingu nõuetekohast täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel ametile sellest kohe märku anda.

Seoses 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga Eestis, on tekkinud olukord, kus lepingupooltel ei ole erinevate eriolukorraga kaasnevate piirangute tõttu võimalik teatud juhtudel kõiki lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt täita.

Vastavalt võlaõigusseaduse (§ 103 lg-le 2) on kohustuse rikkumine vabandatav, kui kohustust rikuti vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida lepingupool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Eriolukorra välja kuulutamine ja sellest tulenevate piirangute seadmine Vabariigi Valitsuse poolt oli väljaspool lepingupoolte mõjuulatust, mis tähendab, et selle mõju ega kulgu ei saa lepingupooled mõjutada. Arvestades eeltoodut, on lepingust tulenevate kohustuste, mille mittenõuetekohane täitmine on põhjuslikus seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis ja sellest tulenevate piirangutega, rikkumine vabandatav vääramatu jõu tõttu.

Vastavalt võlaõigusseaduse § 103 lg-le 3 kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. See tähendab, et kohustuse täitmisega viivitamine on vabandatav vääramatu jõu vahetu mõjuperioodi jooksul ning mõistliku aja jooksul pärast vahetu mõju lõppu, mis kulub vääramatu jõu tagajärgede ületamiseks.

Eeltoodut arvesse võttes palub sotsiaalkindlustusamet kõikidel oma teenuseosutajatel viivitamata anda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktisikule teada asjaoludest (kirjeldatud peab olema konkreetne kohustus, mida ei saa täita ja põhjus, miks ei saa täita, oluline on põhjuslik seos eriolukorra ja konkreetse kohustuse puuduliku täitmise vahel), mis takistavad või võivad takistada sõlmitud lepingu nõuetekohast täitmist. Kõik võimalikud lepingumuudatused vormistatakse poolte vahel vajadusel kirjalikult pärast eriolukorra lõppemist.