Sa oled siin

Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend

Sotsiaalkindlustusamet esitab ekspertiisitaotluses nimetatud arstile (perearst või isikut põhiliselt raviv eriarst) elektrooniliselt (krüpteeritult e-postiga) või paberkandjal (tähitud kirjaga) taotluse isiku terviseseisundi kirjelduse saamiseks (va haiguslehel ravi jätkamise otsustamine) kümne päeva jooksul, arvates  ekspertiisiks piisavate andmetega taotluse saamise päevast.

Elektroonse taotluse terviseseisundi kirjelduse saamiseks esitab Sotsiaalkindlustusamet arstile, kellel on valmisolek elektroonseks andmevahetuseks ning kelle e-posti aadress on Sotsiaalkindlustusametile teada.

Haiguslehel ravi jätkamise otsustamiseks täidab arst terviseseisundi kirjelduse ilma Sotsiaalkindlustusameti taotluseta.

Haiguslehel ravi jätkamise otsustamiseks esitab arst terviseseisundi kirjelduse vormi koos isiku ekspertiisitaotlusega ning vajalike dokumentidega ravi jätkamise ja haiguslehe pikendamise otsuse tegemiseks Sotsiaalkindlustusametile nii, et Sotsiaalkindlustusamet saaks teha otsuse hiljemalt 121. haiguspäevaks, tuberkuloosi korral 178. haiguspäevaks. Seega dokumendid tuleks Sotsiaalkindlustusametile saata 10-15 päeva enne eelnimetatud tähtaja saabumist, et Sotsiaalkindlustusamet jõuaks tähtaegselt otsuse teha ja selle isikule edastada.

Terviseseisundi kirjelduse vorm ei tohi olla täidetud käsitsi, st täita tuleb trükitult.

Kõigepealt tuleb arstil näidata terviseseisundi kirjelduse täitmise eesmärk, st märgistada see ristikesega. Ekspertiisi eesmärk on märgitud Sotsiaalkindlustusameti poolt arstile saadetavas terviseseisundi kirjelduse taotluses.

Kui ekspertiisi eesmärgiks on püsiva töövõimetuse tuvastamine, täidab arst terviseseisundi kirjelduse vormi, kui isik on käinud arsti vastuvõtul viimase kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist.

Kui isik ei ole viimase kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist arsti vastuvõtul käinud või hoolimata sellest puuduvad arstil patsiendi kohta piisavad meditsiinilised andmed terviseseisundi kirjelduse täitmiseks, teavitab arst sellest Sotsiaalkindlustusametit kümne päeva jooksul, arvates vastava taotluse saamisest. Sotsiaalkindlustusamet teavitab isikut arsti vastuvõtul käimise vajadusest ja määrab isikule tähtaja arsti vastuvõtul käimiseks.

Seega kehtiv kord ei nõua terviseseisundi kirjelduse vormi täitmiseks alati uute uuringute tegemist.

Uuringute tegemine võib osutuda vajalikuks juhul, kui terviseseisundi kirjelduses esitatud andmed ei ole ekspertiisi tegemiseks piisavad või on vastuolulised. Sel juhul palub Sotsiaalkindlustusamet arstilt täiendavaid andmeid.

Teiste eesmärkide (nt puude tuvastamine) puhul ajalist piirangut arsti vastuvõtul käimise osas ei ole. Arst täidab terviseseisundi kirjelduse vormi temale teadaolevate andmete põhjal.

Terviseseisundi kirjelduse vormil märgitud lahtrid Ekspertiisitaotluse nr ja Ekspertiisitaotlus esitatud (saadetud) täidab Sotsiaalkindlustusamet.

