Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdleva analüüsi hanke infopäev

MacBook ja notebook. Foto: Pexels.com
MacBook ja notebook. Foto: Pexels.com

 

Olete oodatud 08.02.2018 toimuvale infopäevale, mis tutvustab Sotsiaalkindlustusameti poolt tellitava kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdleva analüüsi hanke sisu.

Infopäeval tutvustame:

  • tellitava analüüsi tausta, vajadust ja eesmärki
  • tellitava töö kirjeldust
  • vaatame üle töö läbiviimise ajakava ning tähtajad
  • nõuded pakkujale, pakkumusele
  • vastame tekkinud küsimustele.

 

Infopäeva orienteeruv kestvus 10.00-12.00.

Sotsiaalteenuste osutamisel sotsiaalteenustele laienevate kvaliteedipõhimõtete paremaks rakendamiseks töötas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond välja  üldise kvaliteedijuhise ning järgemööda valmivad teenusepõhised kvaliteedijuhised. Juhises on kirjeldatud kõigile sotsiaalteenustele laienevad kvaliteedipõhimõtted (SHS § 3 lg 2, jõust. 01.01.2018), mis aitavad pakkuda ja arendada kvaliteetseid teenuseid.

Kvaliteedipõhimõtete edukale järgimisele sotsiaalteenuste osutamisel on abiks kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine.

Eestis on seni sotsiaalteenuste puhul  peamiselt kasutusel olnud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteem, mis on loodud spetsiaalselt sotsiaalsektori tarbeks ning vastab Euroopa Liidu poolt kehtestatud sotsiaalteenuste kvaliteedi nõudmistele. Lisaks  EQUASS Assurance kvaliteedijuhtimissüsteemile vajame infot ja kaardistust alternatiivsete sotsiaalvaldkonnale sobivate kvaliteedijuhtimissüsteemide osas, et kõigil sotsiaalteenuse pakkujatel oleks võimalik leida endale sobivaim.

Sobivaimate sotsiaalvaldkonna kvaliteedijuhtimissüsteemide leidmiseks Eesti kontekstis soovib Sotsiaalkindlustusamet korraldada kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdleva analüüsi hanke.

Valikute aluseks tellitavas analüüsis on vaja hinnata kvaliteedijuhtimissüsteemide sobivust, mõjusust ning kulukust Eesti kontekstis (nii riigi kui ka sotsiaalteenuse pakkujate tasandil), välja tuua kvaliteedipõhimõtete järgimine uuritavas kvaliteedijuhtimissüsteemis.

Üldine sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis on leitav Sotsiaalkindlustusamet kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalteenuste-kvaliteedijuhis-aitab-kaasa-paremate-teenuste-arendamisele

Palume registreeruda hiljemalt 2.02.2018  lingil https://goo.gl/forms/7AiP4kGoMHhDGXCY2

 

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.