Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäire

Rehabilitatsiooniprogramm on koostatud Dagmar Narussoni poolt Sotsiaalkindlustusameti tellimusel pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames. Dokumendi ülesehitus ja struktuur tugineb UEMSi (ingl European Union of Medical Specialists) ankeedist.

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on 10-17-aastaste laste, kellel on raske ja püsiva kuluga psüühikahäire, hariduse omandamise korraldamine ja toetamine ning laste tegutsemise ja osaluse arendamine nende igapäevases sotsiaalses keskkonnas.
Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise tulemusel saavutab laps parema kohanemis- ja tegevusvõime tema jaoks olulistes igapäevaelu situatsioonides.

Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine toimub kuni 31.12.2016.

Tartu Herbert Masingu Koolis
http://masing.tartu.ee/25-koolist/projektid/138-raske-ja-pysiv-psyyhikahaire

Maarjamaa Emajõe ja Valgejõe Õppekeskuses http://www.mhk.edu.ee/index.php/rehabilitatsioon/programm

Rehabilitatsiooniprogrammi kokkuvõtte leiate www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/rehab_programmi_kokkuvote_042016_1.pdf (223.52 KB, PDF)www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/rehab_programmi_kokkuvote_042016.pdf (223.52 KB, PDF) ja rehabilitatsiooniprogramm koos hindamisjuhendi ja -vormidega on leitav http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/rehabilitatsiooniprogramm_122016_vorm.pdf (1.16 MB, PDF). Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK) sissejuhatav peatükk on kõigil versioonidel sama ja see on leitav lingilt http://www.tartuvthk.ee/keel_eesti/failid/Rahvusvaheline%20funktsioneerimisvoime,%20vaeguste%20ja%20tervise%20klassifikatsioon.pdf (PDF) RFK põhiklassifikatsioon on leitav siit ja täiendavalt saate kasutada RFK_LN laste ja noorukite versiooni, mis on leitav siit.

Rehabilitatsiooniprogrammi koostamise peamiseks aluseks ja lähtematerjaliks on:

• Sotsiaalkindlustusameti poolt projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames koostatud Teenus I kirjeldus http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/teenused.

• OÜ Interna (Siseaudiitor.ee) poolt Sotsiaalkindlusameti tellimusel läbiviidud analüüsi “Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine” koondaruanne ja neli vahearuannet; OÜ Interna poolt koostatud analüüsid tuginevad kolme teenuseosutaja, st Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuse, Tartu Herbert Masingu Kooli ja Imastu Kool-Kodu poolt läbiviidud tegevustele, teenustele ning nende mõjuanalüüsile;

• pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi välisekspert Niels Peter Rygaardi poolt koostatud analüüsid, raportid ja soovitused;

• pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi hindamismetoodikate ja vahendite analüüsi vahe- ja lõppraportid, mis on koostatud Kenn Konstabeli ja tema poolt juhitud töörühma poolt;

• käesoleval ajal (2016.a.) kehtivale rehabilitatsiooniteenuste loetelule, mis on avaldatud Sotsiaalkaitseministri määruses nr 66, vastu võetud 21.12.2015, (avaldatud RT I, 29.12.2015, 33). “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas kehtestamine” https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015033.