 • Esimese punkti juurde märgitakse ekspertiisitaotleja isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.
 • Teise punkti juurde märgitakse isiku diagnoosid tähtsuse järjekorras ja ainult need, millest tingitud tervisehäired eeldatavalt põhjustavad püsivat töövõimetust või puuet. Diagnooside märkimisel lähtutakse kliinilisest diagnoosist, näidates ära ka selle koodi rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. väljaande järgi. Iga kliinilise diagnoosi järele märgitakse võimaluse korral ka sellele vastav funktsioonihäire raskusaste.
 • Kolmanda punkti juures hinnatakse kroonilise valu ja tasakaaluhäirete esinemissagedust vastavalt selle punkti juures äratoodud skaalale (st kirjutatakse vastavasse lahtrisse number 0 või 1).
 • Neljas punkt täidetakse ainult psühhiaatrilise haiguse korral. Tehakse vastavasse kastikesse ristike.
 • Viienda punkti juurde kirjutatakse need vaevused, mis olid isikul viimase arsti vastuvõtu ajal.
 • Kuuenda punkti juurde märgitakse haiguse(te) kulg ja funktsioonivõime muutumise prognoos. Mõeldud on neid haigusi, millest tingitud tervisehäired eeldatavalt põhjustavad püsivat töövõimetust või puuet. Teostatud operatsioonide või raviprotseduuride korral hinnatakse kindlasti ka nende mõju.
 • Seitsmenda punkti juurde kirjutatakse isiku viimase läbivaatuse andmed organsüsteemide kaupa. Iga organsüsteemi juures kirjeldatakse selle funktsionaalset seisundit kompenseerimata kujul (ilma abivahendit või ravimit kasutamata) ja kompenseeritult (abivahendit või ravimit kasutades). Seejärel hinnatakse prognoosi tervistumisele ja elule ning märgitakse ära ka viimase läbivaatuse kuupäev.
 • Kaheksanda punkti juurde märgitakse isiku praegust funktsionaalset seisundit kinnitavad uuringud ja väljavõtted (k.a konsultatsiooni otsused). Kui need on lisatud koopiana, tehakse vastavasisuline märge.
 • Üheksas punkt täidetakse ainult siis, kui ekspertiisi eesmärgiks on püsiva töövõimetuse tuvastamine ja töövõime kaotuse protsendi määramine või haiguslehel ravi jätkamise otsustamine. Kõigepealt vastatakse küsimusele, kas isik on praegu ajutiselt töövõimetu (tehakse vastavasse kastikesse ristike). Kui vastati JAH, siis näidatakse ära ka ajutise töövõimetuse alguse kuupäev ja seda põhjustanud haiguse kliiniline diagnoos.
 • Kümnes punkt täidetakse samuti ainult siis, kui ekspertiisi eesmärgiks on püsiva töövõimetuse tuvastamine ja töövõime kaotuse protsendi määramine või haiguslehel ravi jätkamise otsustamine. Märgitakse ära kõik ajutised töövõimetused viimase 12 kuu jooksul. Näidatakse ära iga ajutise töövõimetuse ajavahemik, päevade arv, seda põhjustanud haiguse kliiniline diagnoos koos diagnoosi koodiga rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. väljaande järgi.
 • Üheksanda ja kümnenda punkti täitmisel lähtub arst temale teadaolevatest andmetest.
 • Üheteistkümnes punkt täidetakse ainult siis, kui isikul on psühhiaatriline haigus. Tehakse vastavasse kastikesse ristike.
 • Kaheteistkümnenda punkti juures vastatakse kõigepealt küsimusele, kas isik vajab vähemalt korra nädalas ravimeid, mis kompenseerivad haiguslikke muutusi, mis eeldatavalt põhjustavad töövõime kaotust või puuet (tehakse vastavasse kastikesse ristike). Kui vastati JAH, siis kirjutatakse kõikide isikule vajalike ravimite nimetused. Iga ravimi nimetuse järele märgitakse ka tema mõju haiguslike muutuste kompenseerimisele vastavalt selle punkti juures olemasolevale skaalale (st kirjutatakse vastavasse lahtrisse number 1 või 2).
 • Kolmeteistkümnenda punkti juurde kirjutatakse arsti andmed: eesnimi, perekonnanimi, arsti kood, amet, postiaadress, telefonid ja elektronposti aadress.

Lõppu märgitakse terviseseisundi kirjelduse täitmise kuupäev ja arsti allkiri.

Arst esitab terviseseisundi kirjelduse vormi koos vajalike terviseseisundit kirjeldavate dokumentidega Sotsiaalkindlustusametile viieteistkümne päeva jooksul, arvates Sotsiaalkindlustusametilt taotluse saamise päevast (va haiguslehel ravi jätkamise otsustamine). Kui isik on ekspertiisitaotluse esitamise või saatmise päeval töövõimetuslehe alusel ajutiselt töövõimetu, esitab arst terviseseisundi kirjelduse viie päeva jooksul, arvates Sotsiaalkindlustusametilt taotluse saamise päevast.

Terviseseisundi kirjelduse vormi koos vajalike terviseseisundit kirjeldavate dokumentidega esitab arst Sotsiaalkindlustusametile kas elektroonselt e-posti teel (krüpteeritult) või posti teel (tähitud kirjaga). Krüpteeritud dokumentide saatmiseks Sotsiaalkindlustusametile on koostatud juhend Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmise juhend SKA-sse.

Kui terviseseisundi kirjelduses esitatud andmed või lisatud dokumendid on ekspertiisiks ebapiisavad, küsib Sotsiaalkindlustusamet arstilt täiendatud terviseseisundi kirjelduse või täiendavaid andmeid või dokumente 10 päeva jooksul, arvates terviseseisundi kirjelduse saamise päevast. Sotsiaalkindlustusamet teatab, millised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt esitada.

Arst esitab Sotsiaalkindlustusametile täiendatud terviseseisundi kirjelduse, puuduvad andmed või dokumendid kümne päeva jooksul, arvates kõigi täiendavate andmete saamise päevast.

Lugupeetud arstid!

Juhul kui Teil on ettepanekuid-märkusi-kommentaare terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhendi osas, siis palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisinõuniku Rünno Lassi poole e-posti aadressil Runno.Lass@sotsiaalkindlustusamet.ee